kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişecek gibi...!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  17

  Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişecek gibi...!

  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)
  YORUM YAPAN
  SMMM -SPK LİSANS BELGESİ SAHİBİ
  SABRİ ORTA 21.07.2012

  1) SPK LİSANS BELGESİ SAHİPLERİNE GEÇİCİ MADDELERDE VERİLEN SINAV VE DİĞER MUAFİYETLER KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ DENETİM YAPMA YETKİSİNİ VERECEKMİDİR?
  Geçici madde 1 -1 maddelerde SPK.dan lisans alanlardan bahsedip, sınavlardan muaf olacakları açıkça yazıldığından Bağımsız Denetçi olduğu veya Bağımsız Denetim yetkisi verileceği anlaşılmaktadır. Ancak KGK tarafından ?Bireysel olarak Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir? denilmeğinden denetçi olarak yetkilendirme konusunda tereddütler meydana gelmektedir. Bu şekilde başkaca denetim tecrübesi-staj-eğitim -kıdem şartı aranmaksızın kendi nam ve hesabına Bağımsız denetçilik yapma hakkı verilecekmidir?
  Gecici 1-2 maddede ise 15 yıl tecrübeli meslşek mensuplarından bahsederken ise ?Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı eğitim programlarını BAŞARIYLA tamamlayanlar, ? denilmesiyle eğitim proğramını sınav sonucunda başarı ile tamamlayanlar şeklinde anlaşılabilir. Ve !5 yıl tecrübeli meslektaşlarımızın sınav zorunluluğunun devam ettiği anlaşılabilir. Sonuçta sınav muafiyeti , Teorik eğitim ve Uygulamalı mesleki eğitim tamamlanması sonucunda SPK lisanslı veya 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip meslektaşlarımıza Bireysel olarak Bağımsız Denetim yapma imkanı getirecekmidir? Yoksa ayrıca başka şartlar talep edilebilecekmidir?
  2) MESLEK MENSUPLARI ŞİRKET KURMAK İÇİN 1 YILLIK DENETİM TECRÜBESİNE MAHKUM EDİLECEKMİDİR.?
  a) Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri
  b) Denetim kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri başlıkları altında geçiş hükümleri açıklanmış .
  GEÇİŞ DÖNEMİNDE YENİ KURULACAK BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNE
  SORUMLU ORTAK DENETÇİ AÇISINDAN AĞIR BİR ŞART GETİRİLMEKTEDİR.
  Geçmiş dönemlerde ilişki kurularak 1 yıllık bağımsız denetim tecrübesine haiz 2 sorumlu baş denetçi istenmektedir.
  Ve Sorumlu ortak denetçi olabilme şartları
  MADDE 26 - (1) Sorumlu ortak denetçiler, denetim raporunu denetim kuruluşları adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun yönetimi tarafından, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle atanır;
  a) Denetim kuruluşunda pay sahibi olması,
  b) KAYİK denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması??.
  Şeklinde düzenlenmiş Bağımsız denetim şirketi kurulurken aranılan şartlardan olan 2 adet Sorumlu ortak denetçi olması hali geçiş süresi içinde yumuşatılmamış aksine ?6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması? denilerek Bağımsız denetim şirketi kurulması şartları Sorumlu baş denetçinin 1 yıllık denetim tecrübesi açısından ağırlaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak Bağımsız denetim tecrübesi bulunmayan Meslek mensuplarının ömür boyu Bağımsız denetim şirketi kuramayacağı şeklinde anlaşılmaktadır. Bağımlı olarak tam zamanlı bağımsız denetim şirketinde çalışmak SMMM.ler için yasaktır. Bu konuya açıklık getirilmeli ve denetim tecrübesinin geçiş süresinde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliği ortadan kaldırılmalıdır.
  DENETİM TECRÜBESİNDEN NE KASDEDİLDİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR. Bağımsız denetim şirketinde tam zamanlı çalışmakmıdır. Yoksa 2013 yılında ve daha sonraki yıllarda denetçi olarak denetimi yapılan firmalarda geçen sürelermidir açıklığa kavuşturulmalıdır.
  3) BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ KURULUŞUNDA YENİ TTK.NA AYKIRILIK DÜZELTİLECEKMİDİR.

