kamu işçi maaş

Konu: Ek Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  40

  Ek Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi

  Anne'nin ölümünden sonra verilmesi gereken veraset intikal vergisi beyannamesi,yasal süresinde veriliyor.

  Veraset intikal ilişiğinin kesildiğine dair yazı vergi dairesinden alındıktan 5 ay sonra sonra tapuya intikallerin yapılması için gidiliyor.Tapuda veraset ilişiği kesilen araziler ile ölen şahsın üzerinde gözüken parseller karşılaştırıldığında 3 adet arazinin daha ilişiğinin kesilmediği görülüyor. Bu arazilerin ise kendisinden daha önce ölen kocasından kaldığı ama karısının üzerine intikal yapılmayan araziler olduğu görülüp bu 3 arazinin de ilişiğinin kesilmesi için vergi dairesine ek veraset intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği söyleniyor.

  Vergi Dairesi de ek beyannamede her Mirasçı için ayrı ayrı usulsüzlük cezası keseceğini söylüyor.

  Bu ceza uygulaması doğru mudur ? Beyanname yasal süresi içinde verilmiştir.Usulsüzlük cezası beyannamenin yasal süresi içinde verilmemesinden dolayı mı kesilir yoksa bu Veraset İntikal vergilerinde uygulamada bir farklılık mı vardır da beyannameye konu olmayan arazi içinde usulsüzlük kesilir?

  Mirasçılar 6 kardeşler.İlk verilen beyannamede vergi çıkmıyor bu ek beyanname verilirse de vergi çıkmıyor.Ama ilk beyannamenin verilmesi aşamasında tapu kayıtlarını veren Tapu Müdürlüğü bu 3 arazinin bilgilerini eksik verdiklerini kabul ediyor ama cezasını mirasçılar çekecek 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Ek Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi

  Tapu Müdürlükleri, mirasçıların hangi gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunacaklarsa o gayrimenkul için Vergi Dairesi?ne ilişiksizlik belgesi verilmesi için yazı yazarlar. Tapu Müdürlükleri ölen şahsın bütün gayrimenkullerini araştırma görevleri yoktur. Ölen şahsın Türkiye?nin çeşitli illerinde gayrimenkulleri olduğunda müdürlükler ne yapabilir? Burada görev mirasçılara düşer. Ölen şahsın bıraktığı mirası takip etmeleri gerekir.
  Ölen anneye kocasından kalan 3 arsa için o tarihte Veraset Ve İntikal Vergisi beyannamesi verilmedi ise, Vergi Dairesi o beyannameyi de sizden isteyecektir. Hiç verilmemiş kabul edilen o beyanname için de usulsüzlük cezası kesilecek. Daha sonra sizin asıl beyanınıza ek beyanname alınacak. Verildi ise sorun yok.
  Veraset ve İntikal Vergisi her iki beyanın toplamı üzerinden hesaplanır.
  Ek beyanname için Usulsüzlük cezası ise VUK?na göre tanzim edilecek. 376. maddeye göre öderseniz 1/3 indirim yapılır.


  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
  İÇ GENELGESİ
  SERİ NO : 2000/1

  .......................... VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; veraset ve intikal vergisi beyannamelerini veren mükelleflerin sonradan herhangi bir nedenle beyan dışı kaldığı anlaşılan mirasa dahil malları ek beyanname ile beyan etmeleri halinde, bu beyanlar üzerinden verginin tarhı sırasında ceza ve gecikme faizi uygulamaları bakımından yapılacak işlemler konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmış olup, konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  Bilindiği gibi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre veraset ve intikal vergisi beyannamesi; ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde, muris ve mirasçılardan birisi Türkiye'de diğeri yabancı bir ülkede ise 6 ay, hem muris hem de mirasçılar ayrı ayrı yabancı ülkelerde iseler 8 ay içinde verilmektedir.

  Aynı Kanun'un 20'nci maddesinin (b) fıkrasına göre de mükellefiyet, verilen beyannamelerde gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde, intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlamaktadır.

