kamu işçi maaş

Konu: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  63

  660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  660 SAYILI KHK VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ!

  SMMM Gökhan DEDE

  660 sayılı KHK?nın konusu, TBMM?ye 2008 yılında Yasa Teklifi olarak gönderilmişti. Yasa teklifi TBMM?de görüşülmedi. Konu Bakanlar Kurulu tarafından KHK olarak çabucak ele alındı. Neticede, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname adıyla T.C. Resmi Gazete?nin 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı nüshasında yayınlandı.

  Bu KHK; SPK, BDDK, EPDK gibi kurumlar ile TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı arasında muhasebe ve denetim yönünden yaşanan uygulama farklılıklarının ve kimi bozuklukların giderilmeye çalışılması, bu alandaki çok başlılığın ortadan kaldırılmak, yeniden düzenlemek istenmesinin hedeflenmesi anlamında olumludur. Biz denetçiler de yıllardır devam eden bu çok başlılığın ortadan kaldırılmasını istemekteyiz. Ancak görünen o ki; burada bir oldubitti söz konusudur. Konu, TBMM?de ve muhasebe ve denetim meslek kamuoyunda tartışılmadan yürürlüğe konmuştur.
  Kurul?da EPDK temsil edilmemektedir. SPK ve BDDK temsilcisi olarak ise, kendi kurumlarından değil, bağlı oldukları bakanlıklardan birer temsilci alınmaktadır.

  KHK, yalnızca alelacele çıkarılmış bir hükümet tasarrufu gibi görünse de, Dünya Bankası, İMF ve AB ile yapılan uyum anlaşmalarının bir sonucu olduğunu söylemek de mümkündür.

  Bu Kararname?ye göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?nun kamu tüzel kişiliği niteliğinde ve idari özerkliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Başbakanlıkla ilişkilidir, ancak başbakan yetkilerini herhangi bir bakana yürüttürebilecektir.

  Kurul?un oluşumu ile ilgili KHK?nın 4. maddesi 9 kişilik yönetim öngörmekte ve bu dokuz kişilik Kurul?un yalnızca birisi TÜRMOB temsilcisi olacak o da Bakanlar Kurulu?na önerilen iki isimden birini yine Bakanlar Kurulu atayacaktır.

  Kurul başkanı da Bakanlar Kurulu tarafından atanmakta, üyeler arasında seçim yaptırılmamaktadır. Başkanın bu biçimde belirlenmesi demokratik gözükmemekle birlikte, Kurul?un tüm üyeleri sonuçta atama yoluyla belirlendiğinden, bu pek de yadırganacak bir durum değildir!

  Bu KHK ile mesleğimiz adına önemli çalışmalarda bulunduğunu söyleyebileceğimiz Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) da dağıtılmıştır. TMSK?nın tüm varlık ve borçlarıyla yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları Kurum?a devredilmiş sayılacaktır.

  Bu sonuç, meslek örgütü olarak yıllardır vesayete karşı çıkamayan yönetim anlayışımızın geldiği noktadır!
  Bütün bunlar diğerleriyle birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki süreçte meslek mensuplarımızı özellikle de bağımsız denetim alanında faaliyet gösterecek olanları çok ciddi bir çalışma dönemi ve sıkıntılı günler beklemektedir.
  660 sayılı KHK?nın 23. maddesinde, Kararname?de sayılan kamu yararını ilgilendiren kuruluşların bağımsız denetimi yalnızca bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılır, denmektedir. Bu olumlu bir yaklaşımdır.
  Kararnamenin Tanımlar başlıklı 2/a maddesinde bağımsız denetçiler, 3568 sayılı Kanun?a göre ruhsatını almış olan YMM ve SMMM meslek mensupları arasından KURUL tarafından yetkilendirilen kişilerden oluşturulmaktadır. Bu da önemli ve olumlu bir yaklaşımdır.