  TTK 400. Madde Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Denilmesine rağmen
  Yönetmelik taslağında

  c) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,?..
  Denilerek şirket kuruluşunda TTK.ya aykırılık teşkil eden bir Denetim şirketi kuruluş şartı meydana gelmektedir. Yeni TTK açıkça denetçiden yetkilendirilen kişi olarak bahsetmekte ve ortakları bu kişilerden (denetçi) oluşan sermaye şirketi olabilir demektedir. BU AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
  4- SPK LİSANSI SAHİBİ VE 15 YILLIK MESLEK MENSUPLARININ TEORİK VE UYGULAMALA MESLEKİ EĞİTİME GİTME ZORUNLULUĞU VARMIDIR.
  Denetçilere ilişkin geçiş hükümlerinden bahsederken Geçici 1-1.maddede SPK lisanslılarının muafiyetlerinden bahsedilmekte 1-2.madde de ise 15 yıllık meslek mensuplarından muafiyetlerden bahsetmekte ve zorunlu teorik ve uygulamalı mesleki eğitimin zorunlu olduğundan bahsedilmektedir. Ancak SPK lisanslı meslek mensuplarının zorunlu eğitime tabii olduğundan bahsetmemektedir. Buradaki SPK lisansı sahiplerinin mesleki eğitim zorunluluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
  5- BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN KURULUŞ ŞARTLARINDA ASGARİ ORTAK SAYISI BELİRTİLMEMİŞTİR.

  Şirket kuruluşunun ortaklara ait nitelikler ve diğer şartlar sayılırken
  ....................
  d) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,
  e) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde denetçi belgesine sahip olması,
  f) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,
  g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
  ğ) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 25 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,
  h) Yöneticilerinin çoğunluğunun denetim kuruluşunun denetçilerinden olması,
  ı) Ortaklarının ve denetçilerinin başka bir denetçinin yanında veya denetim kuruluşunda ortak veya denetçi olmaması veya kendi adına denetim faaliyeti yürütüyor olmaması, şeklinde ortaklık şekli verilmiş ancak şirket ortak sayısının en az kaç denetçiden oluşacağı yazılmamıştır. Sayısal açıdan sadece 2 sorumlu ortak denetçiden bahsedilmekte ve yönetimin kurulundaki çoğunluğun denetçiden oluşacağı yazmaktadır. Denetçilerin ise denetim şirketinde bağımlı çalışanlardan oluşacağı düşünülmektedir.
  Yukarıda yorumlamaya çalıştığım problemlerin KGK. tarafından dikkate alınması, giderilmesi, açıklanması gerekli bölümlerin açıklanması , gerekli maddelerin düzeltilmesi isteği ile tüm meslek mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.
  SMMM
  SABRİ ORTA
  sabriorta@hotmail.com


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  125

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Sayın Sabri Orta,

  Bu tebliğ taslak olduğundan değişme ihtimali elbette var. Ayrıca belirtilmeyen hususlar hakkında tebliğde de belirtildiği gibi Kurumun düzenleme yapma hakkı saklıdır.


  Öncelikle tebliğde düzenlenmeyen bir konu hakkında neden düzenleme yapılmamış diye soramazsınız. Örneğin, SPK lisansı olanlara denetim yetkisi verilir diye yazmamış ise demek ki yetki verilmek istenmemiştir. Kalkıp da niye bunların denetim yetkisi yoktur diye tebliğde düzenleme yapmadınız diyemezsiniz.

  Aşağıda sorularınıza cevabın şöyledir: (Gerçi soru sormamışsınız ama...)

  1-Denetim tecrübesi olmayan SPK lisansı sahiplerinin bağımsız çalışma yetkileri yoktur. Geçici 1. maddede bu konuda bir muafiyet verilmemiştir. Geçici 1 c bendinde 15 yıl kıdemi olanların sınavdan, stajdan muaf oldukları belirtilmiştir. SPK linsansı olanlara böyle bir muafiyet verilseydi bunu belirtirlerdi. Bunların gençlere muafiyet tanıma gibi bir istekleri yoktur.

