kamu işçi maaş

Konu: Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480

  Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

  Amme alacaklarına yeni düzenleme  TBMM Genel Kurulu'nda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
  TBMM Genel Kurulu'nda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
  ''Temel yasa'' olarak görüşülen kanun tasarısı, yeni maddeler ihdas edilerek ve değişikliklerle Genel Kuruldan geçti.
  Yasaya göre, amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler konusunda, Maliye Bakanlığı yetkili olacak. 31 Aralık 2017 tarihine kadar sporculara yapılan ödemelerden; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için 5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. Yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen yasaya göre, tahsil edilemeyen amme alacağı, ''Amme borçlusunun mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını'' ifade edecek. Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı ise ''Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını'' oluşturacak. Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler konusunda, Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Bakanlık, Kamu İhale Kanunu kapsamında hak sahiplerine yapılacak ödemeler ile Harçlar Kanununda yer alan kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere; imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, trafik harçları ile Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına konu işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirebilecek. Bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara 2 bin YTL idari para cezası verilecek. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilecek. Özellikle silah taşınması ve bulundurulması, yapı kullanma izni alımı, eski eser ve define arama izni alımı, avcılık belgesi alımı, maden arama izni, özel yat kayıtları gibi işlemlerde, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunlu olarak aranılacak.

  LİMİTED ŞİRKET ALACAKLARI

  Limited şirketin amme borçlarından, eski ve yeni ortakların ne şekilde sorumlu olacakları da belirlenen tasarıya göre, limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan alacaklarda; ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacak. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacak. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarının, kanuni ödeme sürelerinde farklı şahısların ortak olması halinde bu hüküm bunlar hakkında da uygulanacak.

  YURT DIŞINA ÇIKIŞ

  Yurt dışına çıkış tahdidinin kapsamını yeniden düzenleyen tasarıya göre, devlete ait olup Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğini takip eden 7 gün içerisinde ödemeyenler ya da haklarında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınanların yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenecek. Yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkili olacak. Kamu alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince bu alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılacak. Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılacak, ancak kaldırılmış olması yeniden uygulanmasına mani olmayacak. Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacak.

  AMME ALACAKLARI, 36 AYA KADAR TECİL EDİLEBİLECEK

  Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veya haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları, 36 ayı geçmemek üzere tecil edilebilecek. Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin YTL'yi aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50 bin YTL'yi aşan kısmın yarısı olacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Amme alacakları için haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçecek Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce uygulanan ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat iade edilecek. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmayacak. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise tecil
  şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak.

  KİT VE BELEDİYELERİN MAL KARŞILIĞI BORÇ TAHSİLİNE UZATMA

  Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu bankaları, belediyeler ve bağlı ortaklıklarının devlete ait borçlarına karşılık mallarının Maliye Bakanlığınca satın alınabilmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2007'de sona eren süre, 31 Aralık 2009'a uzatılacak. Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen pilot ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele fiilen uçuş hizmeti; denizaltına dalış yapanlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. İş yeri açmaksızın, hurda metal, plastik, naylon, kağıt, cam ile atık şişeleri ve benzerini geçimini sağlamak üzere toplayarak satan kişiler, gelir vergisinden muaf olacak.

  Kaynak:

  Meclis Haber

  05.06.2008

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme


  Kabul Tarihi: 4/6/2008 olan Kanun No. 5766 nun (6 Haziran 2008 CUMA Sayı : 26898 (Mükerrer)) 17. Maddesi nin yürürlüğe girmesinden sonra fıkranın son hali;


  Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme(*)

  Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
  Madde No Mukerrer Madde 242

  Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya
  belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır
  _________________________________________________

  VUK Mük.Mad. 242 de üstü çizili kısım çıkıp, kırmızı ile belirtilen kısım eklenecek şekilde fıkra tekrar düzenlenmiş.

  Niye ki şimdi bu? 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

  Örn; Kaçak akaryatın tesbiti için (plakanın otomatik okunması devreye girdikten sonra) istasyonlar hangi gün ne kadar kime ne satmış dökümünü epdk alabilecek. O istasyonun aldığı ve sattığı arasındaki tutarsızlıkların üzerine gidecek.
  Maliye plaka bazında pompalardan bilgi alıp alış yapan firmalara "xx kadar yakıt almışsın ciron x kadar, aracını ne için kullandın? neden ciron düşükken bu kadar çok yakıt kullandın" sorusunu soracak. Ba gibi bir form oluşturup aylık yakıt alışlarını dökümünü isteyebilecek lisanssız satış tesbit ederse epdk bildirip ....

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

  Madde elektronik defterlerle de ilgili olduğu için acaba dedim, elektronik defterlere geceçez de yavaş yavaş maliye hazırlığını yapıp, bu hususta hizmet verecek şirketlerin yolunu açmak için gizliden yasal alt yapıyı mı hazırlıyor

 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

  Oda olabilir. Örn e-imza yetkisi almış kurumlara prog datalarını sanal mühür ile mühürletip bir daha o kayıtlar üzerinde değişiklik yapılaması gibi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. BES 45 Yaşın Tesbitinde Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2019, 12:40
 2. Kıdem Tazminatı Yeni Düzenleme İle
  Konu Sahibi meduzam Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ekim.2013, 11:22
 3. Finansal Kiralamaya Yeni Düzenleme Geliyor
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Nisan.2009, 11:40
 4. Vergi Kaçağına Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Eylül.2008, 22:37
 5. Sosyal Güvenliğe Yeni Düzenleme Geldi
  Konu Sahibi Engin_ER Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Ocak.2008, 17:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36