TAŞIT VERGİLERİNE VE TRAFİK CEZALARINA TAKSİT İMKANIAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 48'inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Amme borçlusu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

Çok zor durumda olduğu halde teminat gösteremeyen amme borçlularına da tecil kapsamında borçlarını ödemeleri imkânı sağlanmıştır. Örneğin vergi borçların toplamı 50 bin YTL'yi (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde alacaklı tahsil dairelerine tecil edilen borcu için teminat şartı aranmayacaktır.

Elli bin YTL üzerindeki borçlar için aranılan teminat miktarı ise 50 bin YTL'yi aşan kısmın yarısı olacaktır.

Amme borçlusu ile ilgili olarak "Haciz yapılmışsa, haczedilen malın, değeri tutarında teminat yerine geçecektir. Bu bağlamda da tecil edilen amme borçları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat da iade edilecektir. Ancak mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği sürece kaldırılmayacaktır. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Maliye Bakanlığı tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ait gecikme zammı, Karayolu Taşıma Yasası'na göre verilen idari para cezaları ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunların fer'ilerinin tecil ve taksitlendirilmesi öngörülmüştür.

Tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülen amme alacaklarının tecilinde;

? Tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın talebi değerlendirerek sonuçlandırmaya,
? 01 Temmuz 2008 tarihine kadar sonuçlandırılacak tecil istemlerinde tecil başvuru (müracaat) tarihinden itibaren azami (18) ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,
? 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren sonuçlandırılacak tecil istemlerinde ise tecil müracaat tarihinden azami (30) ayı aşmayacak şekilde süre vermeye, vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Diğer yandan, söz konusu borçları tecil edilen amme borçlularının tecil koşullarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi" düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 13'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil edilen söz konusu borçların defaten ödenmemesi halinde "Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi" düzenlenmeyecektir.

Karayolları Trafik Yasası'nın 20/d maddesi uyarınca "Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunmadığının tespit edilmesi halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak trafik tescil şube ve bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacaktır. Bu bağlamda da "Trafik tescil şube ve büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."

Murat KÖSEOĞLU