  2-SMMM'ler bağımlı olarak staj yapmadan denetim yetkisi alamazlar. Bu konu da nettir. Yani sigortalı olarak staj yapma zorunluluğu vardır. Tebliğde stajın nasıl yapılacağı ile ilgili düzenleme var.

  3-Bağımsız denetim şirketi kuruluşu yeni kanuna göre düzeltilecek midir diye sormuşsunuz. Hukuka aykırı mıdır bu durum bilmem ama en azından bu düzenleme muafiyeti olmayan SMMM'lerin işine gelecek bir durumdur. Bunun düzeltilmesini neden istediğinizi anlamadım. Tebliğin tümü TTK'ya aykırı...

  4-Herkes kim olursa olsun bu eğitimlere katılmak zorunda. Eğitimle ilgili kimseye muafiyet verilmemiştir. Bu konu da nettir.

  5-Bağımsız denetim şirketinin asgari ortak sayısı diye bir ifade bulunmaması asgari ortak sayısının belirtilmediği anlamına gelmez. En az iki sorumlu ortak denetçi asgari sayıdır. Bu konu da TTK'ya aykırı değil mi (!)

  Son olarak tebliğin tüm meslek mensuplarına hayırlı olmasını dilemişsiniz. Tebliğde belki de en net olan konu bu tebliğin 15 yılın altında kıdemi olan kimseye hayırlı olmadığıdır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2011
  Mesajlar
  11

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Bu taslakla bağımsız denetçi yetkilendirmesi, AB 8.Yönergesi paralelinde düzenlenmiş. Bu yönetmelik taslağının bu şekliyle yayımlanması halinde; ben bu yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'da iptal davası açarım. Şöyle ki; Sayıştay dergisinde yer alan bir makalenin ilgili bölümü; ''6. maddede, yasal denetçi olarak kabul edilebilmek için gerekli eğitim koşulları belirlenmiştir. Bu konudaki hükümler önceki yönergedekiyle aynıdır. 11. madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bir denetçinin yasal denetim gerçekleştirme konusunda yetkili kılınması için en az üniversite düzeyinde eğitim görmüş olması, teorik bir eğitimden geçmiş olması, bir staj döneminden geçmesi ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. (11. maddede uzun dönemli pratik deneyim yoluyla yasal denetçi unvanı sahibi olma koşulları yer almaktadır. Buna göre, 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle finans, muhasebe ve hukuk alanlarında yeterli deneyime sahip olanlar ya da söz konusu alanlarda 7 yıl faaliyette bulunup ayrıca 10. maddede sözü edilen staj dönemini geçirenler mesleki yeterlilik sınavını geçmek suretiyle denetçi olabilmektedirler.) http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der63m3.pdf

  Dolayısıyla, yönetmelik taslağında, 15 yıllık kıdemi olan meslek mensuplarına sınav muafiyeti tanıyan ilgili hükmün iptal edilebilir olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2012
  Mesajlar
  43

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  SAYGIDEĞER
  KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NE

  Henüz taslak aşamasında bulunan bir yönetmelik olmasına rağmen ; meslek mensuplarının eğitim müracaatlarını kabul etmektesiniz.
  Sınavsız olarak bir takım meslek mensuplarına bağımsız denetçiliği vermekte önemli gayretlerinizin olduğu görülmektedir. Bu tavrınız kurumunuzun tarafsızlığını biz meslek mensupları nezdinde oldukça zedelemiştir,
  kurumunuz tarafsızlığını, BAĞIMSIZLIĞINI kaybetmek üzeredir.

