kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  202

  Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Arkadaşlar başlıkta belirttiğim hak kayıplarına Önder bey farklı bir başlık altında yeni bir örnek vermiş.
  "Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar" başılığı altında bugün Gümrük Yönetmeliğinin inceleme adı altında denetimi kapsayan bölümde bu açıkça görülüyor. Ben eğer kendisinin izni olursa bu bölüme taşımak istiyorum. Bu bir hak kaybı mı? değil mi? Başka somut hak kaybı var mı? Gelin görüşlerimizi ortaya koyalım. Sınava giren genç meslektaşlar olarak Bağımsız denetimde smmmler olarak biz de varız diyelim. Sınav çemberini kırıp düşüncelerimizi aktaralım Artı veya eksi tüm düşünceleri bekliyoruz Saygılar
  Önder beyin 10.07.2009 tarihli mesajı aşağıdadır:
  ( Önder beye paylaşımdan ve bizi aydınlattığı nelerin olup bittiğini haber verdiği için kendi adıma teşekkür ederim. )
  Merhaba Arkadaşlar
  30 Haziran 2009 tarih ve 27274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17/B maddesinin h bendinde yer alan mali yapısının incelenmesi bir başka ifade ile mali yapısının denetimi aşağıdaki şekildedir:

  h) Başvuru yılından önceki 2 yıl esas alınmak suretiyle, mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, Müsteşarlıkça belirlenecek formata uygun olarak düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması

  Halbuki 23 Ocak 2004 tarih ve 2004/2 sirkülerde aynı konuyla ilgili olarak madde aşağıdaki şekildeydi:

  ı) A sınıfı onaylanmış kişi için mali yapısının sağlamlığının Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği denetim ilke ve kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre anılan Kurulca belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen denetçi tarafından son 2 yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek düzenlenen rapor aslı veya onaylı örneği

  Dikkat edilirse Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen denetçi yerine Yeminli Mali Müşavir ibaresi yer almıştır. Kaanatimce bu şekilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu konudaki denetimden devre dışı bırakılmışlardır. Görüşüme göre söz konusu inceleme veya denetim "bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılır denmeliydi.

  Yukarıdaki durum bana Mayıs 2009 ayında yapılan YMM sempozyumunda dile getirilen "bağımsız denetimi ymmler yapsın" görüşünü hatırlattı.

  Yukarıdaki görüşlerim için hata veya eksiklik görülmesi halinde düzeltme hakkını saklı tutarak bu konudaki görüşlerinizi siz meslektaşlarımdan bekliyorum

  Paylaşım her zaman gereklidir
  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  202

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Merhaba Arkadaşlar
  Gümrük Müsteşarlığının denetimi ile ilgili olarak Ankara Çağdaş Demokrat Gruptaki meslektaşların tarafından dava açıldığı bilgisi geldi Eğer mümkünse dava ile ilgili bilgileri buraya aktarabilirlerse seviniriz Bu konuda Önder bey ve Ankaralı meslektaşlardan haber bekliyoruz
  Saygılarımla

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  1

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Gümrük Yönetmeliğinden SMMM denetçilerin aleyhine yapılmış değişikliğin iptali için 28.8.2009 tarihinde Danıştay'a dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığının cevabına cevap yazılmaktadır. Konu Ağustos ayı sonlarında ve son bir haftadır Demokrat Muhasebeci Mali Müşavirler Mail Grubunda tartışılmaktadır. Bu konudaki haberlere ulaşmak için google gruplardan bu gurubun ana sayfasına ulaşabilir, Dosyalar bölümünden eski tartışmalara ulaşabilirsiniz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Değerli Meslektaşlar

  Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağındaki denetim maddesi aşağıdaki şekildedir:

  Fonun hukuki yapısı

  Madde 3-
  Bu kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere devlet güvencesi altında Kıdem Tazminatı Fonu kurulmuştur.

  Kıdem Tazminatı Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari yönden özerk, özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

  Bu Fon bütçe kapsamı dışındadır, gelirlerinden hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve genel bütçeye gelir kaydedilemez.

  Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Fonun gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları Resmi Gazetede ilân edilir.

  Fon, Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa ve Sayıştayın vize denetimine tabi değildir. Fonun malları, İcra ve İ?as Kanunu ile Türk Ceza Kanunu bakımından devlet malı hükmünde olup, alacakları devlet alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır.

  Fon, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır

  Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Yukarıdaki tasarıyla ilgili görüşüm gerek 3568de gerekse spk denetimlerinde ymmler ile smmmler birlikte yetkilendirilmişlerdir Fakat 3568 sayılı yasaya aykırı bir şekilde çeşitli kurumlara tabi ve fonların denetimlerinde özellikle ymmlere verilmesi dikkat çekicidir Bu sorun fiilen denetim yapsın veya yapmasın tüm smmmlerin sorunudur diye düşünüyorum Görüşümlerinde hata ve eksikler varsa kanıtlanması halinde düzeltmeye hazırım Saygılarımla

