kamu işçi maaş

Konu: Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

  Merhaba

  Avans ödemelerindeki damga vergisini Muhtasar beyannamede mi ödeyeceğiz ? ( İş Yıllara sari değil)

  Saygılarımla

  VUK?nun 11?nci, DVK?nun 19?uncu ve 23?üncü maddeleri uyarınca; damga vergisi yükümlülüğü; istihkaktan (ücret vb ödemeler, müteahhit ve diğer kişi avansları gibi) kesinti suretiyle ödenir. Kesilen damga vergileri izleyen ay muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmasını gerektirir bir ödeme olmadığı halde, damga vergisi kesintisi yapılmasını gerektirir bir işlem varsa, muhtasar beyanname verilmek ve damga vergisi beyan edilip ödenmek zorundadır. Mükellef/sorumlu üç aylık muhtasar beyanname verme hakkına sahipse, damga vergisi kesintileri de üç aylık dönemler halinde beyan edilir.

  SMMM

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

  evet... avans hesaplarıyla ilgili daha çok bilgi için ;


  avans kavramı; henüz satılmamış olan bir mal veya henüz ifa edilmemiş bir taahhüt ya da yapılmamış bir hizmetle ilgili olan, bu itibarla henüz hak edilmiş bir istihkak niteliği kazanmamış bulunan, ileride doğacak bir alacağa mahsuben peşin yapılmış ödeme olarak tanımlanabilir. tekdüzen muhasebe sistemimizde avanslar özelliğine göre ayrı ayrı yer almıştır. verilen avansların muhasebe sistemindeki yeri, muhasebeleştirilmesi vergi kanunları karşısındaki durumları aşağıda açıklanmıştır.
  ıı-
  tekdüzen hesap planında verilen avanslar aşağıdaki şekilde yer almıştır:
  159- verilen sipariş avansları
  179- taşeronlara verilen avanslar
  195- iş avansları
  196- personel avansları
  259- verilen avanslar
  269- verilen avanslar
  279- verilen avanslar


  159-verilen sipariş avansları:
  a-tanımı ve işleyişi:
  verilen sipariş avansları 15-stoklar hesap grubunda yer almaktadır.
  ?yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.? bu hesaba kayıt yapılabilmesi için avans ödeneğinin 150-157 hesap grubunda yer alan stok alımlarıyla ilgili olması şarttır. yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç ilgili hesaba alacak , malın teslimi ile bu hesaba alacak ilgili hesaba borç kaydedilir.
  b-(159 hesabın) gelir ve damga vergisi karşısındaki durumu:
  1- gelir vergisi karşısındaki durum: gelir vergisi kanunumuzda gerçek usulde gelir vergisine tabi olan işletmelere verilen sipariş avansları için stopaj kesintisi söz konusu değildir.
  2- damga vergisi karşısındaki durum: %0.6 oranında damga vergisine tabi tutulur.
  c-(159 hesabın) işleyişi :
  örnek: (x) satıcısına alınacak ticari mal için 500 milyon tl sipariş avansı makbuz karşılığı verilmiştir. sipariş edilen mal 30 gün sonra teslim edilmiş ve fatura düzenlenmiştir. faturada mal bedeli 1.000.000.000.-tl + kdv olarak gösterilmiştir.(x) firmasına sipariş avansı düşüldükten sonra kalan miktar banka hesabından ödenmiştir.
  a-verilen sip.avansının muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  159 verilen sipariş avansları 500.000.000.-

  159.00.01 satıcı (x)
  100 kasa 497.000.000.-
  360 ödenecek vergi ve fonlar 3.000.000.-
  360.00.03 damga vergisi (0.006)
  satıcı (x) e verilen sipariş avansının yevmiye kaydı.
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  b- alınan malın muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  153 ticari mallar 1.000.000.000.-
  191 indirilecek kdv 180.000.000.-
  159 verilen sipariş avansları 500.000.000.-
  102 bankalar 680.000.000.-
  .....tarih ve .......no.lu satıcı (x) faturasının muhasebe kaydı.
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------

  179-taşeronlara verilen avanslar
  a-tanımı ve işleyişi:
  bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler tarafından taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda taşeronlara verilen avansların proje bazında izlenmesi için kullanılır. 17- yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesap grubunda yer alır. yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç ilgili hesaba alacak , taşeronun yaptığı iş faturayla belgelendiğinde ise ile bu hesaba alacak ilgili hesaba borç kaydedilir.
  b-hesabın detaylandırılması

