[quote][size=10pt]12.11.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

SORU: Kolektif şirket olarak zücaciye işi ile uğraşıyorduk. Ancak 2007 yılında otellere vermiş olduğumuz mallardan dolayı olan alacaklarımızı tahsil edemedik. Bu nedenle de ortaklar olarak katma değer vergisini süresi içerisinde vergi dairesine ödeyemedik.
Geçtiğimiz ay vergi dairesi ödeme emirlerini adreslerimize gönderdi.
Maliye Bakanlığı tarafından vergi borçlarının taksitlendirilmesi kolaylığından yararlanmak istiyoruz. Bunun için geç mi kaldık? Bize ödeme emrinin gönderilmiş olması taksitlendirme için bir engel oluşturur mu?

YANIT: Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlarının taksitlendirilmesi için yayımlamış bulunduğu Tahsilat Genel Tebliği'nin dayanağını Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 48. maddesi oluşturmaktadır. Söz konusu yasa maddesi gereği olarak: "Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faizi alınarak tecil edilir."
Yasal düzenleme gereği olarak adi ortaklıklarda ve kolektif ortaklıklarda ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu nedenle ortağı olduğunuz kolektif şirketin vergi borcundan dolayı ödeme emri sizlere gönderilmiştir.
Kolektif şirket adına ortaklar olarak vergi dairesine 28.Kasım.2008 Cuma mesai saati bitimine kadar yapacağınız başvuru sonucunda sizin vergi borçlarınızın 18 ay taksitlendirilmesi yapılabilecektir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 01. Eylül.2008 tarihine kadar vadesi geldiği halde 30.Ekim.2008 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi borçları için taksitlendirme isteminde bulunmanız mümkündür. Bu konuda tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için başvuruda bulunan mükelleflerin tecil istemleri alacağın (vergi borcunun) tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
Dolayısıyla sizin de söz konusu tebliğ ile genel olarak sağlanmış taksitlendirme olanağından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca yapılacak başvuru sonucunda taksitlendirilmiş bulunan vergi borçlarının yüzde onunun ödenmesi halinde ve başkaca vadesi geçmiş ve ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması durumunda mükelleflere vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.(V. Seviğ)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
SORU: Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında bazı araçlar için tarife değişikliği yaptı. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde işlem yapılmıştı. Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olanlarda Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ile yapılan yeni taksitlendirme hakkından yararlanabilecekler midir?
YANIT: Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Seri:B,4 Sıra numaralı Tahsilat Genel Tebliğinin IV-Diğer hususlar bölümünün 5. paragrafında yer alan açıklamalar çerçevesinde "Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, tebliğ hükümlerinden yararlanmak üzere her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları halinde 18 aylık taksitlendirme hakkından yararlanabileceklerdir.
Ayrıca tebliğde konuya ilişkin bölümde yer alan açıklama çerçevesinde vergi dairesine başvurarak tecil isteminde bulunanlar bu türden tecil edilmiş olan borçların tamamını ödemedikçe, söz konusu araçların satış ve devir işlemlerini yaptıramayacaklardır. .(V. Seviğ)