  Ayrıca aynı maddenin (i) bendinde meslek mensubu tanımını 3568 sayılı Kanun kapsamında ?faaliyette bulunan SMMM ve YMM?ler olarak belirtilmekte, ancak buradaki tanımlamada ?faaliyette bulunma?dan neyin anlaşılması gerektiği net değildir. Kanımca burada serbest çalışan meslek mensupları ifade etmektedir. Bu da önemli ve olumlu bir yaklaşımdır.

  Bağımsız denetim kuruluşu da ?bağımsız denetim yapmak üzere, Kurum tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini? tanımlamaktadır. Bağımsız denetim şirketlerinin hangi tür sermaye şirketi biçiminde kurulacağı ve daha önce kurulmuş olanların durumu ve yetkilendirilmeleri konusunda da açıklık bulunmamaktadır.

  KHK?da bağımsız denetçilerin hangi kıstaslara göre belirleneceği ve SPK?dan denetçi yetkisi almış olan denetçilerin durumlarıyla, halen sınavlara girmekte olan meslek mensupları hakkında net bir açıklama bulunmamaktadır.
  Çok merak ettiğim bir konu daha var:

  TÜRMOB genel kurullarına sunulan ?TAM OLUMLU DENETLEME KURULU RAPORLARI?nda neden bu konular denetlenmez, sorgulanmaz! Oysa denetleme kurulunun görevi yalnızca maddi konuları denetlemek değildir. İşte, Kasım 2011?de yayımlanan ve meslek örgütünün pek de dikkate alınmadığı KHK buna iyi bir örnektir.

  TMS ve TDS?ler Kurul tarafından onaylanarak yayımlananlar olacaktır. Ancak, geçici 1. madde gereği, Kurum tarafından yayımlanacak olan standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Şimdiki durumda zaten başka seçenek de yoktur.

  KHK?nın 25.maddesinin 1.fıkrasına göre kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarının asgari 3 yılda bir, diğerlerinin ise asgari 6 yılda bir inceleneceği belirtilmektedir. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre Kurum, incelemeleri kendi meslek personeli eliyle yürütebileceği gibi, gerekli hallerde kanunla belirli alanları düzenleme ve denetleme yetkisi olan GTB, MB, HM, BDDK, SPK VE EPDK?nın ilgili denetim birimi vasıtasıyla da yürütebilecektir. Bu, çok açık olarak bağımsız denetim yapan kuruluşların, her sektörün bağlı olduğu Kurum?un uzmanları tarafından denetleneceği anlamına gelmektedir. Oysa bağımsız denetim kuruluşları zaten bu kuruluşların uzmanları tarafından denetlenmektedir.

  Kurum?un gelirleri; hazine yardımı, muhasebe ve denetim standartları telif hakları ve diğer gelirlerden oluşacak denmekte ancak ?diğer gelirlerin? nelerden ibaret olacağı açıklanmamıştır. Bunun bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerden istenmesi de söz konusu olabilir!

  Dışarıdan hizmet satın alınması ve komisyonlara atanacaklar arasında memurlar, kamu görevlileri, Yüksek Öğretim Kanunu 38. Maddesine göre öğretim elemanlarının görevlendirileceği belirtilmesine ve diğer kişiler ibaresine karşın, TÜRMOB?un adı dahi geçmemektedir.

  Muhasebe ve denetim mesleğinin çok ciddi sorunları vardır. Biri çözülmeden diğerleri başlamaktadır. İşte 660 sayılı KHK da bunlardan birisi diyebiliriz. Olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.
  Yukarıda da belirtildiği gibi 660 sayılı KHK konusu, TBMM?ye 2008 tarihinde Yasa teklifi olarak verilmişti. O tarihte Yasa Teklifi, daha sonra 660 sayılı KHK olarak gerçekleşen konu hakkında meslek örgütlerimizce ne tür girişimler, etkinlikler yapıldı, bilemiyorum. Duymadım da. Ya da meslek kamuoyu ile paylaşılmadı ki duyalım!
  Yalnızca bu konu da mı?

