taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Bağ-Kur' luluk

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  Bağ-Kur' luluk

  1990 limited şirket ortağı olmuş, 1996/11 ayında şirket ortaklığından ayrılmış kişi, bağkura kaydını yaptırmamış şimdi bu süreyi ödemek istiyor bu olabilirmi, bağkura kayıt olabilirmi.


 2. #2
  komutan hannibal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  komutan hannibal Guest

  Bağ-Kur' luluk

  bağkurdan alacağınız bir formla 1990-1996 yılları arasındaki şirket ortaklığınızı hem vergi dairesine, hem de ticaret siciline onaylatırsınız.Böylelikle Bağkurda geriye yönelik olarak tesciliniz yapılacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  Bağ-Kur' luluk

  geriye yönelik tescil edilebilirse 1996 'dan bugüne bağkurunu isteğe bağlı ödeyebilirmi?

 4. #4
  komutan hannibal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  komutan hannibal Guest

  Bağ-Kur' luluk

  Yönetmelik

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:



  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği




  Amaç
  Madde 1 – Bu Yönetmelik, Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı sigortalılığın usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.



  Kapsam

  Madde 2 – Bu Yönetmelik; isteğe bağlı sigortalı olabileceklerin niteliklerini, başvurma usulünü, sigortalılığın başlangıcını ve sona ermesini, basamak seçimini ve yükseltilmesini, primlerin ödenmesini ve hizmet borçlanmasının usul ve esasları ile sağlanan sigorta yardımlarını kapsar.



  Dayanak

  Madde 3 – Bu Yönetmelik; 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.



  Tanımlar

  Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bağ-Kur veya Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar

  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü veya Bağ-Kur İl Müdürlüklerini,

  b) 1479 sayılı Kanun: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,

  c) 2926 sayılı Kanun: Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu,

  d) 2829 sayılı Kanun: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunu,

  e) İsteğe bağlı sigortalılık: 1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olanları,

  f) Sigortalı: Bu Yönetmeliğe göre isteğe bağlı sigortalı olanları,

  ifade eder.

  -2-

  İsteğe Bağlı Sigortalılık Hakkından Yararlanacaklar

  Madde 5 – Kanunla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemeyen, bu kuruluşlardan malullük ve yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almayan ve onsekiz yaşını dolduran;

  a) Ev kadınları,

  b) Herhangi bir işte çalışmayanlar,

  c) Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalılığı sona erenler,
  d) Yurtdışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan

  eşleri,

  e) Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular,



  talep etmeleri halinde, isteğe bağlı sigortalı olabilirler.



  Kuruma isteğe bağlı sigortalı olarak tescili yapılan ancak, daha sonra birinci fıkrada öngörülen şartları taşımadığı anlaşılanların sigortalılığı;

  a) Öngörülen şartları halen taşımıyor iseler, tescil tarihinden itibaren,

  b) Öngörülen şartlara daha sonra haiz olmuş iseler, bu şartlara haiz oldukları tarihe kadar olan kısmı,

  iptal edilir ve ödedikleri primler talepleri halinde kendilerine iade edilir.



  İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebi
  Madde 6 – Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalılığı sona erenlerden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler veya isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirenlerden tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler “Dilekçe” ile, ilk kez Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalısı olmak isteyenler ise ikametgahlarının bulunduğu köy veya mahalle muhtarları tarafından onaylanmış “Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.



  Yurt dışından isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgelerini ikamet ettikleri ülkede bulunan konsolosluğa veya çalışma ataşeliğine onaylattırdıktan sonra doğrudan Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir. İl Müdürlüklerine yapılan başvurular Genel Müdürlüğe gönderilir.

  -3-

  İsteğe bağlı sigortalılığı bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre sona erenlerin daha sonra yaptıkları prim ödemeleri de yeniden sigortalılık talebi olarak değerlendirilir.



  İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması

  Madde 7* – İsteğe bağlı sigortalılık, talep dilekçesinin veya isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak;
  a) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, zorunlu sigortalılık sürelerine ait prim ve gecikme zammı borçlarını ödedikleri tarihten,

  b) Diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılıkları veya 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki zorunlu sigortalılıkları devam ederken isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanların sigortalılıkları anılan kanunlara tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden,

  itibaren başlatılır.



  Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasına göre sigortalılığı sona erdirilenlerin, prim ödemeye başladıkları ayın başı itibariyle sigortalılıkları yeniden başlatılır.



  İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi

  Madde 8 – İsteğe bağlı sigortalılık;

  a) Sigortalının sigortalığının sona erdirilmesine ilişkin yazılı talebinin kurum kayıtlarına girdiği tarihte,

  b) 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalılığının başladığı tarihte,

  c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi hizmet akti ile çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce,

  d) T.C Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneklerinin kesildiği tarihten bir gün önce,

  e) Yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yazılı talebin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte,

  f) Malullük aylığı bağlanması halinde, malüliyete esas rapor tarihinde,

  -4-

  g) Sigortalının ölümü halinde;

  I- Bir süre prim ödenmişse en son primi ödenen ayın sonu itibariyle,

  II-Hak sahiplerince ödeme tarihinde, sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve

  ceza borcundan az olması halinde ölüm tarihinde sona erer.



  Ayrıca, sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan fazla olması halinde; sigortalının daha önce ödediği primlerin bilgisayar ortamında tespit edilen ve tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, Kurumca sona erdirilir.



  Gelir Basamaklarının Seçimi
  Madde 9 – İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirlenen gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediklerini seçebilirler.



  Ancak, Bağ-Kur’a tabi zorunlu sigortalı olduktan sonra ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanların basamakları zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihte bulundukları basamaklara, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalı olduktan sonra ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanların basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak, intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.



  İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdikten sonra, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olup, yeniden isteğe bağlı sigortalı olanların basamakları ise diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.



  Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi

  Madde 10 – Sigortalıların seçtikleri veya intibak ettirildikleri ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise en az iki yıldır.

  -5-

  İlk oniki basamakta bulunan sigortalıların basamakları; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile talep aranmaksızın, bir yıllık prim ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden aybaşı itibariyle, Kurumca bir üst basamağa yükseltilir.



  Onikinci basamaktan itibaren sigortalıların basamakları; talepte bulunmaları ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartıyla, talep tarihini takip eden aybaşı itibariyle bir üst basamağa yükseltilir.



  Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri

  Madde 11 – İsteğe bağlı sigortalıların giriş keseneği, prim ve basamak yükseltme farklarının hesap ve tahsilinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile 1479 sayılı Kanunun ikinci kısmının “primler” başlıklı beşinci bölümünde yer alan ve isteğe bağlı sigortalılıkla bağdaşan hükümler uygulanır.



  1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra, isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan yapılan ödemeler; sigortalı veya haksahiplerinin talebi halinde, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödemelerin primleri tam olarak karşıladığı aylar itibariyle sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu şekilde yapılan ödemeler isteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı olarak değerlendirilmez.



  İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması

  Madde 12 – İlk defa isteğe bağlı sigortalı olanlardan, 4/5/1979 tarihi itibariyle kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını dolduranlar, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık sürenin tamamını, sigortalılığının başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. Ancak, Bağ-Kur ile diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılık süresi bulunanlar on yıla tamamlayacak süreyi borçlanabilirler.


  Borçlanılan süre, yaşlılık aylığı bağlanmasında, borcun sona erdiği tarihten itibaren bir yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

  -6-

  Borçlanma primi, talep tarihinde sigortalının seçtiği veya intibak ettirildiği basamak ve prim tutarları üzerinden hesaplanır ve mümkün olduğu taktirde talep esnasında kendisine veya bilinen son adresine tebliğ edilir. Ancak bu bildirim hiçbir zaman iki yıllık borçlanma primini ödeme süresini kesmez. Borçlanma primi sigortalılığın başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenir. Borçlanma primini ödemeden ölen sigortalıların hak sahipleri de bu süre içinde borçlanma primini ödeyebilirler. Sigortalılığın başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içinde borçlanma primlerinin tamamen ödenmemesi halinde, borçlanma talepleri geçersiz sayılır.



  Bu Yönetmeliğe göre borçlanılmış veya borçlanılacak süreler, 2829 sayılı Kanun hükümleri gereğince diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre bağlanacak aylıklarda birleştirilecek hizmet sürelerine dahil edilmez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait borçlanma primleri, talep halinde sigortalıya veya mirasçılarına geri verilir.



  Sağlanan Sosyal Sigorta Yardımları

  Madde 13 – İsteğe bağlı sigortalılar ve bunların haksahipleri 1479 sayılı Kanunun malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası haklarından zorunlu sigortalılar gibi yararlanırlar. Ancak, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu malullük ve ölüm aylığına ilişkin hükümler bu sigortalılar hakkında uygulanmaz.



  04.10.2000 tarihinden sonra sigortalı olanlar sağlık sigortası yardımlarından yararlanamazlar. Ancak, bu tarihten önce sağlık sigortası yardımlarından yararlananlar ile 1479 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesine göre sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak olanların hakları saklıdır. Bu şekilde sağlık sigortasından yararlanan sigortalılar 1479 sayılı Kanunun ek 15 inci ve geçici 7 nci maddesine göre sağlık sigortası primi ödemek zorundadırlar.



  Tebligatlar

  Madde 14 – Bu yönetmeliğin uygulanmasında sigortalıya yapılacak tebligatlar, sigortalının Kuruma bildirdiği son adresine posta işletmesi aracılığıyla iadeli taahhütlü şekilde yapılır. Sigortalının son adresine yapılan tebligat sigortalıya yapılmış sayılır.

  -7-

  Uygulanacak Diğer Hükümler

  Madde 15 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, 1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin, isteğe bağlı sigortalılıkla bağdaşan hükümleri uygulanır.



  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 16 – 5 Ağustos 1988 tarihli ve 19890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.



  2926 Sayılı Kanuna Tabi İsteğe Bağlı Sigortalıların Basamak İntibakı

  Geçici madde 1 – 2926 sayılı Kanuna göre 2.8.2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanların 31.12.2004 tarihinde bulundukları basamakları, 1.1.2005 tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından en yakın olduğu gelir basamağına intibak ettirilir. Bu sigortalılar 1.1.2005 tarihinden itibaren intibak ettirildikleri basamağın primini ödemek zorundadırlar.



  Yürürlük

  Madde 17 – Bu Yönetmelik 2.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



  Yürütme

  Madde 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Bağ-Kur' luluk

  BAĞKUR KAYDI


  Geçici Madde 18 - Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.


  bu maddeye istinaden borçlanma imkanı bulunmamaktadır
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  192

  Bağ-Kur' luluk

  değerli muro,
  ben de aynı kanaatteyim. ancak geçen gün sigorta müfettişi arkadaşım isteyen kişininin borçlanma yapabileceği seklinde yorum yaptı. ancak istemeyen kişiden bu borcun alınamayacağını söyledi. istiyorsa müracaat etmesinde bence fayda vardır. hatta bu kanunda bence buna cevaz verilmeliydi.
  selamlar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağ-kur'luluk
  Konu Sahibi gunday Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 02.Aralık.2005, 20:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36