Yeni vergi kanunu değişikliklerinin getirdikleri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

Vergi Kanunlarında yeni madde ve değişiklikler içeren düzenlemeler kısaca şöyle; Şirketlerde örtülü kazanç dağıtımında hazine zararı aranacak; 01.01.2007 tarihinden itibaren şirketlerdeki her türlü alım satım ve diğer faaliyetlerin ilişkili kişilerle yapılması durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılması durumunda inceleme elemanlarınca kazanç farkı tesis ediliyor ve cezalı vergi isteniyor. Bu işlem yapılırken işlem yapan diğer şirketin fazla ödediği vergi iade veya mahsup edilebiliyordu.

Son düzenleme ile tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlandı. Böylece nihayetinde vergi kaybı ortaya çıkarmayan ilişkili kişilerle yapılan işlemler üzerinden ilave bir vergi istenemeyecek. Limited şirketin kamu borçları; Limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan alacaklarda, ortağın şirketteki payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahışlar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacak.

Yurtdışına çıkış yasağı; Yeni vergi düzenlemeleri ile Devlete ait olup Vergi Usul kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğini takip eden 7 gün içerisinde ödenmeyenler ya da haklarında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınanların yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenecek.

Yurt dışına çıkış tahdidi 100.000.-YTL ve üzerinde teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılacak, ancak kaldırılmış olması yeniden uygulanmasına mani olmayacak. Gayrimenkul alım satım harçlarını eksik ödeyenlere vergi cezası; Harçlar Kanununda yapılan düzenlemeler göre ,menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi zorunlu olacak. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere , beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacak.

Tapuda işlem yaptıktan sonra ,emlak vergisi değerinden daha düşük bedel üzerinden veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının anlaşılması durumunda aradaki fark yüzde yirmibeş vergi ziyaı cezası ile birlikte istenecek.

Taşıt üraçlarının kayıt ve tescili Trafik Tescil Şube ve Büroları tarafından yapılacak; Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığının tespiti halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak trafik tescil şube ve bürolarındaki memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacak. Yeni düzenleme ile birlikte trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz sayılacak. Araç satın alıp tescil yaptırmayanlara 115 YTL idari para cezası verilecek.

Belgesiz mal bulunduranlara özel tüketim vergisi ve ceza uygulanacak; Fiili veya kaydi envanter sırasında Özel Tüketim vergisine tabi malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı içiö 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedel üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi cezalı olarak tarh edilecek. Katma değer vergisi kanununda yer alan düzenlemenin benzeri böylece özel tüketim vergisine tabi mallar içinde getirilmiş oldu.

Engelli araçlarının ikinci el satışında özel tüketim vergisi uygulanamayacak; İlk iktisabında istisna uygulanan malların, istisnadan yararlananlar dışındakilere satışında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli oran üzerinde özel tüketim vergisi alınmakta idi. Yeni düzenleme ile istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi malların beş yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması halinde bu hüküm uygulanmayacak.

Dernek ve vakıfların kira gelirleri ve menkul sermaye gelirlerinin durumu; Yeni düzenleme ile 01.01.2008 - 31.12.2015 tarihleri arasında dernek ve ya vakıflar Gelir Vergisi Kanunu?nun 94'üncü maddesinin 5 numaralı bendi ve geçici 67'nci maddesi kapsamında elde ettikleri ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratları dolayısıyla iktisadi işletme oluşturmuş sayılmayacaklardır. Böylece dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri olmamasına rağmen kira ve menkul sermaye gelirleri dolayısıyla ticari işletme gibi değerlendirilmesi uygulamasına son verildi.

İsmail KÖKBULUT
Bugün Gazetesi
09.06.2008 Saat: 11.35