19.11.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

Teknokentte araştırmacı ve yazılımcı olarak istihdam edilen personelin bu görevleri ile ücretleri, 2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Söz konusu personelin yasal izin süreleri içerisindeki hak kazandıkları ücretler de bu istisna kapsamında.

SORU: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteriyoruz. Burada çalışan yazılımcı ve araştırma personeline kanuni izin haklarını kullandırırken bu kişilerin ücretlerini vergiye tabi tutmuyoruz. Ancak bu kişilere ailevi nedenlerle verilen idari izinler kanuni izin sayılmadığından, yönetimce izinli sayılanlara bugünler için ödenen ücretler istisnadan yararlandırılmıyor. Örneğin annesini kaybeden birisine verilen üç günlük izinle ilgili ücretli geçen günlere ait ücretler gelir vergisine tabi tutuluyor. Bu doğru mu?

YANIT: Teknoloji Bölgeleri Yasası'nın 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 5035 sayılı yasa ile eklenen geçici 2. madde gereği olarak "Yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden bağışıktır."
Yasal düzenleme gereği bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemektedir. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziya uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de sorumludur.
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı (1) sayılı sirkülerle "Bölgede çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretlerin de istisnaya konu edileceğini" duyurmuştur.
Buna göre "teknokentte araştırmacı ve yazılımcı olarak istihdam edilen personelin bu görevleri ile ücretleri, 2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna olup, söz konusu personelin yasal izin süreleri içerisindeki hak kazandıkları ücretler de" istisna kapsamındadır. Bu bağlamda İş Kanunu'nun 55. maddesinde "Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan günler" belirlenmiş olup, madde kapsamında fiilen iş yerinde çalışılmamış olunsa dahi fiilen çalışılmış gibi kabul edilmektedir.
Söz konusu yasanın (i) bendi uyarınca işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş ve çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler fiilen iş yerinde çalışılmış sayılacaktır. Bu gibi hallerde de söz konusu günler için ödenen ücretlerin de istisnadan yararlandırılması gerekmektedir.
İş Kanunu'nun 55. maddesinin başında yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere bu madde kapsamında verilen ve kullanılan izinler yıllık ücretli izin hakkının kullanımında çalışılmış gibi sayılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yasa maddesi kapsamında kullanılan ve kullandırılan izinlerle ilgili günler yasal tanımlama uyarınca fiilen çalışılmış sayıldığından sözü edilen istisnadan yararlandırılacaktır. (V.Seviğ)