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun veraset ve intikal vergisi uygulamasında dikkate alınacak ek sürelerle ilgili 342'nci maddesinde; veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemlerinin yapılması için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün bekleneceği, beyannamenin bu süre içinde verilmesi halinde vergi ziyaı olmamış sayılacağı, ayrıca mükelleflerin, kendilerine tebliğ edilmek şartıyla verilen ikinci 15 günlük ek sürede beyanda bulunmaları halinde de aynı hükmün uygulanacağı belirlenmiştir.

  Bu hükümlere göre, veraset ve intikal vergisi uygulamasında vergi ziyaından söz edilebilmesi için; kanuni süre ve bu sürenin bitiminden sonraki 15 günlük birinci ek sürenin geçmesinden sonra mükelleflerin vergi dairesince yazı ile beyana çağrılmaları ve bu suretle kendilerine verilen ikinci 15 günlük ek sürede de beyanda bulunmamış olmaları gerekmektedir.

  Öte yandan, kanuni süresi içinde beyannamenin verilmesinden sonra beyan dışı kaldığı anlaşılan malların hangi süre içinde beyan edileceği konusunda gerek Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda, gerekse Vergi Usul Kanunu'nda açık bir hüküm bulunmamaktadır.

  Ancak, bugüne kadarki uygulamada, kanuni süresi veya ek süreler içinde beyanname verdikten sonra beyan dışı kaldığı anlaşılan intikale konu malları, vergi dairesince beyana çağrı yapılmadan ek beyanname ile beyan eden mükellefler adına, Vergi Usul Kanunu'nun 342'nci maddesinde yer alan ek sürelerin ilk beyan için uygulanması gerektiği, yasal sürede beyanname verildikten sonra beyan dışı kaldığı anlaşılan malların beyanında anılan hükmün uygulanamayacağı düşüncesiyle tarhiyata vergi aslına bağlı cezalardan birinin kesilmesinin gerektiği yönünde görüşler verilmiştir.

  Oysa, mükelleflerin; beyan dışı kalan mallar için, idarece yazı ile süre verilmeden ek beyanda bulunmaları veya idarece yazı ile beyana çağrı yapılması suretiyle verilen 15 günlük ek sürenin sonuna kadar ek beyanname vermeleri halinde, tarh olunacak vergi üzerinden vergi ziyaı cezası kesilmemesi gerektiği konusunda vergi mahkemelerince verilen kararlar Danıştay'ca da, kabul görmüş ve bu yöndeki kararlar istikrar kazanmıştır.

  Bu durumda, sözü edilen hallerde vergi ziyaı cezasının kesilmemesi, Vergi Usul Kanunu'nun 352'nci maddesi hükmüne göre duruma uygun usulsüzlük cezalarından birisinin kesilmesi ile yetinilmesi gerekir.

  Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun 112'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında ikmalen, re'sen ve idarece yapılan tarhiyatlarda tahakkuktaki gecikme süreleri dikkate alınarak gecikme faizi uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Yukarıda da açıkland6ığı üzere, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun'nun 20'nci maddesine göre verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde mükellefiyet, intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlamaktadır.Dolayısıyla, söz konusu intikale konu malların mükellefler tarafından idarece beyana davet edilmeden kendi rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek süre içinde ek beyanname ile beyanı halinde yapılan tarhiyat, bu mallar açısından ilk tarhiyat olmaktadır.