  Sizde birilerine çıkar sağlamak adına diğer kurumların düştüğü durumlara düşmeyiniz.Herkese eşit mesafede duran ve tarafsızlığını kaybetmeyen bir kurum olursanız sizlere hep destek olacağız ,

  Bağımsız denetiminin nasıl yapılacağının baş aktörü olacak kurumunuzun şimdiden bağımsızlığını yitirmesi, birilerine iltimas sağlaması kurumunuzun gözetiminde yapılacak olan denetimlerin de bağımsızlığını yitireceğinin açık bir göstergesidir.

  Bağımsızlığını bu aşamada kaybeden bir kurumun gözetiminde yapılan denetimler nasıl bağımsız olacak; bunu kabullenmek biz meslek mensupları açısından mümkün değildir.

  Bağımsız denetim yetkisini SPK dan sınavsız alanlar da dahil olmak üzere meslek mensuplarının sınava tabi tutulmasını ivedilikle talep ediyoruz.
  SPK Sınavı ile bağımsız denetçi olan meslek mensuplarının bu hakkına da sahip çıkıyor bütün meslek mensuplarının bu ya da bu sınava benzer bir sınavla bağımsız denetçiliğe alınmasını talep ediyoruz.


  yönetmeliğe itirazlarımızı aşağıda sıralıyoruz, dikkatle incelenmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını umut ediyor, herkese eşit davranılsın beklentimiz karşılanana kadar mücadelemizi bırakmayacağımızı ihtaren bildiriyoruz.

  1- Meslek mensuplarına eğitim verebilirsiniz ancak mutlaka sınava tabi tutulmaları gerekmektedir. Aksi durum meslektaşlar arasında ayrım yapıldığı kanaati oluşturmaktadır. Bu durum anayasamıza aykırıdır bu durum için bölge idare mahkemesine ülkemizdeki meslek mensupları tarafından ayrı ayrı gidilecektir. Meslek mensupları olarak 87.000 kişiyi geçmiş bulunan bir meslek örgütünün üyeleri arasında haksız bir eylem yapmanıza müsaade edilmeyecektir.

  2- Sorumlu baş denetçilerin tayininde neden denetim yapmış olanlar bu işin üstadı gibi gösterilmek istenmiştir. Yapılan denetimlerin gerçeği yansıtmadığı denetim şirketlerinin denetim firmaların oyuncağı haline geldiği neden gözardı edilmektedir. Kamu gözetim kurumu bu durumu engellemek için kurulmadı mı? Sorumlu baş denetçilik için tecrübe aranması hususu tamamen kaldırılmalıdır. Denetim şirketlerinin bazı kimselerin eline bırakılarak büyük haksızlığa neden olunmaktadır. Bu durum SPK da var dı ancak KGK da olmamalıdır. Neticede denetimin ilk yapıldığı zamanlarda da tecrübeden bahsetmek mümkün değildi, biz meslektaşlar olarak hem muhasebe hem denetim alanlarında gerekli bilgiye sahibiz. Sorumlu baş denetçi olabilmek için kurumunuzun vereceği eğitimlerden geçme şartı gibi bir durum getirilmeli acilen taslakta bu durum düzeltilmelidir.

  3- Denetim konusunda uluslararası denetimlere de bakıldığında; ABD de yaşanan 2007 Nasdaq şirketlerinin hayali durumları krize neden olmuştu, Hayali bilgiler ülkemizde de malesef yıllarca halkımıza duyurulmuştur. Borsalar yıllarca insanlarımızın zararına çalıştı, Bağımsız denetim şirketi yöneticileri uluslararası fonlarla ve derecelendirme kuruluşları ile karışık ilişkilere girdiler, sonuç olarak denetim mesleğinin yapısal olarak bir çok sorunu var.
  Yeniden bir denetim organizasyonunun yapılmasını beklerken yıpranmış SPK tebliğini esas almışsınız bu da çok önemli bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Denetim organizasyonu ve denetim ekiplerinin belirlenmesinde yeni yollar bulunmalı ve denetim şekilleri yeniden belirlenmeliydi.
  Ülkemize ait denetim yordamlarının bir an evvel yeniden yapılması gerekmektedir. Şu anda YMM lerin ve Bağımsız Denetim Şirketlerinin yaptıkları denetimlerde muhasebe kayıt sisteminin denetlenmesi esas alınmakta ve kayıt sisteminin raporlanmasına ilişkin görüşler ortaya konmaktadır. Oysa Denetim Sadece muhasebe organizasyonunun değil Firmaların tüm iç kontrol sisteminin incelenmesidir, Muhasebe sadece bu sistemin küçük bir parçasıdır. Bu küçük parçanın denetlenerek görüş verilmesi Bağımsız denetim özüne aykırıdır. Verilen görüşlerin gerçeği yansıtmadığı hususu daha ağır basmaktadır.
  Kurumuzun kimseye iltimas sağlamadan bağımsız davranması dileğiyle , Saygılarımızla.

