kamu işçi maaş

Konu: Avrupa Birliği 8 nolu yönerge ve denetim mesleği

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  100

  Avrupa Birliği 8 nolu yönerge ve denetim mesleği

  AVRUPA BİRLİĞİ 8 NO?LU YÖNERGESİ ÇERÇEVESİNDE DENETİM MESLEĞİ İLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

  Prof. Dr. Metin SAĞMANLI
  Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Bl
  Muhasebe/Finansman A.Dalı Öğretim Üyesi
  Arş. Gör. Çağla Ersen
  Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Bl.
  Muhasebe/Finansman A.Dalı

  1. Giriş
  Küreselleşen dünya ile birlikte ülkeler arasındaki ticari faaliyetler artmış, bu da muhasebecilik mesleğinin uluslararası platformda düzenlenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri Avrupa Birliği?nin üye ülkeler arasında uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla yayınladığı yönergelerdir.

  Avrupa Birliği?ne dahil ülkelerin hukuki ve mali yapılarında uyum sağlanması, üye ülkelerin faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması açısından büyük önem taşımaktadır. Çeşitli alanlarda üye ülkeler arasında uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla hazırlanan yönergelerden 4, 7 ve 8 no?lu yönergeler muhasebe sistemi ile ilgilidir. 4 no?lu yönerge bilanço ilkeleri, mali tabloların hazırlanışı, dönem sonu işlemleri ile ilgili esasları düzenlerken, 7 no?lu yönerge konsolide finansal tabloların hazırlanışı ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. 8 no?lu yönerge ise muhasebe ile ilgili faaliyet ve belgelerin yasal denetimini üstlenecek kişiler ile ilgili esasları belirlemektedir.

  Bu çalışmada 8 no?lu yönerge Avrupa Birliğine üye ülkelerde denetim mesleğine giriş şartları açısından irdelenmiştir.

  2. Kapsam ve İçerik

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 10.04.1984 tarihinde hazırlanan 8. yönerge, işletmelerin muhasebe faaliyetlerinin yasal denetimini gerçekleştirecek kişiler ile ilgili esasları belirlemektedir. Yönerge 31 maddeyi içermektedir.

  Yönerge, işletmelerin mali tablolarının ve konsolide mali tabloların yasal denetimi ile görevli kişileri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin, gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiliğe sahip bir şirket de olabileceği yönergede ifade edilmiştir. Bu açıdan yönergenin kapsamı ve içeriği, üye ülkelerde işletmelerin mali tablolarının ve konsolide mali tabloların yasal denetimini üstlenen gerçek veya tüzel kişiler hakkındaki hukuki düzenlemelerle topluluk arasındaki uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla belirlenen esaslar şeklinde tanımlanabilir.

  Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişiliğe sahip şirketlerin denetim faaliyetlerinde bulunabilecekleri yönergede belirtilmiştir. Ancak denetim şirketleri, şirket adına yürütülen denetim faaliyetlerinin kalifiye denetçiler tarafından yapılması ve şirketin oy haklarının çoğunluğunun denetçilerde olması koşulunu yerine getirmelidirler. Bir başka ifadeyle denetim şirketinin yönetim ve idari organlarındaki üyelerinin çoğunluğunun kalifiye denetçiler olması gerekmektedir.

  3. Mesleğe Giriş

  Yönergenin 3 ila 19 maddelerinde, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişilerin nitelikleri tanımlanmıştır. Buna göre, üye ülkeler tarafından mesleğe kabul edilecek kişiler öncelikle saygın ve üye ülke yasalarına göre meslekle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunmamış olmalıdırlar. Mesleğe kabulün aşamalarında eğitim, staj ve sınav olmak üzere aşamalı bir süreç söz konusudur. Teori nitelikli bilgilerin edinildiği eğitim ve edinilen bu bilgilerin staj süresince uygulamada pekiştirilmesinin yanında mesleğe uygunluk sınavının verilmesi mesleğe giriş için tanımlanan şartlardandır.

