Soru :
...Limited Şirketi olarak (X) A.Ş. ile2006 yılında (2) nüsha olarak yatırım danışmanlık sözleşmesi tanzim ettik. Firmamızın sürekli damga vergisi mükellefiyeti yoktur. (X) A.Ş. ile yaptığımız sözleşmeye ilişkin damga vergisini aramızda yaptığımız mutabakat gereği (X) A.Ş. tarafından ödenecekti. Ancak hakkımızda yapılan vergi incelemesinde bahsi geçen sözleşmeye ilişkin damga vergisi bizden istenmektedir. Firmamızın Damga Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat açısından durumu nedir?

Cevap :
Damga Vergisi, hukuki işlemlere bağlı olarak düzenlenen kağıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu (DVK)'nun 1'inci maddesinin ilk fıkrasında; verginin konusunu Kanuna Ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların oluşturduğu, ikinci fıkrasında ise kağıt teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği belirtilmiştir.

DVK'ya Ek (1) sayılı tabloda yer alan herhangi bir kağıdın, bir hususu ispat ve belli edecek şekilde yazılıp imzalanması ve eksiksiz olarak düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmiş ve damga vergisi mükellefiyeti ortaya çıkmış olmaktadır.
DVK'nın 3'üncü maddesi uyarınca verginin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.

DVK'nın vergi ve cezada sorumluluğu düzenleyen24'üncü maddesine göre, vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur. Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar.

43 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile Damga Vergisi Kanununun 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirilmiştir.
Buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kağıtlara ait verginin tamamı sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödenecektir. Verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer'ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacaktır. Ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkı saklıdır.
Örneğin, bir anonim şirket ile gerçek kişi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin beyan edilip ödenmesinden anonim şirket sorumludur. Söz konusu beyan ve ödemenin anonim şirket tarafından yerine getirilmemesi durumunda, vergi, ceza ve fer'ileri işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan anonim şirketten aranacaktır. Ancak, anonim şirket yalnızca vergi aslı için sözleşmenin diğer tarafı olan gerçek kişiye rücu ederek, ödediği damga vergisini yasal yollardan tahsil etme hakkına sahiptir.
Sonuç olarak firmanız ile (X) A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme damga vergisinin konusuna girmekte olup, hem firmanız hem de (X) A.Ş. damga vergisinin mükellefidir. Firmanız ile (X) A.Ş. arasında söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin kim tarafından ödeneceğine dair yapılan anlaşma vergi kanunlar açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Ancak, firmanızın sürekli damga vergisi mükellefiyeti olmaması ve (X) A.Ş.'nin sürekli damga vergisi mükellefiyeti olması nedeniyle sözleşmeye ait damga vergisi ceza ve fer'ileri işleme taraf olan (X) A.Ş. den alınacaktır. Ancak (X) A.Ş.'nin damga vergisinin aslı için firmanıza rücu hakkı mevcuttur.