  ANKARA MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU (üye sayısı 8345)

  GRUP ÜYELERİMİZ VE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN BU YAZIYI TÜM KURUMLARA İLETMESİNİ İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ.DAĞITIM YERLERİ (EMAİL VE FAKS olarak dağıtınız)
  KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞINA
  BAŞBAKANLIK MAKAMINA
  TÜRMOB BAŞKANLIĞINA
  TÜM MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BAŞKANLIKLARINA
  TÜM GAZETELERE
  AK PARTİ MERKEZ YÖNETİMİ CHP MERKEZ YÖNETİMİ MHP MERKEZ YÖNETİMİ
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE BAŞKANLIĞINA

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2012
  Mesajlar
  25

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Alıntı MMuhasip Nickli Üyeden Alıntı
  SAYGIDEĞER
  KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NE

  Henüz taslak aşamasında bulunan bir yönetmelik olmasına rağmen ; meslek mensuplarının eğitim müracaatlarını kabul etmektesiniz.
  Sınavsız olarak bir takım meslek mensuplarına bağımsız denetçiliği vermekte önemli gayretlerinizin olduğu görülmektedir. Bu tavrınız kurumunuzun tarafsızlığını biz meslek mensupları nezdinde oldukça zedelemiştir,
  kurumunuz tarafsızlığını, BAĞIMSIZLIĞINI kaybetmek üzeredir.

  Sizde birilerine çıkar sağlamak adına diğer kurumların düştüğü durumlara düşmeyiniz.Herkese eşit mesafede duran ve tarafsızlığını kaybetmeyen bir kurum olursanız sizlere hep destek olacağız ,

  Bağımsız denetiminin nasıl yapılacağının baş aktörü olacak kurumunuzun şimdiden bağımsızlığını yitirmesi, birilerine iltimas sağlaması kurumunuzun gözetiminde yapılacak olan denetimlerin de bağımsızlığını yitireceğinin açık bir göstergesidir.

  Bağımsızlığını bu aşamada kaybeden bir kurumun gözetiminde yapılan denetimler nasıl bağımsız olacak; bunu kabullenmek biz meslek mensupları açısından mümkün değildir.

  Bağımsız denetim yetkisini SPK dan sınavsız alanlar da dahil olmak üzere meslek mensuplarının sınava tabi tutulmasını ivedilikle talep ediyoruz.
  SPK Sınavı ile bağımsız denetçi olan meslek mensuplarının bu hakkına da sahip çıkıyor bütün meslek mensuplarının bu ya da bu sınava benzer bir sınavla bağımsız denetçiliğe alınmasını talep ediyoruz.


  yönetmeliğe itirazlarımızı aşağıda sıralıyoruz, dikkatle incelenmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını umut ediyor, herkese eşit davranılsın beklentimiz karşılanana kadar mücadelemizi bırakmayacağımızı ihtaren bildiriyoruz.

  1- Meslek mensuplarına eğitim verebilirsiniz ancak mutlaka sınava tabi tutulmaları gerekmektedir. Aksi durum meslektaşlar arasında ayrım yapıldığı kanaati oluşturmaktadır. Bu durum anayasamıza aykırıdır bu durum için bölge idare mahkemesine ülkemizdeki meslek mensupları tarafından ayrı ayrı gidilecektir. Meslek mensupları olarak 87.000 kişiyi geçmiş bulunan bir meslek örgütünün üyeleri arasında haksız bir eylem yapmanıza müsaade edilmeyecektir.

