kamu işçi maaş

Konu: VUK - UFRS Karşılaştırması

 1. #1
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  VUK - UFRS Karşılaştırması

  Önemli olabilecek ilgili hesap bazında; gerekli yasal çerçeve ile ve standart hükümlerini karşılaştırılarak, buna göre yapılması gereken işlemleri aşağıda özet şeklinde sıralamaya çalıştım.

  KASA
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Nakit paralar yer alır. TL?ler üzerindeki değerle, dövizler değerlenerek gösterilir. Değerleme farkları 646/656 hesaplara aktarılır.

  b) UFRS yönünden:
  Kasadaki paraların nasıl değerleneceğine dair özel bir hüküm yoktur. Değerleme, yabancı paralar bakımından VUK da olduğu gibi TCMB efektif alış kuru ile yapılır.

  ALINAN ÇEKLER
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Vadesi gelmiş ancak henüz tahsil edilmemiş çekler 101?de izlenir. Çek vadeli ise 121 hesaba aktarılır. Ancak yaygın uygulama 101?de izleme yönündedir.

  b) UFRS yönünden:
  Vadesi gelen ve gelmeyen çeklerin ayrımının yapılması gerekir. Vadesi gelmemiş olanlar mutlaka 101?den 121?e aktarılır.

  BANKALAR
  a) VUK ?TDHP yönünden:
  Bankadaki paralar kayıtlı değeri üzerinden değerlenir. Mevduatlar vadeli ise, faiz tahakkuku yapılarak 642 hesaba gelir yazılır. (181/642) Aynı işlem repo hesapları için de yapılır.

  b) UFRS yönünden:
  VUK?a benzer işlem yapılmaktadır. Ancak faiz gelirleri tahakkuk tutarı anaparanın üzerine ilave edilir. (102/181) (UMS-1)
  - A ve B tipi likit fon yatırım araçları VUK-TDHP?da 102?de gösterildiyse, 118 hesaba çekilir. (118/102)

  VERİLEN ÇEKLER
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Vadesi gelmeyen verilen çeklerin 321, vadesi gelenlerin 103 hesapta izlenmesi gerekir. Uygulamada tamamını 103?de izlendiği görülmektedir.

  b) UFRS yönünden:
  Vadesi gelenler 103?de, gelmeyenler ise 321?de izlenir. VUK?da vadesi gelmeyenlerden 103?te izlenenler ters kayıtla 321 hesaba aktarılır. (103/321)


  ALACAKLAR VE REESKONT UYGULAMASI
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Alacaklar başta alıcılar olmak üzere kayıtlı değeri ile değerlenir. Reeskont isteğe bağlı ve sadece senetli alacaklar için geçerlidir. İç iskonto yöntemi uygulanır.

  b) UFRS yönünden:
  Çeşitli alacakların içinde bulunan ve ilişkili taraflara ait olanlar ?ilişkili taraftan alacaklar? hesabının altına kaydedilir. (131/120)
  - Tüm alacaklar reeskonta tabidir. (657/122) (UMS-39)
  Reeskont işlemi iç verim oranı metoduna göre yapılır. (UMS-39)
  Bu esasa göre bulunan tutar, VUK?na göre yapılan işleme göre bulunan değer dikkate alınarak düzeltilir.


  ŞÜPHELİ ALACAKLAR
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Şüpheli alacak karşılığı ayırmak için alacağın dava ve icra safhasında olması gerekir. (128/120 ve 654/129)

  b) UFRS yönünden:
  Tahsil edilemeyeceği düşünülen her türlü alacak için karşılık ayrılır. (İşletme ve denetçiye aşırı takdir hakkı) (128/120 ve 632/129)
  - Karşılık giderleri VUK?taki gibi 654 hesaba değil, 770-632 hesaba aktartılır.
  - Geçmiş döneme ait oluşan şüpheli alacak tutarı, cari dönem mali tablosu hazırlanırken 120 hesaba aktarılır ve daha sonra geçmiş dönem zararları (580) hesabına kaydedilir.