  Avrupa Birliği 8. yönergesi, üye ülkelerde yasal denetime tabi şirketlerin nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini hedeflemiş, denetim faaliyetlerinin gerek teoride gerekse pratikte yeterli bilgi ve deneyimi elde etmiş kişiler tarafından yürütülmesini amaçlamıştır.

  Yönergede, üniversite seviyesine gelen kişilerin, teori ve uygulamaya dayalı bir eğitimden sonra devlet tarafından ya da devletin tanıdığı mesleki kuruluşlar tarafından düzenlenen ve üniversite diploması seviyesinde olan mesleğe uygunluk sınavını başarmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Söz konusu teorik-pratik eğitim ve sınav ile meslek mensuplarının mesleki kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

  Sınav
  Mesleğe uygunluk sınavı, denetim faaliyetlerini kapsayan alanlarda yeterli teorik bilginin olup olmadığı ve bu bilgilerin uygulamada kullanılıp kullanılamadığını sınamaya yönelik bir sınavdır. Yazılı ve sözlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınav, denetim, mali tabloların analizi, finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, konsolide mali tablolar, iç kontrol sistemleri, vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, işletme, iktisat, finans, istatistik gibi alanları kapsamalıdır. Sınavın kapsadığı alanlarda üniversite eğitimi görmüş ve diploması olan kişiler, söz konusu bu alanlarda yapılacak teori sınavlarından muaf tutulacaktır. Aynı şekilde, devlet tarafından tanınmış bir sertifika ile pratik eğitimini (staj) tamamlamış olan kişiler de söz konusu pratik eğitimden muaf tutulacaktır.

  Staj
  Teorik bilgilerin uygulamada da başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak, edinilen teorik bilgileri deneyimle pekiştirmek amacıyla, en az üç yıl süren ve özellikle mali tablolar ile konsolide mali tabloların denetimini kapsayan pratik bir eğitimden geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu pratik eğitim sürecinin üçte ikisi üye ülke yasalarına göre ve yönerge ile uyumlu olarak mesleğe kabul edilmiş kişilerin yanında geçirilmesi gerektiği yönergede belirtilmiştir. Üye ülkeler tüm pratik eğitim sürecinin stajyerlerin eğitimi için yeterli güvenceyi sunan meslek mensuplarının yanında gerçekleşmesini temin etmelidirler.

  İstisnalar
  Yönergede, teori eğitimini tamamlamamış olmalarına rağmen mesleğe kabul edilebilecek kişiler ile ilgili istisnai durumlar da tanımlanmıştır. Buna göre;

  - 15 yıl süre ile finans, hukuk ve muhasebe alanında yeterli deneyim kazanmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar ya da
  - 7 yıl boyunca söz konusu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunup, ayrıca pratik eğitimini daha önce belirlenen şekilde tamamlayan ve mesleğe uygunluk sınavını başaranlar yeterli teorik eğitim şartını sağlamamalarına rağmen mesleğe kabul edilebilirler.

  Üye ülkeler yukarıda sözü geçen alanlarda görülen teorik eğitim süresini, söz konusu alanlarda gerçekleştirilen mesleki faaliyetler yerine sayabilirler. Teorik eğitimin süresi bir yıldan az olamaz ve en fazla 4 yıllık mesleki faaliyet yerine geçebilir.

  Aşağıdaki şema 8. Yönerge?de tanımlı mesleğe kabul esaslarını net olarak açıklamaktadır:


  DENETÇİ

  SINAV
  15 yıl sonra 3 yıl sonra 3 yıl sonra


  Staj Eğitimi Staj Eğitimi


  7 yıl sonra

  Finans, hukuk Finans, hukuk Hukuk ya da İktisadi ve İdari
  ve muhasebe alanında ve muhasebe alanında Bilimler alanında
  mesleki faaliyetler mesleki faaliyetler üniversite diploması


  Karşılıklı Tanıma
  Üye ülkeler, başka bir ülkede mesleğe uygunluğu kabul edilmiş kişileri aşağıdaki iki şart sağlanıldığı takdirde kendi ülkelerinde mesleğe kabul edebilirler. Buna göre;
  1) Kişinin mesleğe uygunluğu, ülke yasaları ve yönergede tanımlanan özelliklerle eşdeğer bulunursa ve ülkenin yetkili makamları tarafından onaylanırsa,
  2) Yetkili makamlar tarafından, kişinin üye ülkede geçerli olan hukuk düzeni hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu ispatlanırsa kişi söz konusu ülkede mesleğe kabul edilebilir. Ancak üye ülke diğer ülkede elde edinilen hukuk bilgisini yeterli gördüğü takdirde başka bir şart aranılmasına gerek kalmaz.