  Milyonlarca para harcanarak yayımladıkları mesleki yayın organlarının hiçbirisinde herhangi bir mesleki ve mesleki örgütsel soruna yer vermeyen ya da bu cesareti gösteremeyen yönetim anlayışlarıyla bu sorunlar çözülemez, kamuoyunda saygın bir yer edinilemez, edinilememiştir de.

  Eğer büyük TÜRMOB, O?nun vizyon sahibi (geniş, uzak görüşlü) yöneticilerinden ve de odalarımızdan hiçbir tepki olmadıysa, TBMM?ye 2008 yılında sunulan konuya ilişkin Yasa teklifi hakkında da herhangi bir sorgulama yapılmamışsa, bu tam bir teslimiyet demektir!

  Eğer değilse; bunun izahı; meslek kitlesine güvensizliktir ki, bu da, mesleki mücadele geleneğinin olmaması anlamına gelir. Dahası bu, mesleki sorunlardan kopukluk demektir, bu insanların koltuklarını koruma endişesinden başka dertleri yok demektir, bunun için aralarında uzlaşı anlayışı var demektir, meslek odası ya da TÜRMOB yöneticiliğini ve denetçiliğini meslek edinme ve bunu bir yaşam biçimi görmelerinden kaynaklanıyor demektir! Umarım böyle değildir!

  TÜRMOB?un önereceği kurul üyesinin hangi kurumdan önerileceği de belirtilmemiştir. Ne yazık ki TÜRMOB bu konuda tarihsel işlevini yerine getirememiş, meslek kitlesini arkasına almayı becerememiştir. Bu sonucu TÜRMOB açısından ?hüsran? olarak değerlendirsek de, kendisine bağlı, hatta TÜRMOB?u yöneten, yönlendiren odaların da önemli ve affedilemez sorumlulukları vardır. Denebilir ki; 21 yıldır görev yapanların, yani yönetenlerin ve denetleyenlerin, disipline edenlerin artık şapkalarını önlerine alıp düşünmeleri gerekir! Çünkü, dillerden düşmeyen ?vizyon? ?flu?laşmış, misyon ise en azından bu alanda yok olmuştur!

  Bütün bunları görmezden gelenler ya da görüp bilip de ses çıkarmayanlar, geçen yıl apar topar TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulması Hakkında Tebliğ?i yayımlamışlardı. Sonuçta bu Tebliğ?i çıkaranlar, yani kendilerini örgütün merkezine yerleştirenler sayesinde koskoca bir örgütümüz olarak bildiğimiz TÜRMOB?un kamuoyundaki saygınlığına gölge düşürüldü. Neticede meslek kamuoyundan gelen baskılar sonucunda (ki ben de beş sayfalık yazı yayımlayarak o Tebliğ?in iptalini istemiştim) TÜRMOB yönetimi Tebliğ?i yürürlükten kaldırmıştı. Şimdi aynı yöntemi Hükümet uygulamaktadır! Meslek örgütlerimiz ise etkisiz kalmaktadır.

  Meslek örgütümüz TÜRMOB, elbette ki seksen iki adet bağlı odalarıyla, 86 bini aşkın üyesiyle ve 40 milyon TL?yi aşan bütçesiyle büyük bir örgüttür.

  Ancak bir meslek örgütünün büyüklüğü yalnızca çok sayıda bağlı odasıyla, binlerce üyesiyle, mesleki sorunları içermeyen onlarca yayınlarıyla, gezilerle, yılda birkaç kere 5?7 yıldızlı otellerde yaptığı ve bürokratların ağırlandığı, yönetenlerin ve etrafındaki birkaç kişinin bedava faydalandırıldığı ya da ekonomik gücü iyi olan az sayıda meslektaşın katılımıyla yapılan SEMPOZYUMLARIN (ŞÖLENLER) renkliliğiyle ve görkemiyle ölçülemez.

