Kamu Gözetim Kurumunun Muhtemel yol haritası
[PDF]
78/660/EEC ve 83/349ÆEC sayılı Konsey Direktifleriııi değiştiren ve

www.tmud.org.tr/doc/KomisyonKarari.pdf