  4. Diğer Esaslar

  Bu bölümde, yapılması gereken düzenlemeler ve meslek prensipleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.

  Yönerge Doğrultusunda Yapılacak Hukuki ve İdari Düzenlemeler
  Avrupa Birliği?nin uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla yayınladığı yönergeler üye ülkeler tarafından kullanılabilecek yasal niteliğe sahip değildir, ancak ülkenin hukukuna alınması gerekmektedir.

  Yönergede üye ülkelerin 1 Ocak 1988 tarihinden önce yönerge doğrultusunda gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri gerçekleştirmeleri ve söz konusu hukuki ve idari düzenlemelerin 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yönerge doğrultusunda hazırlanan hukuki ve idari düzenlemeler uygulanmaya başlanmadan önce mesleğe kabul edilmiş kişiler, yönergeye göre mesleğe uygun kişiler olarak kabul edilir. Üye ülkede mesleğe giriş yapmamış, ancak mesleğe uygun nitelikleri taşıyan ve denetim faaliyetlerini, mesleğe kabul edilmiş kişiler adına yürüten şahıslar, yönerge doğrultusunda hazırlanan hukuki ve idari düzenlemeler uygulanıncaya kadar mesleğe kabul edilebilirler.

  Yapılacak hukuki ve idari yasaların uygulanmasına kadar denetim şirketleri adına denetim faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları yeni uygulamalardan sonra da, yönergedeki esasların tamamını karşılamamalarına rağmen faaliyetlerine devam edebilirler.

  Yeni hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmaya başlamasından sonra bir yıl içinde üye ülkeler, o ana kadar denetime tabi olmayan belirli şirket türlerinin mali tablolarının denetlenmesi faaliyetinde bulunan meslek mensuplarının yeni düzenlemeler doğrultusunda denetime tabi şirketlerin denetlenmesi faaliyetinde bulunabilmeleri için önlemler almalıdırlar. Tüm bu uygulamalar esnasında, mesleğe kabul edilebilecek kişilerin saygın ve meslekle uyuşmayacak faaliyetlerde bulunmamış olmaları ilkesi esas alınacaktır.
  Yeni uygulamaların başlamasını takip eden 6 yıl içinde, teorik ve pratik eğitimini tamamlamasına rağmen, yönergede belirtilen diğer şartları yerine getiremeyerek denetim faaliyetinde bulunamayan kişiler için önlemler alınması gerektiği ifade edilmektedir.

  Mesleki İtina ve Bağımsızlık
  Denetim faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları, gerekli mesleki özeni göstermek zorundadırlar. Üye ülke yasalarına göre bağımsızlığa gölge düşüren etmenlerden herhangi biri nedeniyle denetim faaliyetlerini bağımsız olarak yürütemeyeceğine inanılan meslek mensupları, söz konusu denetimde görev alamazlar.

  Bir denetim şirketi adına denetim faaliyetlerinde bulunan meslek mensupları da mesleki özen ve bağımsızlık şartlarına uymak zorundadırlar.

  Üye ülkeler, meslek mensuplarının bağımsız ve gerekli mesleki özeni göstererek çalışmalarını sağlamak amacıyla yaptırımlarda (müeyyide) bulunmalıdır. Üye ülkeler ayrıca denetim şirketlerindeki ortakların ya da yönetim kurulu üyelerinin, şirket adına denetim faaliyetlerini üstlenen gerçek kişilerin bağımsızlığını zedeleyecek şekilde etkili olmamalarını sağlamak zorundadır.

