[quote=Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 24.09.2008 Referans][size=10pt]1.Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 30.4.2008 tarih ve 1084 sayılı özelgesi;
"Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinin yürürlüğe girdiği 6.2.2004 tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış banka şubelerinin, 31.12.2008 tarihine kadar (ruhsat süresi bu tarihten önce sona eriyorsa, ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihine kadar) bu bölgede işlem tarihinde faaliyet ruhsatı bulunan mükelleflerin ruhsatlarında belirtilen faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Ancak, serbest bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatını 6.2.2004 tarihinden sonra alan banka şubelerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla lehe aldığı paralara BSMV istisnası uygulaması mümkün değildir."
2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 19.6.2008 tarih ve 1430 sayılı özelgesi;
"Bir sigorta poliçesinin düzenlenmesi koşuluna bağlı olarak sigorta şirketi tarafından kendilerine banka ve sigorta muamelesi kapsamına giren sigorta primleri üzerinden komisyon ödenen sigorta ve reasürans brokerlerinin bu hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır, ayrıca banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna da girmezler."
3. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 6.3.2008 tarih ve 530 sayılı özelgesi;
"Gider Vergisi Kanunu'na 5582 sayılı Kanun ile eklenen 29/y maddesi ve Sermaye Piyasası Kanuna yine aynı Kanun ile eklenen Geçici 11. madde düzenlemeleri ile bankaların konut finansmanı kapsamında tüketiciler ile yaptıkları bütün işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiş ve ayrıca 6.3.2007 tarihinden önce düzenlenmiş olan konut kredileri sözleşmeleri dolayısıyla sehven ödenen vergilerin mükellef bankaya iadesi imkanı sağlanmıştır. Bunla beraber, bu iade hakkından yararlanabilmek için, iade konusu işlemin konut finansmanı tamını kapsamında vergiden istisna bir işlem olması, vergiye muhatap olan ile işlemin yapan mükellefin, verginin mükellefi olunan vergi dairesine başvurması, istisna konusu işleme ilişkin olarak daha önce beyanda bulunulduğunun ve tahakkuk eden verginin ödendiğini tevsiki ve ayrıca vergiye muhatap kişi tarafından sözleşme konusu işlemin Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunulmadığının tevsiki gerekmektedir. Bu şartlarlara riayetle ve VUK'un düzletmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde bu vergiye muhatap olanlara verilmek üzere mükellefe iadesi mümkündür."
4. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 29.7.2008 tarih ve 22567 sayılı özelgesi;
"Sigorta işlemlerinde sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınan risklere karşılık poliçede gösterilen prim tutarları üzerinden banka ve sigorta muameleleri hesaplanmaktadır. Poliçede yer alan yangın sigortası ve benzeri sigortalar dolayısı ile alınan prim tutarlarının tamamı banka ve sigorta vergisi matrahını oluşturmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca yangın sigortaları dolayısıyla alınan prim tutarı üzerinden ayrıca yangın sigortası vergisi hesaplanarak ödenmektedir. Bu sebeple, yangın sigortasına ilişkin prim tutarı da dahil poliçede yer alan prim tutarları üzerinden BSMV hesaplanması nedeniyle, yangın sigortası vergisi üzerinden ayrıca BSMV hesaplanmaz.