  Buna göre, belirtilen durumlarda ikmalen, re'sen veya idarece tarhiyattan söz edilemeyeceğinden, tahakkuk eden vergiler için gecikme faizi de uygulanmayacaktır. Ancak, söz konusu tarhiyatın yapılması sırasında verginin, normal süresinde veya daha sonra ek beyannameden önce verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde bildirilen intikale konu malların değerleri toplamı da dikkate alınarak genel toplamın tekabül ettiği tarife dilimlerine göre hesaplanacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  40

  Ynt: Ek Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi

  Sayın Sezer

  Tapu Müdürlüğünü çoğul olarak kullandığınızda tabiki böyle her şahıs için tektek bir takip görevleri yoktur.
  Ama tek bir müdürlükten bahsediyoruz ki, şahsın doğduğu yaşadığı ve öldüğü yerde ve onun olan gayrimenkulleri kayıt altına alamayacak, takip edemeyecekse ne diye böyle bir müdürlük olmuş ki. Problem takip etmemesi de değil zaten.Takip etmişler, ama vermeyi unutmuşuz şeklinde kendi ifadeleri var. Kabul ediyorlar yani.

  Mirasçılarda hepsini aldıklarını düşünüp beyannameyi veriyorlar gayet doğal biçimde.

  Vergi Dairesi bölümüne gelmek istiyorum.

  Ölen anneye, daha önce kocasından kalan 3 arsa için kocanın öldüğü dönemde veraset intikal vergisi beyannamesi verilmiş. O Dönem de bir problem yok. Problem annenin ölümünden sonra anne için yasal süresinde verilen beyannamede bu 3 arsanın konu edilmemiş olması.

  Vergi Dairesi der ki ek verdiğiniz için her mirasçı başına usulsüzlük keseceğim.Keseceğim derken idare bunu şu mantıkla mı bakıyor acaba. söz konusu arazilerin beyannamesi verilmemiştir, Kanuni süresi de geçmiştir o yüzden usulsüzlük düzenlenmesi gerekir.

  Yaptığınız alıntıda usulsüzlük kesilmesi ile ilgili bir bölüm bulamadım.

  Teşekkürler
 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Ek Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi

  Tapu Müdürlüğü size "Atladık" şeklinde yanıt vermesini tamamen insani bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Çoğul olarak kullanmamı bir kenara bırakalım, büyük kentlerde takip nasıl yapılabilir? Yasada Tapu Müdürlüklerinin böyle bir görevi belirtilmemiştir. Tekrar belirteyim takip tamamen mirsaçıların görevidir. Bütün mirasçılar kendilerine intikal eden mallar ile ilgili bilgi sahibi olmak ve takip etmek zorundalar. Ne Tapu Müdürlükleri ne de bankalar veya diğer kurumlar mirasçılara "Gelin şu kadar malınız var" demek zorunluluğu yoktur ve böyle bir uygulama da yapmazlar. Ölen bir kimsenin bankada bırakmış olduğu 10 yıllık hareketsiz mevduat için mirasçılara uyarı yapılmaz. 10 yılın sonunda gazete ilanları ile duyuru yapılır. Takip edilmezse hazineye devredilir.
  İç Genelgede beyan dışı kalan mallar için vergi ziyaı cezası uygulanmayacağı vurgulanmıştır.
  Sizin 3 arsanın beyan dışı kaldığının anlaşılmayacak bir durumu yok, bunu atlamış değilim. Benim ilave olarak belirttiğim şayet babadan intikallerde beyanname ihmal edildi ise ona da ceza uygulanacaktı.
  VERGİ USUL KANUNU
  MADDE :342
  Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır.
  Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük mühlet verilir. Bu hususta da yukarıdaki hüküm cari olur.
  VERGİ USUL KANUNU
  MADDE :352
  Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.
  I inci derece usulsüzlükler
  11. (3239 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen bent) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.
  II nci derece usulsüzlükler
  1. (3239 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişen bent) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; (4751 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre parantez içi hüküm kaldırılmıştır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Doldurma
  Konu Sahibi sergok Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2018, 09:09
 2. Veraset ve İntikal Beyannamesi
  Konu Sahibi CANAN113 Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 06.Nisan.2010, 16:35
 3. Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi 1971 Yılı
  Konu Sahibi erdoğan Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2009, 17:20
 4. Veraset İntikal Beyannamesi Hk
  Konu Sahibi FATİH PESEN Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ocak.2009, 13:11
 5. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
  Konu Sahibi stajyeer Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Eylül.2007, 15:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36