kamu işçi maaş

Konu: danıştay kararları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  danıştay kararları

  mevcut danıştay kararlarını detaylı olarak nerden bulabilirim???
  şimdiden teşekkür ederim.
  26 seri nolu kdv tebliğinin K-Hizmet İhracatı kısımlı bölümünün 3. örneğini incelemenizi tavsiye ederim.
  onunla ilgili danıştayın kararı vardı fakat bulamadım

  &quot;Vatandaşa,hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için,yorulmamak lazımdır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K.Atatürk<br /><br />http://ugurmuhasebe.com

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  danıştay kararları

  Danıştay Kararlarının çoğunluğu Paralı sitelerde görünüyor.Sizin aradığınız
  alttaki miydi?
  Danıştay
  Onbirinci Daire

  Esas N0: 1996/772
  Karar N0: 1996/3781

  Tarih: 21.10.1996

  İlgili Madde KDV : 11

  Konu: İhraç konusu malın ambalaj malzemesine ilişkin katma değer vergisinin de tecil-terk uygulamasına tabi tutulması gerektiği Hk.

  Temyiz İsteminde Bulunan: ... Metal Ambalaj San. A.Ş.
  Vekili: Av. ...
  Karşı Taraf: ... Vergi Dairesi Müdürlüğü

  İstemin Özeti : Yükümlü şirket tarafından imal edilip, ihracatçı şirkete ihraç koşuluyla teslim edilen şekerleme kutularının, ihraç malı niteliğinde bulunmadığından bahisle, tecil edilen katma değer vergisi terkin edilmeyerek tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmiştir. ... Vergi Mahkemesinin 11.5.1994 gün ve E: 1993/2124, K: 1994/895 sayılı kararıyla; olayda, davacı şirketçe imal edilen kutular ihracatçı firma tarafından içine malzeme konularak ihraç edildiğine göre, imalatçının ihraç edilmek koşuluyla da olsa satışını yaptığı emtianın aynen ihraç edilen mal niteliğinde olmadığından tecil terkin işleminden yararlanamayacağı gerekçesiyle ödeme emrinin onanmasına karar vermiştir.Yükümlü şirket, teneke kutuların nihai mal olduğu hiç bir değişikliğe tabi tutulmadan ihraç edildiği, ihraç edilen emtianın kg. fiyatı içinde ambalaj malzemesinin de bulunduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

  Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği yolundadır.

  Danıştay Savcısı ...'un Düşüncesi: Uyuşmazlık; yükümlü şirketin 1992/10 dönemine ilişkin 10.266.480 lira katma değer vergisi borcunu tecil ve terkin işlemini yapmayarak tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin vergi mahkemesi kararının bozulması isteğine ilişkindir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 incifıkrasının (c) bendinde "ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur." hükmü yer almıştır.Dosyanın incelenmesinden: yükümlü şirketin imal edip ihracatçıya teslim ettiği kutuların içine ihracatçı tarafından ihraç edilecek ürün konulmak suretiyle tek parça halinde ihracatın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

  İhracat olayında ihraç edilecek ürün ile ambalajının birbirinden ayrı ve farklı emtia olarak düşürülmesine ve farklı vergi rejimine tabi tutulmasına hukuken olanak yoktur.

  Aksi takdirde, ambalajlanmış ürünü yurt dışında teslim edecek ihracatçıdan, malın ambalajı için katma değer vergisi tahsil edilmesi zorunluluğu doğacak ve fiat artışı nedeniyle ihraç edilecek malın yurt dışındaki pazar payı menfi yönde etkileneceğinden anılan yasa hükmünün amacına aykırı düşecektir.

  Yukarıda açıklanan nedenle temyiz isteminin kabul edilerek vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

  Tetkik Hakimi ...'un Düşüncesi : İmalatçı tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen kutular ambalaj malzemesidir.

  26 ve 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde de, kap ve ambalaj malzemelerinin imalatçılar tarafından da olsa ihraç edilmeleri halinde tecil ve terkin işleminin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

  Ancak, ambalaj malzemeleri olmadan nihai (amaçlanan) malın ihracının mümkün olmaması, ihraç bedeli getirilen dövizler içinde ambalaj malzemesinin de katma değerinin bulunması karşısında, 3065 sayılı Kanunun 11/ı-c maddesinde öngörülen amaca uygun olarak tecil edilen verginin terkin işlemi yapılmayarak ödeme emri ile tahsili yoluna gidilmesinde isabet bulunmadığından, temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince duruşma istemi yerinde
  görülmeyerek işin gereği görüşüldü:Uyuşmazlık, yükümlü şirket tarafından imal edilip ihracatçı şirkete ihraç kaydıyla teslim edilen koli ve kutuların aynen ihraç edilen nihai mal olmaması nedeniyle, tecil edilen verginin, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/ı-c maddesi uyarınca tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkin bulunmaktadır.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesine 3297 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen (c) bendinde; "ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren (3) ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte tahsil olunur" hükmü yer almaktadır.