  Açıklama
  Üye ülkeler, denetim faaliyetinde bulunan meslek mensuplarının isim ve adreslerini de kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. Aynı şekilde denetim şirketleri de, şirket adına denetim faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile şirket ortaklarının ve şirket organlarındaki üyelerin isim ve adreslerini açıklamak zorundadırlar.


  5. Sonuç

  Ekonomik-politik birliğin sağlanması ve sınırların kaldırılması ile Avrupa Birliği dünya devletleri karşısında güç birliği yaparak tek devlet olma yolunda adım adım ilerlemektedir. Bu süreç zarfında üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda uyumlaştırma çalışmaları önem kazanmıştır. Uyumlaştırma çalışmalarının amacı, üye ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldıran tek bir Avrupa Devleti?nde hukuki ve mali düzen bakımından birlik sağlanabilmesidir. Uyumlaştırma sürecinde önemli rol oynayan alanlardan biri de muhasebedir. Özellikle Avrupa Birliği?ne üye ülkeler arasında denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin taşımaları gereken özellikler açısından uyum sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hazırlanan 8. yönerge ile üye ülkeler arasında, denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin nitelikleri, eğitim durumları ve alacakları uygulamalı eğitimin esasları belirtilmiş ve mesleki uyum sınavı ile meslek mensuplarının hem teorik bilgilerinde hem de bu bilgileri pratikte uygulayabilme yeteneklerinde yüksek bir seviyeye ulaşılması hedeflenmiştir.

  Avrupa Birliği 8. Yönergesi meslek mensupları ile ilgili yeni hukuki düzenlemeler getirerek bu konuda da üye ülkeleri tek bir çatı altında toplamıştır.

  Avrupa Birliği Yönergesi ile Türkiye?deki mevcut durum karşılaştırıldığında, Türkiye?nin henüz Avrupa Birliği?ne girmemesine karşın 8. Yönergedeki şartların büyük bir çoğunluğunu sağladığı görülmektedir. Ülkemizde 1.6.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve muhasebe mesleğinin örgütlenmesi amacıyla getirilen ?Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Kanunu? ile tesis edilen Yeminli Mali Müşavirler yasal denetime tabi kuruluşların tasdik işlemlerini üstlenmişlerdir. Söz konusu kanun ile denetim faaliyetlerinde bulunacak kişilerin taşımaları gereken nitelikler, eğitim durumları belirli esaslara bağlanmıştır. Bu bağlamda getirilen ve yakın zamanda getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte, Avrupa Birliği 8. Yönergesinde tanımlanan esaslar ile uyum sağlanmış olacaktır. 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  100

  Ynt: Avrupa Birliği 8 nolu yönerge ve denetim mesleği

  tüm arkadaşlarımın konu hakkında yorumlarını bekliyorum.
  Bilgi paylaşılınca güzeldir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Avrupa Birliği 8 nolu yönerge ve denetim mesleği

  biz staj ve sınav konusunu hallediyoruz ama ne yazık ki meslek içi eğitimleri ihmal ediyoruz birçok ülkede meslek mensuplarının yıl içinde kaç saat eğitim aldığı kaç kez kongre seminer ve diğer etkinliklere katıldığı ayrıca meslek kütüğünde kredi nispetinde izlenmekte ve ayriyetten uzmanlaşmayı teşvik etmek için denetim yaptığı sektöre yönelik eğitimler şart koşuluyor gerçekten de banka denetimi ile bir akaryakıt firması ve bir sigorta şirketinin bir aracı kurumun denetimi çok farklı :

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Avrupa Birliği 8 Nolu Yönergesi
  Konu Sahibi hyasar Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 05.Temmuz.2012, 12:35
 2. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
  Konu Sahibi merihs12 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Haziran.2009, 09:39
 3. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması
  Konu Sahibi tkank Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Kasım.2007, 12:06
 4. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
  Konu Sahibi nükhet eren tosun Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Eylül.2007, 13:47
 5. Türkiye Avrupa Birliği Yolunda Avrupa'ya Yetişebilir mi?
  Konu Sahibi OSMAN EROL Forum Konu Dışı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 10.Mart.2006, 22:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36