SERBEST MUHASEBECİLER BU FIRSAT KAÇMAZ?3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 3568 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5786 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılan (B) fıkrasında belirtilen özel şartları taşıyan Serbest Muhasebecilerin, 3568 sayılı Kanuna 5786 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen Geçici 11 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Serbest Muhasebeci unvanını almış olanlar ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edip başarılı olanlardan, Mesleki Uyum Eğitiminden sonra, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girip başarılı olanlar, bundan sonra Serbest Muhasebeci değil Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olacaklardır. Konunun özü bu, fakat çok tartışılır görünüyor. Tartışmayı bir kenara bırakalım, Serbest Muhasebeci arkadaşların, üstatların bu fırsatı çok iyi değerlendirip, Maliye Bakanlığı ile imzalanan bu yönergenin, kıymetini bilip, en kötüsünden 5 yıl içinde Serbest Mali Müşavir ünvanını almaları gerekmektedir. Şimdi geçiş sürecini inceleyecek olursak;

Mesleki uyum eğitimi

Mesleki Uyum Eğitim programına Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girmek isteyen Serbest Muhasebeciler ile halen Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile tamamlayanların katılımı zorunludur. Mesleki Uyum Eğitim programına katılmayan ya da katıldığı halde tamamlamayanlar bu düzenlemede anılan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına kabul edilmeyeceklerdir. Eğitim şart, Mesleki uyum eğitimi almayanlar, sınavlara giremeyecek, yani kilit nokta eğitimden geçiyor.

Mesleki uyum eğitiminin konuları , Mesleki Uyum Eğitiminin Süresi

Mesleki uyum eğitiminin başlıca konuları, Muhasebe ve Denetim, Hukuk, (Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik), Vergi Hukuku, Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik olarak sıralanmaktadır. Süreye gelince,

- Lise ve daha alt öğrenime sahip serbest muhasebeciler için; üç haftası teorik, üç haftası pratik eğitim konularını içermek üzere altı hafta,

- İki yıllık yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için; iki haftası teorik, iki haftası pratik eğitim konularını içermek üzere dört hafta,

- Dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için; bir haftası teorik, bir haftası pratik eğitim konularını içermek üzere iki hafta olarak uygulanacak ve Eğitimi tamamlayanlara, sınav dosyasına konulmak üzere Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası verilecek, Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikası olmayanlar Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına kabul edilmeyeceklerdir.

Sınavlar ve başarı notu

Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olmak için her konudan 100 tam not üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanarak ve aritmetik ortalaması alınacak, Sınavda alınan notların aritmetik ortalaması sınav başarı notunu gösterecektir. Mesleki Uyum Eğitimi değerlendirmelerinde alınan not ile sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek ve genel başarı notu elde edilecektir. Genel başarı notunun en az 60 olması şarttır. Genel başarı notunun hesaplanmasında, sınav başarı notunun % 65? i, Mesleki Uyum Eğitimi değerlendirmelerinde alınan notun % 35? i dikkate alınacaktır.

Yönerge 01.09.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Mesleki Uyum Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra başlamak üzere 5 yıl içerisinde her yıl üç defa yapılacak, her bir ders konusundan en fazla 5 kez sınava giriş hakkınız olacaktır. Adaylar ilk kez katılacakları sınavda tüm derslerden sınava girmek zorundadır. Sonraki dönemlerde her bir ders için ayrı başvuru yapılabilecektir. Saygılarımla,

Kaynak: Türmob Yönerge,


Şakir GÜRLÜK

SM.Mali Müşavir