  Sonuçta, üzülerek söylemek zorundayım ki; demokratik ve katılımcı yönetimler ve hükümetler olmadığı müddetçe bu tür dayatmaları kabullenerek yaşamamız mümkün kılınacaktır!


  SMMM Gökhan DEDE
  Konu başlığı ve içeriğinde Büyük Harf kullanmak yasaktır.!
  Lütfen Forum Kuralları' na uyunuz.! 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: 660 SAYILI KHK VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ!

  Teşekkür ederim. Çok güzel tespitler, bunlar.
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  Tespitleriniz için teşekkürler Gökhan Dede...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  4

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  gokhan bey guzel tesbitleriniz var. tes. ederiz. onumuzdeki bir yil icinde cok hareketli gunler yasayacagimiz kesin. hayirlisi...

 5. #5
  FruitJuice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  FruitJuice Guest

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  Ben KHK ile bahsi yapılan yasa tasarısının ilgisi olmadığını düşünüyorum.

  O yasa tasarısında Bütün belirleyici türmobdu. KHK da ise türmob adeta etkisizleştirilmiş yok edilerek KHK çıkarılmış.

  Buyrun tasarının linki aşağıda. KHK ile aynı mı?

  Denetçiyi türmob belirliyor, sınavı türmob yapıyor her kurumun 1 maliyeyle türmobun 2 şer üyesi var

  nerde bu kanun? bir anda değişip türmobsuz bir kararname ile meclise sunulmadan resmi gazetede süpriz yaptı.

  İşte ortadan kaybolan hükümet tasarısı ki türmob dahil herkes bunun yasalaşacağını bekliyordu bir gecede khk çıktı ortaya

  http://goo.gl/emR77

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  İSMMMO da bu konuda şaşkın zaten beklenen ve ortaya çıkan durum tamamen zıt. gerçi 660 salt bizleri ters köşeye düşürmedi. Sağlıktan tutunda bir çok mesleğe yönelik hükümet ansızın ve habersiz düzenleme mevcut.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  49

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!


  660 sayılı KHK ile ilgili görüş bildiren odalar veya kişiler KHK'nın demokratik olmadığını hatta dayatmacı olduğunu ileri sürmekteler. TURMOB'un Kamu Gözetimi Muh.ve Denetim Standartları Kurumunda tek üye ile temsil edilmesini geçmişte yapılan hatalara da yollamalar yapılarak meslek örgütünün başarısızlığı olarak değerlendirmekteler.
  Burada Meslek Örgütü'nün faaliyetlerini değerlendirmeyeceğim fakat bu yapılan düzenlemenin amacının yeterince anlaşılamadığı kanaatindeyim.
  Bağımsız denetimin; gerek amacı gerekse sermaye şirketlerinde kazandığı önem nedeniyle kanuna muhasebe ve denetim standartlarına uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünyada meydana gelen denetim skandalları sebebiyle Avrupa ve Amerika da denetimin denetlenmesi amacıyla üst bir denetim kurumu oluşturmuşlardır. Ticaret kanunu da bu gelişmelere göre bir denetim üst kurumu kurulmasını ve denetimin kamu adına denetlenmesini açıkça düzenlemiştir. Durum böyle iken oluşturulan üst kurumun yapısının demokrtik olmadığı katılımcı olmadığı hatta dayatmacı olduğunu söyleyenler acaba hiç düşündüler mi ya bu kurumun adı bile Kamu Gözetimi.... ile başlıyor. Amacı şu şu şu .. Yönetim yapısının amacına uygun olarak kamu ağırlıklı olması da gayet doğal görünmekte. Taraflarla iletişimi sağlamak amacıyla birer tane üyenin bulunması da gayet hoş olmuş.....
  Sonuç; Yapılan işin ciddiyeti analitik düşünme yetilerimizi zorlayacak kadar geniş ve kapsamlıdır.
  Selamlar,
  Gökhan CEFER


 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  660 sayılı KHK yayınlandı ne oldu anlamadım ki SPK devlet kıurumu elinden alındı diğer bir devlet kurumuna verildi,türmob yayınladı hükümsüz kaldı,TMSK lağvedildi bunca emek çalışma nereye gitti?