  31 Aralık 1987 tarih ve 19681 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin, ambalajlı olarak ihraç edilen mallarda katma değer vergisi uygulaması başlıklı D-3 bölümünde, ambalajlanarak ihraç edilen bir malda ihraç edilen madde, ambalaj maddesi değil, ambalajlanan mallar olacağı, bu nedenle, söz konusu ihracatlarda kap veya ambalaj maddelerinin imalatçılar tarafından da olsa ihracatçılara tesliminde 3065 Sayılı Kanunun 11/ı-c maddesi kapsamında tecil ve terkin uygulanmayacağı, 5 Mart 1988 tarih ve 19745 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin A-7 bölümünde ise, tecil terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacağı, diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, imalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işleminin uygulanmayacağı hususları düzenlenmiştir.

  Dosyanın incelenmesinden, karışık bonbon ve karamelanın paketlendiği kutuların, bu maddelerin tamamlayıcı bir parçası olduğu, ihraç edilen şekerlemenin, korunmasını, taşınmasını, ikram ve hediye olarak kullanılmasını sağlayan bu malzemelerden ayrılarak ihracının mümkün olmadığı, ayrıca, ihracatçı firma tarafından şekil, nitelik veya terkip değiştirme gibi herhangi bir imalat işlemine tabi tutulmadığı, sözkonusu kutuların, içine şekerleme konularak ihraç edildiği anlaşılmaktadır.

  Her ne kadar, 26 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Tebliği ile kap ve ambalaj malzemelerinin imalatçılar tarafından da olsa ihraç edilmeleri halinde tecil ve terkin işleminin uygulanmayacağı belirtilmiş ise de; bu açıklamaların 3065 Sayılı Kanunun 11/1-c maddesine uygun olmadığı, zira kanunun amacının ihracatı teşvik yoluyla yurt dışında satılan mal ve hizmetlerin vergiden arındırılması olduğu, olayda, ihracat sayılmayacak bir işlem saptanmaması karşısında, tecil edilen verginin terkin edilmeyerek, verginin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin mahkemece onanmasında isabet görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, ... Vergi Mahkemesinin 11.5.1994 gün ve E: 1993/2124, K: 1994/895 sayılı kararının bozulmasına 21.10.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  paralı olsun

  farketmez paralı site olabilir.
  aradığım bu diildi.
  turizm seyahat acentalarıyla ilgili olan vardı 3. örnekle ilgili
  &quot;Vatandaşa,hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için,yorulmamak lazımdır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K.Atatürk<br /><br />http://ugurmuhasebe.com

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  danıştay kararları

  · Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu - Esas N0: 1997/328 - Karar N0: 1998/445 - Tarih: 25.12.1998 - Konu: 3065 sayılı yasanın 11. maddesinin 1/A bendinde belirtilen yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanabilmesi için hizmetten, münhasıran yurt dışında yararlanılması gerektiği Hk.
  · Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu - Esas N0: 1997/329 - Karar N0: 1998/446 - Tarih: 25.12.1998
  Konu: Yurtdışındaki bir firmaya yapılan hizmetin istisnadan yararlanabilmesi için, hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği Hk.
  Danıştay
  Onbirinci Daire
  Esas N0: 1996/6484
  Kanun N0: 1997/4203
  Tarih: 24.11.1997
  Konu: Yurt dışındaki firmalar için yapılan mümessillik hizmetinden yurt dışında yararlanılmaması nedeniyle söz konusu hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından 26 ve 30 Seri Nolu Katma Değer Vergisi G.Tebliğlerindeki düzenlemelerde 3065 s. Kanun hükümlerine aykırılık bulunmadığı Hk.

  Üç adet buldum hangisi sie uygunsa buraya kopyalayayım
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  danıştay kararları


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. KİK kararları
  Konu Sahibi mecelle Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2009, 18:19
 2. Yargı Kararları
  Konu Sahibi samko71 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Ağustos.2009, 20:26
 3. TÜRMOB Disiplin Kararları!
  Konu Sahibi T U R K O Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2009, 12:42
 4. TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
  Konu Sahibi T U R K O Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Mayıs.2009, 10:18
 5. İş Kanunu ile ilgili Mahkeme Kararları veya Yargıtay Kararları?
  Konu Sahibi erdtrk Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2008, 21:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36