  STOKLAR-1
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  - Emtea maliyet bedeli ile değerlenir. Stoklar, 150-153, 157-159 hesaplarda gösterilir.
  - Stoklar satın alma ve üretim maliyetleri ile değerlenir.
  - Değeri düşen emtea emsal bedeli ile değerlenir. Takdir komisyonu kararına göre fark gider yazılır.
  - Satın alınan malın satın alma maliyetine, nakliye, gümrük, alış komisyonu, taşıma sigortaları gibi giderler eklenir.
  - İndirilemez nitelikteki KDV?ler maliyetin bir unsurudur.
  - Direkt faiz ve kur farkları, mal aktife girinceye kadar ödenmiş ise maliyete ilave edilir. Mal aktife girdikten sonra yapılan ödemelerin maliyete ve giderlere intikali ihtiyaridir.(VUK 238)
  - Stok değerlemesinde fiili maliyet esastır. Ancak FIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemleri de kullanılır.

  STOKLAR-2
  UFRS yönünden:
  Bilanço gününde maliyet bedeline göre satılabilir veya yeniden satın alınan fiyatında düşüklük tespit ediliyor ise düşük değer ile değerleme yapılır. (UMS-2)
  -Düşük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerin daha düşük olanıdır. (NGD= Tahmini satış fiyatı ? tahmini tamamlanma maliyeti)
  - Şirketin malları içinde kullanılamayan ve pazarda satılamayacak değeri düşen mal varsa bunun için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. (620,621/158)
  - Finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmaz. (UMS-2.17)
  VUK?na göre yansıtılanlar geri çekilir. (660/150,620,621)
  - Ancak, uzun süren yapım işlerinde finansman giderleri maliyete yansıtılır. (Uçak, gemi yapımı, yap-sat inşaat işleri)

  STOKLAR -3
  UFRS yönünden:
  Mal vadeli alındığında, normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki fark finansman gideri sayılır. (UMS-2.18)
  Burada alım işlemi ile finansman işleminin birlikte yapıldığı kabul edilmektedir.
  - Erken ödeme iskontosu alındığı taktirde, bu tutarlar maliyet ile ilişkilendirilmez, doğrudan gelir yazılır.
  - Stokların değerlemesinde FIFO ve ortalama maliyet yöntemleri temel alınmaktadır.
  - UMS, maliyete yakın olması nedeniyle perakende yöntemi ve standart maliyet yöntemlerinin kullanılmasına izin veriyor. (UMS-2.21)
  -Perakende değerleme yönteminde stok maliyeti stokların satış değerinden, o stok grubunun brüt kar marjının düşülmesiyle bulunur. (UMS-2.22)

  STOKLAR -4
  UFRS yönünden:
  - Özel mallar için de gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır. (UMS-2.23)
  - Benzer özellik ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi uygulanır.
  - Tür ve kullanım alanları farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemi kullanılabilir. (UMS-2.25)
  - Değeri düşen stoklar için takdir komisyonundan karar alınarak stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılıp gider yazılır. (UMS-2.29)


  MADDİ DURAN VARLIKLAR-1
  Bu kıymetler bilindiği gibi TDHP?na göre 250-259 hesaplardan oluşur.
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Bu hesaplar maliyet bedeli ile değerlenir.
  - MDV?ın alımı sırasında ileride yapılması muhtemel harcamalar yapıldığı zaman maliyete ilave edilir veya tamir, bakım, onarım harcamaları kapsamında değerlendirilerek gider veya maliyet olarak dikkate alınır.
  - Vade farkı, kur farkı ve faizler aktifleşme döneminin sonuna kadar maliyete dahil edilir.
  - Aynı ödemeler için sonraki yıllarda seçimlik hakkı vardır.
  - Alınan sübvansiyonlar gelir yazılır.
  - Amortisman için normal, hızlandırılmış ve fevkalade yöntemleri vardır. Faydalı ömür tebliğlerle belirlenmiştir.
  - Kıst uygulaması sadece binek otomobiller için geçerli olup, diğer sabit kıymetler için uygulanmaz.

