kamu işçi maaş

Konu: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  6102 Sayılı TTK-

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye MuhasebeStandartları;
  a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile,
  b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ/TFRS)
  oluşur.
  (2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler:
  a) Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye şirketleri,
  b) TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.
  (3) Aşağıda sayılanlar KOBİ/TFRS?nı uygulamakla yükümlüdürler:
  a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer almayan
  işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı
  finansal tablo düzenleyen işletmeler.
  b) TMS/TFRS?nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/ TFRS uygulamasına
  dönmek isteyen işletmeler.
  (4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli işletmeleri KOBİ/TFRS?ndan kısmen veya tamamen
  muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir.
  (5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve Yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede
  belirlenen ilkeler bu Kanunun ticari defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer
  hükümlerine de uygulanır.

  GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar,
  397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
  Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla
  uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları,
  TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle
  düzenlenir.

  GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye
  kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
  (2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler
  uygulanır. Bu Kanun;
  a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,
  b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
  c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
  d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
  e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan
  emeklilik şirketleri,bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  (3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her
  ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  (4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 1/1/2013 tarihinde
  yürürlüğe girer.

  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 2. #2
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  01.01.2013 tarihinden itibaren TMS yi uygulamak zorunda olan şirketler:

  GEÇİCİ MADDE 6- (1) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerine dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

  (2) 1534 üncü maddenin üçüncü fıkrasında anılan şirket ve işletmeler, 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap
  dönemi dolayısyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış olan özel Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Bu tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerinden çıkaracakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

  Madde 1534-2 ve 3.Fıkra
  2.a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,
  b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
  3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.  MADDE 1523- (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme
  ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi
  sayılır.
  (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
  a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel
  piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
  b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.

  B) Ölçeklerine göre işletmeler
  MADDE 1522- (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar
  Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  I - İnternet sitesi
  MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu
  sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
  Yürürlük
  MADDE 1534- (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve geçici 3
  üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
  Sermaye şirketlerinin mesela limited şirket 01.07.2013 tarihi itibariyle bir internet sitesi olmalıdır.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  66

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  yeni dönem hepimize hayırlı olsun sanırım , kendini yeni duruma adepte edenlr başarılı olcak diğerler elencek , ak koyun kara koyun ortaya çıkacak,

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  Denetim işlerini hangi kurum yönetecek?
  SPK kamu tüzel kişiliği olan bir kurum.Geçici md.2 de ;Yeni bir kurum dendiğine göre denetim işlerini SPK yürütmeyecek,TÜRMOB da yürütmeyecek,yeni bir devlet kurumu kurulacak.Bu kurum kuruluncaya kadar yetki yine TÜRMOB da olacak.Tabi maddeden anladığımız kadarıyla.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 7. #7
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  Alıntı aokten Nickli Üyeden Alıntı
  Denetim işlerini hangi kurum yönetecek?
  SPK kamu tüzel kişiliği olan bir kurum.Geçici md.2 de ;Yeni bir kurum dendiğine göre denetim işlerini SPK yürütmeyecek,TÜRMOB da yürütmeyecek,yeni bir devlet kurumu kurulacak.Bu kurum kuruluncaya kadar yetki yine TÜRMOB da olacak.Tabi maddeden anladığımız kadarıyla.
  Merhaba,
  Sermaye Piyasasında faaliyet gösteren şirketler yani İMKB de işlem gören şirketler için SPK, diğer tüm şirketler için TÜRMOB

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  Ünal Tekinalp in açıklamalarından notlar:

  -Şirketlerin şeffaflığı internet sitelerinin kurulması ve yatırımcılar için gerekli olan bilgilerin açıklanmasıyla sağlanacak.Bu bilgiler sitede 5 yıl süreyle kalacak.Ticari sır ilkesine aykırılık olabilir mi?
  Şirketler müşteri listesi veya üretim sırlarını veya aldığı ihale veya gizli kalması gereken bir anlaşmayı sitesinde açıklamayacak.Hali hazırda bilgi alma hakkı kanununa göre verilmesi gereken bilgileri sitede yayınlayacak.
  -Tek kişi ile A.Ş. kurulabilecek ve halka açılabilecek.Zaten şu anda %99,99 u bir kişiye diğer paylar 1 veya 4 kişiye ait olmak üzere bir sürü A.Ş. veya LTD. şirketi var.
  -Tek kişi A.Ş. veya sermaye şirketi kurulmasının en kötü tarafı sorumluluk noktasında ortaya çıkmakta,koyulan sermaye ile sorumluluk veya şahıs malvarlığı ile sorumluluk noktasında geçişmeler olabilir.Bu aktarım sorunu perdenin kalkması davası ile açığa çıkarılarak giderilebilir.
  -Türkiyedeki muhasebe sistemi 1956 yılında VUK altında muhasebe uygulama tebliğle belirlenmiş sisteme dayanıyor ve Türkiye sınırlarını aşabilecek kabiliyette değil,yeni TTK ile uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu TMS standartlarına göre hazırlanacak mali tablo ve dipnotlar ile şirketler sınırları aşabilecek.
  -Şirket denetim işini kim yapacak?YMM ler ve SMMM ler.Şu an belgeyi alıp muhasebe işiyle uğraşan lisans mezunu 40 bine yakın insan var.Onlar bu işi yapabilecek kabiliyette.10 a yakın büyük denetim şirketi 200 e yakın denetim şirketi var.Koordinasyonu yeni kurulacak Türkiye Denetleme Kurumu yerine getirecek.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  66

  Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

  sayın tekinalp birde ticaret sicilin tüzüğü değişecek dedi ama 2 tane olcakmış biri kısa sürede devreye gircekmiş yeni TTK ile bağlantısı ne olcak çünkü 01/07/2012 de başlıcak uygulama , yani bu aralar çok değişiklik olcak nasıl takip etcez bilmiyorum valla bu kada işin arasında.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 2013/3 Dönem Denetim Sınavı
  Konu Sahibi sorundegil86 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Ekim.2013, 09:09
 2. Yeni TTK getirdikleri
  Konu Sahibi MELEK POLATLI Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 17.Haziran.2012, 01:33
 3. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
  Konu Sahibi ebru şener Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Mart.2012, 12:35
 4. Yeni Stajyer Yönetmeliği ve Getirdikleri
  Konu Sahibi hanmiroğlu Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 226
  Son Mesaj : 30.Mayıs.2011, 14:21
 5. Yeni Vergi Kanunu Değişikliklerinin Getirdikleri
  Konu Sahibi ferhat Forum Borçlar Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Haziran.2008, 21:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36