kamu işçi maaş

Konu: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  260

  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi?

  Merhaba,
  Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi neye göre hesaplanır?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi?  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü  Sayı : B.O3.0.HİG.0.00.00.01-151-07-33 ?./?/2006

  Konu : Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat

  Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

  TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

  İlgi :10.11.2006 tarihli ve 20487 sayılı yazınız  Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde bundan böyle kat karşılığı inşaata tahsis edilen arsanın işlem tarihindeki emlak vergisi kıymetinin ilgili belediyeden temin edilecek bir yazı ile belgelenmek suretiyle işlem yapılmasının, uygulama birliğinin bu surette sağlanmasının düşünüldüğü belirtilerek, Genel Müdürlüğümüzün görüşünün sorulduğu ilgi yazınız ile konu incelendi.  Bilindiği üzere; 492 sayılı Harçlar Kanununun 41. maddesinde noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı, 42. maddesinin 2. fıkrasında, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her türlü mukavele senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, 63. maddesinde, bu Kanunda sözü edilen ?kayıtlı değer? veya ?emlak vergisi değeri? deyiminin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade ettiği, 46. maddesinde ise, birbiriyle ilgili işlerin bir arada bulunması halinden yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6/2 maddesinde bir kağıtta toplanan akit ve işlem birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek alınmasını gerektiren sözleşme veya işlem üzerinden alınacağı hükmü bulunmaktadır.  Sözü edilen Kanun hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı arsa devri ve inşaat sözleşmelerinde bir değer gösterilmesi zorunlu bulunmakta, dolayısıyla nispi damga vergisi ve harcın bu değer üzerinden tahsili gerekmektedir. Kanunen bildirim zorunluluğu bulunan mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde harcın hesabında vergi değerinin esas alınacağı, aradaki farka nispet eden harcın 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edileceği 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. maddesinin 2. fıkrasında belirtilmektedir.  Diğer yandan, noterlikte yapılan işlemlerden ve düzenlenen kağıtlardan, 488 sayılı Kanun gereğince damga vergisi, 3065 sayılı Kanun gereğince katma değer vergisi, 492 sayılı Kanun gereğince noter harcı ve 210 sayılı Kanun gereğince değerli kağıt bedeli tahsil etmesi gereken noterler, 1512 sayılı Noterlik Kanununun ?Noterlerin Hukuki Sorumluluğu? başlıklı 162. maddesi gereğince, stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumlu bulunmaktadırlar. 492 sayılı Harçlar Kanununun 127. maddesinde ?Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılamaz? denilmektedir. Noterlerin vergi ve harç toplama yükümlülüğüne ilişkin yukarıda arz edilen mevzuat uyarınca ve Devletin vergi kaybına uğramaması düşüncesiyle, yanlış bildirim yapılarak vergi ziyaına sebebiyet verilen işlemlerde, adalet müfettişlerinin gayrimenkullerin emlak vergisi değerlerini ilgili belediyeden sorarak damga vergisi ve harç tamamlattırılması yoluna gittikleri görülmektedir.  Noterliklerde vuku bulan vergi ve harç kaybı olaylarına benzer şekilde mükellef ile vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi düşünülerek Maliye Bakanlığının 48 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 13.09.2005 tarih ve 25935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, söz konusu tebliğ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin belediyeler tarafından elektronik doldurularak tapu dairelerine gönderilmesi istenilmiştir.  Nitekim konuyla ilgili görüşü istenilen Teftiş Kurulu Başkanlığının 14.12.2006 tarih ve 9917 sayılı cevabi yazısında özet olarak, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaata tahsis olunan arsanın belediyece belirlenen asgari emlak vergisi değerinin işlemlerde esas alınması gerektiği belirtilmiştir.  Bu itibarla; Devletin vergi ve harç kaybına uğramaması, eksik vergi ve harcın öncelikle noterlerden tahsil edilmemesi, asıl mükellefe rücu müessesinin hukuki anlamda ifası mümkün olsa da, fiili olarak uygulanmasında zorlukların yaşanması, bu şekilde noterlerin mağdur edilmemesi ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından, bundan böyle gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin kat karşılığı inşaata tahsis olunan arsanın işlem tarihindeki emlak vergisine esas değerinin ilgili belediyeden temin edilecek bir yazı ile belgelendirilmek suretiyle tanziminin veya taraflarca daha yüksek bir değer beyan edilmiş ise bu değerin esas alınması, harç ve damga vergisinin hesabında da Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 10.02.2006 tarih ve 7846 sayılı yazısını duyuran 04.05.2006 tarih ve 31 sayılı Genelgenizin göz önünde bulundurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  Bilgilerini rica ederim.  Ayhan TOSUN

  Hâkim

  Bakan a.

  Genel Müdür


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi?

  ancak bence
  belli tutarı göstermeyen sözleşmeler damga vergisinden muaftır
  bence damga vergisi olmaz

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi?

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


  Sayı :B.07.1.GİB.44.15.01-2000-HARÇ/ 21.07.2008
  Konu :Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Harç ve DV matrahı hk.

  İlgi :05.06.2008 tarih ve 2008/258 sayılı yazınız.  İlgide kayıtlı yazınızda,Belediye emlak değeri 72.000,00 YTL. olan gayrimenkulle ilgili olarak arsa sahibi ve müteahhit firma arasında yapılmak istenen , 24 daire ve 3 dükkan inşası ve arsa sahiplerine %30'a karşılık 8.4 daire verilmesi ile 0,6 daireye tekabül eden 37.500,00 YTL arsa sahiplerince müteahhit firmaya ödenmek şartı ile 9 daire verilmesi şeklinde tanzim edilecek kat karşılığı inşaat sözleşmesinin harç ve damga vergisinin matrahını sormaktasınız.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-" Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" alt başlıklı bölümünün (1) numaralı bendi uyarıca, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi bulunmaktadır.

  Diğer taraftan; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38'nci maddesinde; noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, Kanunun 41'inci maddesinde ise; noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/1 bölümü uyarınca da muayyen bir meblağı ihtiva eden her nev'i senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,90 oranındanoter harcı aranılacağı, bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarının (28,90 YTL) den az, (14.745,40 YTL) den çok olamayacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, arsa sahibi ve müteahhit firma arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması halinde matrah; sözleşmeye konu arsanın emlak değeri olan 72.000,00 YTL. ve arsa sahiplerince müteahhide ödenmesi söz konusu olan 0,6 daireye tekabül ettiği belirtilen 37.500,00 YTL. olmak üzere toplam 109.500,00 YTL.olup , bu değer üzerinden binde 0,90 oranında noter harcı ve binde 7,5 nispetinde damga vergisinin aranılması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İnşaat İskelesi Kiralama Sözleşmesinde Damga Vergisi Oranı
  Konu Sahibi MURAT01 Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Kasım.2015, 12:20
 2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Ocak.2015, 15:38
 3. Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Nisan.2012, 16:29
 4. İnşaat sözleşmesinde alınan Damga Vergisi
  Konu Sahibi REFİKARAC Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ocak.2012, 16:52
 5. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
  Konu Sahibi _semra_ Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Mart.2006, 00:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36