  MADDİ DURAN VARLIKLAR-2
  b) UFRS yönünden:
  - Maddi duran varlık ile ilgilendirilebilen her türlü maliyet (satın alma bedeli, nakliye, indirilemez nitelikli vergiler) aktifleştirilir. (UMS- 16.16, 17)
  - Maddi duran varlığın alımı sırasında belirli olan ve ileriye dönük olan yükümlülükler, masraflar, varlığın maliyetine eklenir. (UMS-37) Ancak bu ekleme işlemi yapılırken doğacak masraflar bugüne indirgenerek maliyete eklenir.
  - Maddi duran varlıkların maliyeti oluşurken vade farkı, kur farkı ve faiz olarak ödenen tutarlar, stoklarda olduğu gibi maliyete dahil edilmeyerek gider yazılır. (780 hesaba)
  - Stoklarda olduğu gibi yapımı uzun süren varlıklarda finansman giderleri aktifleştirilebilir.
  - Vadeli olarak alınan maddi duran varlıklar, bugünkü değerlerine indirgenerek maliyet oluşturulur.

  MADDİ DURAN VARLIKLAR -3
  UFRS yönünden:
  - Teşvikli olarak alınan bir varlık varsa, alınan sübvansiyonlar varlığın defter değerinden düşülür. (UMS-20)
  - Amortisman uygulamasında varlığın ekonomik ömrü ile faydalı ömrü birbirinden ayrılmıştır.
  - Faydalı ömür işletme tarafından belirlenir ve amortisman buna göre ayrılır.
  - Toplu sabit kıymet alımlarında her bir kıymet için ayrı amortisman oranı uygulanır. (Otel örneği)
  - Araziyle birlikte alınan binada, binanın değeri ayrıca hesaplanarak amortisman ona göre ayrılır.
  - Maddi duran varlığın alım tarihi dikkate alınarak kıst amortisman uygulaması yapılır.

  MADDİ DURAN VARLIKLAR-4
  UFRS yönünden:
  - MDV?ın değeri her hesap döneminde gözden geçirilerek faydalı ömür buna göre belirlenir. (UMS-16.61)
  - MDV?ler maliyet bedeline göre, daha yüksek bir değer olan gerçeğe uygun değer ile yeniden değerlenebilir. (UMS-16.31) Gerçeğe uygun değer, sabit kıymetin piyasa koşullarında satılması halinde beklenen
  fiyattır. (piyasa rayici ile değerleme)
  - Bu şekilde yapılan değerleme ile sabit kıymetin kayıtlı değeri arasında olumlu fark varsa, bu tutar özkaynaklar altında yeniden değerleme fonuna kaydedilir. (Örnek: 252/522)
  Gelecek dönemde değer kaybı olursa bu fondan düşülür.
  - Ancak yeniden değerlemeye göre varlığın maliyetinde bir kayıp oluşmuşsa bu tutar gider yazılır. (UMS-16.39, 40)

  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Bu hesaplar 260-264 ve 267-269 kodlarda izlenir. Mali tablolarda gösterilmesi, stoklar ve maddi duran varlıklarda olduğu gibidir.

  b) UFRS yönünden:
  - İşletme bünyesinde yapılan araştırma giderleri gider yazılır. Geliştirme giderleri ise maliyete eklenerek aktifleştirilir.
  - KVK ve ARGE yasası çerçevesinde yapılan harcamaların tamamı matrahtan düşülür ve aynı zamanda amortismana tabi tutulur.
  - UFRS?ye göre, MODV?ın amortismanında isim hakkı, miktar üzerinden ödenen patent gibi durumlarda üretime bağlı amortisman yöntemi kullanılır. Diğer durumlarda VUK?da olduğu normal ve azalan bakiyeler yöntemi uygulanır.
  - İşletmenin kendi bünyesinde yarattığı MODV harcamaları aktifleştirilemeyip gider yazılır.


