[size=18px]Bağkura gönderilen mail[/size]

Aşağıda belirtilen kararnamedeki sosyal destek ödemesini bu yıl(2006) da emekli olanlarada yapılıyormu yapılıyorsa 13 ve 14 cü basamaklardan yeni emekli olmuş kişiler neden 470-480 ytl maaş alıyorlar bu basamaklara göre ödenen emekli maaşları az değilmi. geçen yıl 2005 ve 2004 yıllarında 11-12 basamaklardan emekli olanlar bunlara göre daha fazla emekli maaşı almaktadırlar (bu saydığım kişiler 9000 iş günü ve 25 yıl üzerinden emekli olmuş kişilerdir)

bu konuda bilgilendirmenizi arz ederim... saygılarımla15/1/2003 Tarihli ve 2003/5145 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1- 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı alanlara, aynı Kanunun 36 ınca maddesinin son fıkrasına göre yapılan artış miktarlarını Ocak 2003 aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere 1 ilâ 12 nci basamaklarada 100 milyon liraya, 13 ilâ 24 üncü basamaklarda 75 milyon liraya tamamlayacak miktarlarda, aylıklara net olarak eklenmek suretiyle sosyal destek ödemesi yapılır.

Madde 2- 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı alanlara, Ocak 2003 aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, yıl içerisinde memur maaş katsayısının artışı dolayısıyla yapılan artış miktarlarını 100 milyon liraya tamamlayacak miktarlarda, aylıklara net olarak eklenmek suretiyle sosyal destek ödemesi yapılır.
http://www.alomaliye.com/bkk_2003_5145.htm

[size=18px]Bağkurdan gelen cevap::>>>>>>>>>>

[/size]
06/04/2006 tarihli e-mailiniz incelenmiş olup,

4447 sayılı Kanunla değişik 1479 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi;
“Yaşlılık aylığı, sigortalının sigortalılık süresi içinde aylar itibariyle
prim ödediği gelir basamaklarının bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de
dikkate alınarak aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu
üzerinden hesaplanacak ağırlıklı ortalamanın aylık bağlama oranı ile
çarpılması suretiyle hesaplanır.

Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam
yılının her bir yılı için % 3,5, takip eden 15 tam yılının her bir yılı için
% 2 ve yirmi beş yıldan fazla her bir tam yıl için % 1,5 oranlarının
toplamıdır.

Birinci ve ikinci fıkralara göre hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca gelir
tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile, aylık başlangıç tarihi arasında
geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son
temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları
kadar arttırılır.

Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları her ay bir
önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son
temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı
kadar arttırılır.”

Hükmüne amirdir.

Yine 4447 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci maddeye
göre;
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlara bağlanacak
yaşlılık aylığı;
a- Sigortalının, aylık başlangıç tarihindeki toplam sigortalılık süresi esas
alınarak, 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (01.01.2000 ) önce
bulunduğu gelir basamağının aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan
gelir tablosundaki değeri üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki
hükümlere göre hesaplanan aylığının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe
kadar geçen sigortalılık süresinin toplam sigortalılık süresine orantılı
olarak hesaplanan tutarı ile,
b- Sigortalının 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile aylık başlangıç
tarihi arasında aylar itibariyle prim ödediği gelir basamaklarının bu
basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak, aylık başlangıç
tarihinde yürürlükte bulunan gelir basamakları üzerinden hesaplanacak
ağırlıklı ortalamasının, aylık başlangıç tarihindeki toplam sigortalılık
süresi esas alınmak suretiyle bu Kanunun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasına
göre bulunacak aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanan aylığın 1.1.2000
tarihinden sonra geçen sigortalılık süresinin toplam sigortalılık süresine
orantılı olarak hesaplanan tutarı toplamıdır.

Yine, aynı Kanuna göre bağlanan aylıklara, her ay bir önceki aya göre Devlet
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler
tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar arttırma imkanı
getirilmiş ise de; 2003 yılından itibaren 1-12’inci basamaklardan aylık
alanların aylıklarında 100 Milyon, 13-24’üncü basamaklardan aylık alanların
da aylıklarında 75 Milyon Liraya tamamlayacak miktarda sosyal destek ödemesi
ödenmekte, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıklar için gelir
tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında
geçen her ay için (TÜFE) uygulanmamakta, bağlanan aylıklarda TÜFE kadar
artırılmamaktadır.

En son 5454 sayılı Kanuna göre, Kurumumuzdan malullük, yaşlılık ve ölüm
aylığı alanların, 2005 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları
2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %3, 2006 yılı Temmuz ayı ödeme
döneminden itibaren de bir önceki aya göre %3 oranında artırılarak ödenecek,
ayrıca bir aylık veya gelirleri; 400 Yeni Türk Lirası ve daha az olanlar
için aylık ve gelirlerinin % 5’i, aylık ve gelirleri 400 Yeni Türk
Lirasından fazla olanlar için aylık ve gelirlerinin % 4’ü oranında her ay ek
ödeme yapılacaktır.

Diğer taraftan, 1479 sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanunla eklenen Ek 20’nci
maddeye göre, yaşlılık aylığı bağlananlardan 24’üncü maddenin (1) numaralı
bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya
başlayanların sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından aylığın
bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından
itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil %10 oranında sosyal güvenlik
destek primi kesilmektedir.

Aylıklardaki farklılıklar; sigortalılarımızın aylık başlangıç tarihlerinde
yürürlükte bulunan aylıklarının hesabına ilişkin gelir tablosu, basamaklara
göre ödenen sosyal destek ödemesi, ödenmekte olan aylıklara göre belirlenen
ek ödeme tutarları ile bulunulan basamaklarda prim ödenilen sürelerdeki
farlılıklardan ve aylıklarda sigortalıların durumlarına göre yapılması
gereken kesintilerden kaynaklanmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Bağ-kur Genel Müdürlüğü
Tahsisler Daire Başkanlığı