  Kaldırımların seçim zamanı tekrar yenilenmesi gibi bi olay bu ortada hiç bir hazırlık yok kurum yok,ehliyetli,liyakatlı adamlar yok internet sitesi yok KHK var.Saçmalıktan öte bişi değil.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  Alıntı Sartre Nickli Üyeden Alıntı

  660 sayılı KHK ile ilgili görüş bildiren odalar veya kişiler KHK'nın demokratik olmadığını hatta dayatmacı olduğunu ileri sürmekteler. TURMOB'un Kamu Gözetimi Muh.ve Denetim Standartları Kurumunda tek üye ile temsil edilmesini geçmişte yapılan hatalara da yollamalar yapılarak meslek örgütünün başarısızlığı olarak değerlendirmekteler.
  Burada Meslek Örgütü'nün faaliyetlerini değerlendirmeyeceğim fakat bu yapılan düzenlemenin amacının yeterince anlaşılamadığı kanaatindeyim.
  Bağımsız denetimin; gerek amacı gerekse sermaye şirketlerinde kazandığı önem nedeniyle kanuna muhasebe ve denetim standartlarına uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünyada meydana gelen denetim skandalları sebebiyle Avrupa ve Amerika da denetimin denetlenmesi amacıyla üst bir denetim kurumu oluşturmuşlardır. Ticaret kanunu da bu gelişmelere göre bir denetim üst kurumu kurulmasını ve denetimin kamu adına denetlenmesini açıkça düzenlemiştir. Durum böyle iken oluşturulan üst kurumun yapısının demokrtik olmadığı katılımcı olmadığı hatta dayatmacı olduğunu söyleyenler acaba hiç düşündüler mi ya bu kurumun adı bile Kamu Gözetimi.... ile başlıyor. Amacı şu şu şu .. Yönetim yapısının amacına uygun olarak kamu ağırlıklı olması da gayet doğal görünmekte. Taraflarla iletişimi sağlamak amacıyla birer tane üyenin bulunması da gayet hoş olmuş.....
  Sonuç; Yapılan işin ciddiyeti analitik düşünme yetilerimizi zorlayacak kadar geniş ve kapsamlıdır.
  Selamlar,
  Gökhan CEFER
  Prof.Dr. Sersar ÖZKAN hoca buna benzer tespitlerini birkaç kez paylaştı. Söylediklerinize tamamen katılıyorum. Konuyu başlatan aradaşımızında bazı konularda tespitleride doğrudur. Önder beyin her zaman söylediği gini "Paylaşım güzeldir"
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  63

  Ynt: 660 Sayılı K.H.K. ve Meslek örgütlerimiz!

  Sevgili meslektaşlarım,
  660 sayılı KHK için bugün ve bugünden sonra da çok şeyler söylenecek, değerlendirmeler yapılacaktır.
  Ben, konuya ilişkin düşüncelerimin tamamı olmasa da bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştım.
  Düşüncelerini beyan eden meslektaşlara teşekkür ediyorum.
  Ancak, 660'ın önümüzdeki dönemlerde, yani uygulama öncesinde ve sırasında ortaya çıkabilecek olası sıkıntıları bugünden ortaya koyup, değerlendirmelerin de tartışılmasında yarar olacağı kanısındayım.

  Saygı ve sevgilerimle.

  SMMM Gökhan DEDE (SOB)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Nisan.2013, 12:26
 2. 4447 sayılı kanunun 9. maddesi 2010-33 sayılı genelge
  Konu Sahibi semihy79 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 28.Ekim.2010, 07:56
 3. Cevap: 9
  Son Mesaj : 31.Mart.2010, 10:51
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Kasım.2008, 16:44
 5. 5084 sayılı Kanunda 5350 sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler
  Konu Sahibi humeyra Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Haziran.2005, 18:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36