  KARŞILIKLAR
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  - Daha önce değinilen şüpheli alacak karşılığı en belirgin olanıdır.
  - Olayın dava ve icra safhasına intikali halinde gider yazılır.

  b) UFRS yönünden:
  -Yükümlülüğün gerçekleştiği dönemde karşılık ayrılır.
  - Nakit çıkış ihtimali bulunmayan konular için karşılık ayrılamaz.
  - Örneğin bir firma hakkında oluşan vergi ihtilafı dolayısıyla vergi mahkemesine gidilmesi halinde, karşılık ayrılması zorunludur. Ancak, VUK?a göre böyle bir karşılık ayrılamaz.
  -İleriye dönük ortaya çıkması muhtemel olumlu ve olumsuz şarta bağlı yükümlülükler mali tablo dipnotlarında belirtilir. VUK?da böyle bir uygulama yoktur. (UMS-37)


  KIDEM TAZMİNATLARI
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Kıdem tazminatı ancak işçinin iş akdinin sona ermesi halinde ödenir ve gider yazılır. Stoklar ve üretimle ilgilendirilmez.

  b) UFRS yönünden:
  - Kıdem tazminatları ve kullanılmayan izinler için karşılık ayrılır ve gider yazılır. Stok ve maliyetlerle ilgilendirilmez. Kıdem tazminatı karşılıkları toplam rakam olarak değil, net bugünkü değere göre hesaplanarak gider yazılır.


  SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-1
  a) VUK ? TDHP yönünden:
  Faturanın düzenlenmesi, malın teslim edilmesi ve hizmet ifasının tamamlanması ile hasılat gerçekleşmiş olur. Ancak istisnai durumlarda sadece KDV yönünden geçerli olan avans faturalar düzenlenmektedir.
  - Satış bedelinin içinde bulunan vade farkları hasılat sayılır.

  b) UFRS yönünden:
  - Mal satılıp, tahsilat yapılsa bile malın teslim görevi satıcıya ait ise tahsilat tutarı hasılata değil, sipariş avanslarına (340) yazılır. Veya satış kaydı ve maliyet kaydı düzeltilir. (600/120 ve 157/620)
  - Vadeli satış tutarı iskonto edilerek bulunan fark faiz geliri olarak yazılır. VUK?a göre 600 hesaba yazıldıysa düzeltilir. (600/642)

  SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-2
  UFRS yönünden:
  - Hizmet işletmelerinde bilanço tarihi itibariyle hizmetin tamamlanma oranı dikkate alınarak gelir ve gider oluşturulur. VUK?a göre tamamlanmayan hizmetler için gelir ve gider kaydı yapılmaz. (Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde olduğu gibi)


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Mehmet bey,

  Öncelikle yaptığınız çalışmayı bizlerle paylaşmanızdan dolayı teşekkür eder, konuy ilişkin diğer bilgilendirmenizi merakla beklediğimi tarafınıza sunarım.

  Sevgilerimle;

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  37

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Cok guzel bir calisma, gercekten tebrikler. Peki sizce istiraklerin (245) degerlemesi nasil olmali? VUK a göre sadece satış aşamasında bir değerleme mi yapmamız lazım? UFRS ye göre belli dönemlerde değerleme yapılıyor.

  Bir baska konu da, alacaklar ve borçlar hakkında. VUK a göre yıl sonunda borç ve alacak senetleri dışında bir değerleme yapmamız gerekmiyor diye düşünüyorum, UFRS de yapılacak çalışma ile ilgili elinizde örnek olabilecek bir excel vs. mevcut mu?

  Eklemek istediğim bir konu ise, UFRS de gelirin tanınması tamamlanma oranı (POC-percentage of completetion) yöntemiyle olabildiği gibi, tamamlanmış kontrat (completed contract) veya servis işleri (service contract) olarak da olabiliyor diye biliyorum. VUK da eğer gerçekleşcek geliri tahmin edebiliyorsanız, gelir tahakkuku 181 600 ile yapılıyor. Bu şekilde yasal defterler ile UFRS arasındaki fark bir nebze azalmış oluyor.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Sayın Klasse

  İnşaat sektöründe malesef o fark devam ediyor bildiğiniz üzere yıllara sari inşaat işlemlerinde gelir iş bittiği dönemde beyan edilir. Bu nedenle tamamlanma oranları vuk için çok bağlayıcı değildir. Ifrs de inşaat şirketlerinin muhasebesinin vukdan farklı olarak çok daha sağlıklı tutulmaktadır. Deferred tax için özellikle inşaat şirketlerinde önemli farklar mevcuttur.