  2- Sorumlu baş denetçilerin tayininde neden denetim yapmış olanlar bu işin üstadı gibi gösterilmek istenmiştir. Yapılan denetimlerin gerçeği yansıtmadığı denetim şirketlerinin denetim firmaların oyuncağı haline geldiği neden gözardı edilmektedir. Kamu gözetim kurumu bu durumu engellemek için kurulmadı mı? Sorumlu baş denetçilik için tecrübe aranması hususu tamamen kaldırılmalıdır. Denetim şirketlerinin bazı kimselerin eline bırakılarak büyük haksızlığa neden olunmaktadır. Bu durum SPK da var dı ancak KGK da olmamalıdır. Neticede denetimin ilk yapıldığı zamanlarda da tecrübeden bahsetmek mümkün değildi, biz meslektaşlar olarak hem muhasebe hem denetim alanlarında gerekli bilgiye sahibiz. Sorumlu baş denetçi olabilmek için kurumunuzun vereceği eğitimlerden geçme şartı gibi bir durum getirilmeli acilen taslakta bu durum düzeltilmelidir.

  3- Denetim konusunda uluslararası denetimlere de bakıldığında; ABD de yaşanan 2007 Nasdaq şirketlerinin hayali durumları krize neden olmuştu, Hayali bilgiler ülkemizde de malesef yıllarca halkımıza duyurulmuştur. Borsalar yıllarca insanlarımızın zararına çalıştı, Bağımsız denetim şirketi yöneticileri uluslararası fonlarla ve derecelendirme kuruluşları ile karışık ilişkilere girdiler, sonuç olarak denetim mesleğinin yapısal olarak bir çok sorunu var.
  Yeniden bir denetim organizasyonunun yapılmasını beklerken yıpranmış SPK tebliğini esas almışsınız bu da çok önemli bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Denetim organizasyonu ve denetim ekiplerinin belirlenmesinde yeni yollar bulunmalı ve denetim şekilleri yeniden belirlenmeliydi.
  Ülkemize ait denetim yordamlarının bir an evvel yeniden yapılması gerekmektedir. Şu anda YMM lerin ve Bağımsız Denetim Şirketlerinin yaptıkları denetimlerde muhasebe kayıt sisteminin denetlenmesi esas alınmakta ve kayıt sisteminin raporlanmasına ilişkin görüşler ortaya konmaktadır. Oysa Denetim Sadece muhasebe organizasyonunun değil Firmaların tüm iç kontrol sisteminin incelenmesidir, Muhasebe sadece bu sistemin küçük bir parçasıdır. Bu küçük parçanın denetlenerek görüş verilmesi Bağımsız denetim özüne aykırıdır. Verilen görüşlerin gerçeği yansıtmadığı hususu daha ağır basmaktadır.
  Kurumuzun kimseye iltimas sağlamadan bağımsız davranması dileğiyle , Saygılarımızla.

  ANKARA MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU (üye sayısı 8345)

  GRUP ÜYELERİMİZ VE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN BU YAZIYI TÜM KURUMLARA İLETMESİNİ İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ.DAĞITIM YERLERİ (EMAİL VE FAKS olarak dağıtınız)
  KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞINA
  BAŞBAKANLIK MAKAMINA
  TÜRMOB BAŞKANLIĞINA
  TÜM MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BAŞKANLIKLARINA
  TÜM GAZETELERE
  AK PARTİ MERKEZ YÖNETİMİ CHP MERKEZ YÖNETİMİ MHP MERKEZ YÖNETİMİ
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE BAŞKANLIĞINA
  +10

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Alıntı MMuhasip Nickli Üyeden Alıntı


  Bağımsız denetim yetkisini SPK dan sınavsız alanlar da dahil olmak üzere meslek mensuplarının sınava tabi tutulmasını ivedilikle talep ediyoruz.
  SPK Sınavı ile bağımsız denetçi olan meslek mensuplarının bu hakkına da sahip çıkıyor bütün meslek mensuplarının bu ya da bu sınava benzer bir sınavla bağımsız denetçiliğe alınmasını talep ediyoruz.

