kamu işçi maaş

Konu: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Değerli Meslektaşlar

  SENDİKALARDA DENETİM YETKİSİ 3568 SAYILI MESLEK YASAMIZA AYKIRI OLARAK SADECE YMMLERE VERİLİYOR

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu'nda değişiklikler öngören yeni bir taslak gönderdi. Bu taslağa göre,

  Sendika ile üst kuruluşlarının gelir ve giderlerine ilişkin yıllık ve genel kurul dönemine ilişkin mali denetimi, yeminli mali müşavirlerce yapılacak. Bu denetimin yapılması, kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak.
  ... ... ... Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşleri alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

  Yukarıdaki söz konusu kanun tasarısı üzerinde bu defa taraflar anlaşmış gözüküyor. Bu yasama dönemi içinde kanunun çıkarılması öngörülüyor

  Bu durumda Tüm SMMM Odalarına ve meslektaşlarımıza görevler düştüğü kanatindeyim 3568 sayılı meslek yasamızda YMMler ve SMMMler birlikte denetim yetkisine sahiptir. Gerek SPK ve AB uygulamaları ile yeni TTK'da denetim yetkisi tüm mensuplarına tanındığı halde sendikalar kanununda farklı bir uygulama ile karşılaşılmıştır Bu yüzden SMMMlerin3568 sayılı yasayla kendilerine verilen yetkiye sahip çıkmaları gerekmektedir. Aksi halde gelecek kuşakları da kapsayacak bir hak kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum

  Tüm meslektaşlardan öneri ve katkı bekliyorum
  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Değerli Meslektaşımıza katılmamak elde değil.

  Özellikle SMMM Odalarının bu konuda birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Ben bireysel çabaların çok öenmli olduğunu düşünüyorum ama savaşları bireyler değil ordular kazanır diye düşünüyorum. Tüm illerdeki meslek mensuplarının ilgili SMMM Odasını arayarak bu konuda çalışma yapıp yapmadıklarını, Odaların komitelerinin (özellikler Denetim Standartları...) bu konuda bir çalışma hazırlamaları ve Oda başkanlarının bu çalışmayı, denetim ile ilgili yönetmelik ve diğer çalışmaları yapacak ilgililere ivedilikle ulaştırmaları gerektiğini düşünüyorum.

  İlk iş PAzartesi sabah (her ne kadar KDV nin son gğnğ dahi olsa bencu bu iş çok önemlidir) erkenden İzmir SMMM Odasını arayıp konu hakkkında görüşümü sözlü bildirmek, akabinde yönetim kurulunda görüşülmesi için bir dilekçe ile de talebimi yazılı olarak vermek olacaktır.

  Ayrıca bu düzenlemeyi yapacak ilgili kuruluş kim ise ortak bir metin hazırlyıp faks çekmeyi öneriyorum. Mail atmak daha kolay gelebilir ama server bloke edilip gönderdiğimiz mailler engellenebilir ama faks yada PTT posta böyle olmayacaktır. Bu güne kadar onbinlerce, yüzbinlerce beyanname doldurup göndermiş meslek mensuplarına ve adaylarına sesleniyorum. Terzi kendi sökügünü diksin artık, bir telefon, bir faks, bir PTT Postası.

  Haydi arkadaşlar,
  Birlikten kuvvet doğar.
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Hepmizin malumu olan TTK Madde 400 aşağıdadır.
  Kanun ne kadar güzel bir şekilde denetiçileri tarif etmektedir.
  Kanun kapsamındaki denetlemeleri yapacak olanların bu konuda da denetlemeleri yapması ayrıca bir tanım yapılmaması gerekmektedir. Sendikaların denetimi hakkında çıkarılacak mevzuatın direk TTK 'daki denetime ve dentçilere atıfta bulunması bence en sağlıklı ve pratik yoldur.

  İnşallah başarılı olmak için hep beraber çalışalım.


  TTK Madde 400

  II ? Denetçi olabilecekler

  MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

  a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

  b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

  c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,

  d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

  e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

  f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

  g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

  h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,

  denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.

  (2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.

  (3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.