  İyi Çalışmalar
  SMMM

 5. #5
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Merhaba,

  Bildiğim kadarıyla tamamlanma yüzdesi yöntemiyle; sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilip, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve karın raporlanmaı sağlanıyor.

  TMS-11 e göre ise yıllara yaygın projelere ait maliyetler ve hakediş bedellerinin tamamlanma yüzdesine göre gelr tablosuna aktarılması gerekiyor.
  Tabi bu işlem dönemsellik ilkesine uygun ancak bu uygulama VUK ve UFRS arasında ise farklı uygulamaların doğmasına sebeb oluyor.

  Şimdi basit örnek sunayım. Daha iyi anlayabilmemiz açısından;

  Örneğin bir taahhüt firması, bir okul yapımı için ihaleye girsin. İhale bedeli 5.000.000.-TL tutarında sözleşme imzalansın. 2010 yılı başından itibarende inşaat başlamış olsun. 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması planlansın.
  Öngörülen tamamlanma maliyeti 4.000.000.-TL.
  İlk yıl bu inşaat ile ilgili 2010 yılında 1.500.000.-TL maliyet katlanılsın ve 1.700.000.-TL hakediş tahsil edilsin..

  VUK Uygulamasına göre yapmamız gereken kayıtlar

  ------------------------/---------------------------
  740.Hizmet Ür.Maliyeti 1.500.000
  100.Kasa 1.500.000
  ------------------------/---------------------------
  ------------------------/---------------------------
  102.Bankalar 1.700.000
  350. Yıl.Yay.İnş.ve Hak.Bedel. 1.700.000
  ------------------------/---------------------------
  ------------------------/---------------------------
  170. Yıl.Yay.İnş.ve On.Mali. 1.500.000
  741.Hizmet Üret.Mali.Yans. 1.500.000
  -----------------------/----------------------------

  şimdi burada bildiğimiz gibi, inşaat tamamlanmadığı sürece 740 nolu hesaptaki mailyetler dönem sonunda 170 hesap aracılığıyla bilançoya aktarılıyor. 170 nolu hesapta yıllar içinde biriken tüm maliyetler 622 nolu hesap aracılığıyla gelir tablosuna yansıtılırken, tahsil edilmiş olan hakedişler ise 350 nolu hesapta toplanıp 600 nolu hesap aracılığıyla gelir tablosuna yansıtıyoruz.

  Peki UFRS ye göre nasıl olacak ?
  şimdide UFRS ye göre yapmamız gereken kayıtlarımıza bakalım.

  UFRS ye göre Yapmamız Gereken Kayıtlar

  ------------------------/---------------------------
  740.Hizmet Ür.Maliyeti 1.500.000
  100.Kasa 1.500.000
  ------------------------/---------------------------
  ------------------------/---------------------------
  102.Bankalar 1.700.000
  350. Yıl.Yay.İnş.ve Hak.Bedel. 1.700.000
  ------------------------/---------------------------

  şimdi görüldüğü gibi mevcut sistemde yaptığım kayıtlara benzerlik görülsede, inşaatla ilgili yapılan hacamalar ile hakediş tahsilatlarına ilişkin hesaplama ve kayıtları UFRS ye göre yapabilmek için tamamlanma yüzdesi yöntemine göre 2010 yılı boyunca yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranını hesaplamamız gerekiyor.

  bu verdiğim örnekteki inşaat 2 yılda tamamlanacak ve 4.000.000.-TL ye mal olacak ve 2010 yılında katlanılan maliyet 1.500.000.-TL oduğu için,
  Tamamlanma yüzdesi ilk yıl (2010) için 1.500.000 / 4.000.000 = % 40 oluyor.

