ÇİFTÇİYE MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE MÜJDESİ


Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13.07.2008 Tarih ve 26935 Sayılı 2008/37 Nolu ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yürürlüğe girdi.

Ödemeler, ÇKS?ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde MGD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır. Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS?de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak MGD ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere MGD ödemesi yapılmaz. Çiftçilere dekar başına MGD ödemesi yapılır. Dekar başına yapılacak MGD ödemesi miktarı Bakanlık tarafından açıklanır. MGD uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür. Mazot ve kimyevi gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 28/11/2008 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 28/11/2008 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir. İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS?de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 28/11/2008 tarihine kadar ÇKS?deki bilgilerini güncellemesi gereklidir. MGD ödemesi, ÇKS? de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır. MGD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS?deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) MGD başvuru dilekçesi,

b) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.

Aşağıdaki çiftçiler MGD uygulamasından yararlanamaz.

a) ÇKS?de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen.

b) istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan.

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

ç) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

a) ÇKS?ye kaydı yapılmayan araziler.

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler.

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler.

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, MGD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüğünce bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından MGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

g) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından MGD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

Cezai sorumluluklar

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere MGD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere MGD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler ve kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemler yapılır. MGD ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(2) Haksız yere MGD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan MGD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye MGD ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar, hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Saygılarımla,

Kaynak: 2008/37 Nolu Tebliğ.(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Şakir GÜRLÜK

SM.Mali Müşavir