  (4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.  Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  meslek odalarımız, birliğimiz ilgililer alakalılar seçtiklerimiz nerede bir platformmu yapılır ne yapılır zaman nerde ve nasıl yapılcağını bilelim birliktelik sağlayıp eylem yapalım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Tekrar Merhaba Arkadaşlar

  Öncelikle bu forumdaki Funda hanım ve Serhat Durmuş arkadaşa duyarlılıkları için kendi adıma teşekkür ederim Tabi bu konuda SMMM arkadaşların destekleri bu forumla sınırlı değil facebooktan ve diğer iletişim araçlarından da destekler gelmekte Ancak bence bazı püf noktaları belirleyip birlikte hareket etmemiz gerekmektedir Önce şu belitmek istiyorum 3568 meslek yasamızla SMMMlerin denetim hakkı vardır Bu hak Spk Ticaret Kanunu denetimi Sendikalar denetimi gibi ayrılamaz Bağımsız denetim bir bütündür Funda hanım zaten kanun maddeleriyle açıklamış Yasayla belirlenen bu hakkımızı savunmamaız kadar doğal bir durum olamaz Hukuki sürece başvurulduğu taktirde kanaatim sonuç alınacaktır Ancak bu süreç uzundur Bu yüzden kanun daha çıkmamışken tasarı halindeyken SMMM Odalarının harekete geçmesi uygundur Eğer oda ve yöneticilerimiz harete geçmezse faks ve diğer iletişim araçları ile ilgili kurumlara birlikte hazırlanacak metni göndermemiz en tabi hakkımızdır diye düşünüyorum SMMM arkadaşlarımız gelirlerinden şikayet etmekteler Ancak kanunen hakları olan bir gelir kaynağı sahip çıkmadığımız taktirde mahrum olacaktır Arkadaşlar burada gelir tabi sınıra kadar önemlidir Ancak burada kanunen verilmiş bir hakkın sınırlandırılması söz konusur. Biz bir şekilde geçimi sağlıyoruz Ancak gelecek kuşakların gelir kaybı büyük olacaktır İnanıyorum ki iyi anlatıldığı taktirde yetkililer bize hak vereceklerdir Ancak bu konu forum sayfalarında kalmamalıdır Bu yüzden bu konudan haberdar olan tüm SMMMler Tüm SMMM Odaları kendilerine ve gelecek kuşaklara karşı sorumludurlar Bu konudan haberdar tüm SMMMlerin ve SMMM adaylarının öncelikle de yöneticilerimizin sorumluluğu bulunmamaktadır Çünkü yarın bir SMMM kardaşimiz bu denetim hakkı varmış niye savunmadınız diyecektir
  Saygılarımla

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Konuya ilişkin,

  Yahya ARIKAN başta olmak üzere tüm oda yöneticelerine konuya ilişkin tarafımdan bilgi ve gerekli çalışmaların başlatılması ilişkin yazılı talep iletilmiştir.

  Bilgilerinize;

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  bakalım ne olcak geri dönüşler olcakmı yoksa herşey danışıklı dövüşmü?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Merhaba Arkadaşlar

  Deeper Blue arkadaşa da duyarlığı için ayrıca teşekkür ederim Ben de Sendikalar Kanunu Taslağını Ankara SMMM Odası yönetimine ilettim Ankara İstanbul İzmir Odalarına iletmek bence yetmez konuyu takip etmemiz gerekiyor Özellikle geri dönüşlerine bakalım Bir de bence bu odalar dışında da Anadolu'daki tüm odalara meslektaşlarımız dilekçe ile konuyu sormalarında fayda var diye düşünüyorum Arkadaşlar tüm illerdeki meslektaşlar odalarını bu konuda bilgilendirsinler Tüm Türkiyedeki SMMM Odalarının forum sayfalarına da yazabiliriz Eğer odalarımız ve yöneticilerimiz yeterince ilgilenmezse Funda hanımın önerisini devreye alıp faks ve iletişim araçlarıyla hazırlayacağımız metni gönderebiliriz Bence önce odalarımız ve yöneticilerimizden gelen bilgilere bakalım Beraber olmaktan güç doğar sözünden yola çıkarak üstümüze düşen sorumluluğu yapmalıyız diye düşünüyorum Tüm illerdeki meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz Tüm gelişmeleri bu forumdan paylaşalım Mesleki Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  sadece forum sayfalarında bile yazılsa artık etkili oluyor :

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sendikalarda Denetim 3568 Sayılı Yasaya Aykırı Olarak Sadece YMMlere Veriliyor

  Arkadaşlar SMMM Odalarını harekete geçirene kadar çabalarımıza devam edelim Saygılarımla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. YMM'lerden 3568'e aykırı olarak yetki talebi
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 13.Ocak.2012, 06:42
 2. 3568 Sayılı Yasa Madde:4/d
  Konu Sahibi karabıyık Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Ekim.2010, 19:18
 3. Yöneticilik 3568'e Aykırı mı
  Konu Sahibi aknsbs Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Temmuz.2009, 11:23
 4. 3568 Sayılı Yasa ve YMM lerin Üyelikleri
  Konu Sahibi 1907 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 17.Aralık.2008, 11:04
 5. 3568 sayılı kanunda müşteri kabulu??
  Konu Sahibi aysen Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2005, 15:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36