Tarihi eser şerhi konan bina için ödediğiniz Emlak Vergisini belediye iade etmek zorundaSoru: 2005 yılında II derece korunması gerekli kültür varlığı kapsamına alınan binam için ödediğim emlak vergilerimi geri alabileceğimi Posta gazetesinde yazmıştınız. Fatih Belediyesi Vergi Dairesine ödediğim emlak vergilerinin iadesi edilmesi için yaptığım başvuru, muafiyetimin başvuru tarihinden sonra başlayacağı gerekçesi ile reddedildi. Belediye haklı mı? Haklı değilse, ödediğim vergileri geri almak için ne yapmam gerekiyor? A.G.Cevap: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 sayılı Kanunla değişik 21?inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Tapu kütüğüne ?korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır? kaydı konulmuş, I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile, arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.? hükmü yer almaktadır. Ayrıca; Emlak Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyetin bu olayların vukubulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona ereceği hüküm altına alınmıştır. 2863 sayılı yasanın 21 ve emlak vergisi kanununun 9 ncu maddesine göre, 2005 yılına ilişkin emlak vergisinin 2 nci taksiti de dahil olmak üzere Emlak Vergisinden müstesna tutulmanız gerekmektedir.

Belediyenin red gerekçesinde belirttiği husus emlak vergisi kanunun 5 nci maddesince geçici muafiyetlerle ilgilidir. 5 nci madde kapsamında geçici olarak emlak vergisinden muaf tutulanların muafiyeti, başvuru tarihini takip eden yıl başından itibaren başlamaktadır. Sizin muafiyetinizin Emlak Vergisi Kanunun 5 nci maddesiyle bir ilgisi olmadığından, vergi iadenize bu madde gerekçesiyle mani olamazlar. Çünkü muafiyetinizin dayanağını; Emlak Vergisi Kanununu 5 nci maddesi değil, 2862 sayılı yasanı 21 nci maddesi oluşturmaktadır. Bu durumda sorunu idari aşamada ve yargı aşamasında çözme gibi iki seçeneğiniz var. Maliye Bakanlığından ödediğiniz vergileri geri alıp alamayacağınızı sorun. Maliyenin olumlu cevabını belediyeye ibraz ettiğinizde iadenizi alabilirsiniz. Diğeri de Vergi mahkemesine dava açarak, yargı yoluyla ödediğiniz vergileri geri almaktır.

EKREM SARISU