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  202

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Önder bey ifade ediyor diyorki kanunda olduğu halde smmmlerin denetim hakkı spk dışındaki kurumlar da genel olarak yok sayılıyor Burada görev smmm oadalarına ve turmoba düşmesi gerekir Fakat Turmob yönetiminde ymmler çoğunlukta İşte açmaz bence burada Bence belli bir süre sonra ticaret kanunu dahil denetimler ymmlere verilirse şaşırmamak gerekiyor Bugün spkda smmler denetim yapabiliyor Yarın diğer kurumlarda olduğu gibi kısıtlama getirlmeyeceğini kim garanti edebilir? Örnek Gümrük Müsteşarlığı denetimi önceki yönetmelikte bağımsız denetim şirketlerindeki smmler yetkiliydi şimdi ymmler yetkili O zaman smmmler olarak biz niye spk sınavlarına giriyoruz arkadaşlar? Lütfen smmlerin hak kayıpları konusunu birisi yanıtlasın. Eğer bu kuşkularımızda şüphelerimizde bir yanlış varsa Önder beyin de dediği gibi düzeltelim yoksa niye kanunda yetki beraber olduğu halde ymm smmm ayrımı yapılıyor niye?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Değerli Meslektaşlar

  Sendikaların denetimi YMMlere veriliyor
  Öncellikle bağımsız denetimde smmmleri sorunları ve smmmlerin 3568de yetkileri olduğu halde çeşitli kurumların denetimlerinde devre dışı bırakıldıklarını defalarca bu forumda gündeme getiriyorum. Fakat Vakıflar ve Gümrük denetimlerindeki somut girişimlerin haricinde bir çalışma yapılmıyor. Çalışma yapılmamasına rağmen smmlerin bağımsız denetimdeki hak kayıplarını dile getirmenin bağımsız denetimle fiilen ilgilenen biri olarak mesleki bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum Bunları yansıtmanın gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğu kanısındayım Bu yüzden bağımsız denetimde smmlerin yaşadıkları hak kayıplarını aktarmaya devam edeceğim

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu'nda değişiklikler öngören yeni bir taslak gönderdi.Bu taslağa göre,

  Sendika ile üst kuruluşlarının gelir ve giderlerine ilişkin yıllık ve genel kurul dönemine ilişkin mali denetimi, yeminli mali müşavirlerce yapılacak. Bu denetimin yapılması, kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak.
  Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşleri alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenecek.


  Görüldüğü üzere sendikaların mali denetiminin ymmlere verilmesi öngörülmektedir. Kanımca bu ve bunun gibi denetim kanun tebliğ ve yönetmelikler meslek yasamız 3568'e aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca SPK hem ymm hemde smmmlerin denetim yaptıkları bağımsız denetim şirketlerini yetkilendirmişken Avrupa Birliği satndatları da bağımsız denetim şirketlerini öngörmüşken mali denetimin sadece ymmlere verilmesi ilginçtir.


  Görüşlerimde hata veya eksikliklerin olduğunun kanıtlanması halinde düzeltme hakkını saklı tutarım
  Paylaşım her zaman gereklidir
  Saygılarımla

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde SMMM'lerin Yaşadıkları Hak Kayıpları

  Değerli Meslektaşlar
  Daha önce bu forumda paylaştığım Sendikalar Kanunu gündeme geldi Bu sefer kanunun çıkarılması konusunda taraflar anlaşmış gözüküyor Bu kanunda denetim yetkisi 3568 ve SPK ile AB uygulamaları tersine sadece ymmlere veriliyor Kanımca tüm SMMMlerin ve SMMM odalarının bu konuda duyarlılık göstermeleri gerekiyorZira kanun yürürlüğe girdikten sonra değiştirlmesi uzun bir hukuki süreç gerektiriyor Bu da gerçekten zor Eğer arkamızdan genç kuşakları da etkileyecek smmlerin bağımsız denetimde bir hakkı yaşamak istemiyorsak 3568 meslek yasamız aykırı bir durum olan bu düzenlemeyi gündeme getirlmeli ve smmmler ile ymmlerin birlikte olmuyorsa bağımsız denetim şirketleri aracılığı ile olması yönünde çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum Diğer konularda çözümlenmemiş bir çok sorun olabilir Ancak SMMMler sadece TTK yönünden bağımsız denetimi düşünmemeliler Bağımsız denetim bir bütündür ve 3568de ymm ve smmmler birlikte yetkilendirilmişlerdir Forum sayfaları belki bu sorunları çözmek için yeterli değildir Ancak ne kadar çok meslektaşımıza ulaşırsak o kadar üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz diye düşünüyorum Tüm SMMM ve SMMM adaylarının bu konuda hakları ve yapacakları var diye düşünüyorum Geleceğimizi ilgilendiren bu konuda her meslektaşımızın kendisine ben bu konuda ne yapabilirim diye sorması gerektiği fikrindeyim Ben şahsen oda yönetimlerimize ulaşmaya çalışıyorum Tüm meslektaşlardan öneri ve katkı bekliyorum
  Saygılarımla
  Saygılarımla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetimde Son Durum
  Konu Sahibi sahincolak71 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 40
  Son Mesaj : 01.Haziran.2012, 22:50
 2. Bağımsız Denetimde SMMM/YMM Ayrımı
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 10:15
 3. Bağımsız Denetimde YMM-SMMM Ayrımında Çözüm Önerileri
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2009, 10:40
 4. Bağımsız Denetimde Rotasyon
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2009, 19:42
 5. Bağımsız Denetimde SMMM'lerin hakkı yeniyor mu?
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 15.Haziran.2009, 21:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36