  Sayın MMuhasip

  Size meslektaş olarak saygı duymakla beraber yazınızdaki fikirlerinizden farklı düşünüyorum:

  1- SPK lisansı olanların devletin devamlılığı ilkesi gereği hakları konunmalıdır.
  2- Şu anda SPK denetimlerde fiilen görev yapan meslektaşlarımız vardır. Bu durum da kazanılmış hak doğrmaktadır.
  3- KGK da zaten f bendinde bu durumu ayırmıştır.
  4- SPK lisanslılar da sınava girsin diyorsanız ruhsatlarını sınavsız alan YMM-SMMM hatta SMden SMMMye geçenlerin ve lisans mezunu olmayan meslek mensuplarının da durumu da sorgulanmalıdır.
  5- Bir bildiri ya da girişim yapacaksanız önce hukuki durumu incelemeniz ve hukukçuşlarla görüşmeniz gerekmektedir.
  6- SPK lisanslılara da sınav yapılsın fikrine yoğunlaşmışsınız fakat olayın bir çok yönünün değerlendirmeden bir bildiri kaleme almanızı yanlış buluyorum
  7- Ben de Ankara SMMM Odasına kayıtlı bir meslek mensubuyum fakat belirtiğiniz 8345 sayısının abartılı olduğunu düşünüyorum. Ben de Ankaralı meslektaş gruplarıyla görüşüyorum Ankaralı bir çok meslektaşın sizin gibi düşündüğünü sanmıyorum
  Sonuç olarak Kamuoyunu yanılttığınızı düşünüyorum

  Saygılar

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Önder beyin görüşünde mutabıkım, zira SPK lisanslıların aynı sınava tekrar girmesi manasız...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  MMuhasip yazısında ''SPK dan sınavsız belgesini alanların'' sınava girmesi yönünde görüşü bulunmakta.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞECEK GİBİ(.............)

  Mesleğimin hali;

  (lütfen başka yere çekilmesin sadece durum tespitidir.)

  SM, SMMM, YMM bittimi hayır,

  Lise SM
  SM'den SMMM geçen Liseli SMMM
  SM'den SMMM geçen Lisans Mezunu SMMM
  Direkt Üniversite,staj,sınav SMMM
  SPK Lisanslı SMMM
  SPK Lisanssız SMMM
  10 Yıllık SMMM
  15 Yıllık SMMM
  Sınavsız YMM
  23 Yılda 600 sınavlı YMM
  MB'lığının yaptığı adına sınav dedikleri sınavlı YMM (Anayasa Mah.İptal ettiği ama bu sürede yapılıp biten sınav)
  Bağımsız Denetçi SMMM
  Bağımsız Denetçi YMM

  Bir düşünelim her zaman örnek verilmiştir. Bir kişi avukattır ve 1 tek ruhsatı vardır. Bizim ise hukuken aynı ruhsata sahip SMMM bile yukarıdaki katogarilere ayrılmıştır. Bu işin düzelmesi lazım, 23 Yıllık vesayet rejimi ürünü yasamız bunu sağlamamaz.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2012
  Mesajlar
  43

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişecek gibi...!

  Merhabalar,

  Sayın Önder68 ben SPK'dan bağımsız denetim lisansı alanların tekrar sınava girmelerini değil sınavsız yetki

  alanların sınava girmesini istiyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliği
  Konu Sahibi deeper_blue Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ekim.2014, 11:25
 2. Cevap: 24
  Son Mesaj : 28.Aralık.2012, 14:40
 3. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı (27.09.2012 Tarihli)
  Konu Sahibi baltun Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Eylül.2012, 11:12
 4. ONLİNE-Bağımsız denetim yönetmeliği taslak görüş bildirme!
  Konu Sahibi acemismmm Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 223
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2012, 10:33
 5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2012, 12:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36