  Bulduğum bu yüzde ile gerçekte alınması gereken hakediş tutarını artık hesaplayabilirim ve bunuda gelir tablosuna yansıtmalıyız.
  Şimdi sözleşme bedelimiz 5.000.000.-TL ye bulduğum yüzdeyi uygularsak;

  5.000.000 x % 40 = 2.000.000.-TL bu bulduğum hakediş bedeli 2010 yılında gerçekte alınması gereken hakediş bedeli.

  Oysa verdiğim örnekte taahhüt firması;
  Bulduğum gerçekte olması gereken 2.000.000.-TL lik hakediş faturası düzenlemeyip, 1.700.000.-TL lik bir hakediş faturası düzenliyor ve bunuda tahsil etmiş.

  Biz burada UFRS ye göre 2.000.000.-TL tutarı gelir tablosuna yansıtacağız, tahsil edilemeyen tutar olan 300.000.-TL ise VUK taki 181/600 kayıt tesisi gibi, 176.Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları hesabında izlenmesini sağlıyacağız. Bunun yanında 740 nolu hesaptaki maliyetler 170 nolu hesap kullanılmadan doğrudan 622 hesabıyla gelir tablosuna sunulacak.

  O halde son açıklamalarımdan hareket ederek yapmamız gereken kayıtlar;

  -----------------------/---------------------------
  622.Satıl.Hiz.Maliyeti 1.500.000
  741.Hizm.Üret.Mal.Yans. 1.500.000
  ----------------------/----------------------------
  ----------------------/----------------------------
  350.Yıl.Yay.İnş.ve Hak.Bed. 1.700.000
  176.Hakedişe Bağl.Gelir 300.000
  Tahakkukları
  600. Yurtiçi Satışları 2.000.000
  ----------------------/----------------------------


  basit bir örnekle izah etmeye çalıştım.

  Kısaca özetlersem;
  Önce sözleşme bedeli ile iinşaata başlanılan yıl katlanılan maliyet oranlanıyor.
  Ancak birşeyin altını daha çizeyim bu yöntemin kullanılmasında, müşteriden alınan avans ve hakedişler yapılan işi tamamlanma oranının hesabında dikkate alınmıyor.
  Yinede aklınıza bişey taklırsa yardımcı olmaya çalışırım.

  Saygılar

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Üstad,

  Kitap yazsanız alırım walla

  Çok güzel anlatmışşsınız
  SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Örnekte Vergilendirilebilir geçici farklardan dolayı yasal ile IFRS arasında oluşan 300.000 TL fark üzerinden ertelenmiş vergi varlığı doğmaz mı?
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Üstad 286 hesabı mı kullanacağız o zaman ?
  SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  Solo (konsolide olmayan) mali tablolarda Deferred tax asset(ertelenmiş vergi varlığı) ile deferred tax liability (ertelenmiş vergi kaynağı) netleştirilip sonuçta varlık ise 299 hesapta ertelenmiş vergi borcu ise 499 hesapta gösterimini yapabiliriz.Varlık olduğunda 691 borcuna ,borç olduğunda 691 i azaltıcı etki yaptığından dolayı alacağına yazılacaktır.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: VUK - UFRS Karşılaştırması

  286-486 diye görmüştüm ben hesap numaralarının çok önemi var mıdır Sayın Aokten ?
  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ufrs !!
  Konu Sahibi HAVVA KOÇMAN Forum UFRS / TFRS Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ağustos.2014, 14:35
 2. Kobi TFRS/UFRS ile TFRS/UFRS arasındaki fark nedir
  Konu Sahibi Ertann Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Mart.2012, 02:19
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Eylül.2011, 10:01
 4. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
  Konu Sahibi jale_7 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2011, 11:22
 5. Av&SMMM Tarife Karşılaştırması.!
  Konu Sahibi prof67 Forum Konu Dışı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 31.Aralık.2010, 11:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36