  179 taşeronlara verilen avanslar
  179.01.(.............)taahhüt işi taşeron avansları
  179.01.001 (a).inşaat ltd.şti
  179.01.002 (b) inşaat
  179.02 (............)taahhüt işi taşeron avansları
  179-02.001.(x) inşaat ltd.şti.
  179.02.002 (y) inşaat
  c-(179 hesabın) gelir ve damga vergisi karşısındaki durumu:
  1-gelir vergisi kanunumuza göre (gvk 94/3) taşerona yaptırılan iş yıllara yaygın bir iş ise, yani başladığı yıl bitmeyip gelecek yıla sirayet ediyorsa ödemede bulunan müteahhit firmanın yapacağı her ödemeden stopaj kesintisi yapması gerekir. (% 5). ancak aynı yıl içinde başlayıp biten işler için stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
  2- damga vergisi karşısındaki durum: verilen tüm taşeron avansları %0.6 oranında damga vergisine tabi tutulur.
  d-(179 hesabın) işleyişi :
  örnek: (x) taşeronuna (iş yıllara saridir.)yapılan taahhüde dayalı sözleşme gereği iş için 500 milyon tl sipariş avansı makbuz karşılığı verilmiştir. taşeron (x) sözleşme tarihinden 90 gün sonra hakediş yapmış 1.000.000.000.- + kdv fatura düzenlemiştir. sözleşmeden doğan damga vergisi ve karar pulu taşeron tarafından karşılanmaktadır. kalan bedel henüz ödenmemiştir.
  a- verilen avansın muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  179 taşeronlara verilen avansları 500.000.000.

  179.00.01 taşeron (x)
  100 kasa 469.500.000.

  360 ödenecek vergi ve fonlar 30.500.000.

  360.00.01 gelir vergisi (%5) 25.000.000.
  360.00.02 fon payı (%5x%10) 2.500.000.

  360.00.03 damga vergisi(0.006) 3.000.000.
  verilen sipariş avansının yevmiye kaydı.
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  b-yapılan hizmet bedelinin muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  740-hiz.üretim maliyeti 1.000.000.000.

  191 indirilecek kdv 180.000.000.
  179 taşeronlara ver.avanslar 500.000.000.
  327 diğer ticari borçlar 652.500.000.
  327.00.001 taşeron (x) 652.500.000.

  360 ödenecek vergi ve fonlar 27.500.000.
  360.00.01 gelir vergisi (%5) 25.000.000.
  360.00.02 fon payı (%5 x %10) 2.500.000.
  .....tarih ve .......no.lu taşeron faturasının muhasebe kaydı.
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------  195- iş avansları
  a-tanımı ve işleyişi:
  bu hesap işletme adına mal veya hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kimselere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır. yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç ilgili hesaba alacak , avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak bu hesaba alacak ilgili hesaba borç kaydedilir. tanımdan da anlaşılacağı gibi iş avansı belli bir süre için verilir. avansın alan üzerinde sürekli kalması iş avansı tanımına aykırı düşer. (en geç ay sonunda kapatılması uygun olur) bu avans işletme adına mal veya hizmet alımında kullanılacak nitelikte olduğundan işletme personeli veya işletme ile yakın ilişkileri olan, tanınan kişilere yapılabilir. makbuz mukabili yapılacak olan avans ödemelerinin harcama ile ilgili belgeler karşılığında kapatılması gerekmektedir. avans alan kişinin işletmenin parası olarak aldığı bu avansı başka amaçlarla kullanmada tasarruf hakkı yoktur.
  b-hesabın detaylandırılması
  195 iş avansları
  195.01. personele verilen iş avansları
  195.02 diğer kişilere verilen iş avansları
  şeklinde bölümlenebilir.
  c-(195 hesabın) gelir ve damga vergisi karşısındaki durumu:
  1-verilen iş avanslarının dahili bir işlem olması nedeniyle gelir vergisine tabi değildir.
  2- damga vergisi karşısındaki durum: verilen avans kuruluşun dahili işlemleri ile ilgili ise damga vergisine tabi tutulmaz.
  d-(195 hesabın) işleyişi :
  örnek: işletme adına alımı gerçekleştirilecek kırtasiye malzemesi için satınalma memuruna 60.000.000.-tl iş avansı verilmiştir. memur 50.000.000.-tl +kdv harcama gerçekleştirmiş üzerindeki avans bakiyesini iade etmiştir.
  a- verilen avansın muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  195 iş avansları 60.000.000.-

  195.01 personele verilen iş avansları
  100 kasa 60.000.000.-

  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  b-verilen iş avansının kapanış muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  100- kasa 1.000.000.-
  770-genel yönetim giderleri 50.000.000.-
  770.01 kırtasiye ve basılı kağıt giderleri
  191 indirilecek kdv 9.000.000.-
  195- iş avansları 60.000.000.-

  personele verilen iş avansları
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------  196-personel avansları
  a-tanımı ve işleyişi:
  personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben ödenen avansların izlendiği hesaptır. bu hesaba yolluk avansları ile personelin hakettiği, ancak işleminin yapılması günü gelmemiş ücretlerine karşılık yapılan ödemeler kaydedilir. buna karşılık personelin gelecek aylarda doğacak istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınmak üzere borç verilen paralar bu hesaba kaydedilmez bu tür ödemeler ?135 personelden alacaklar? hesabında izlenir. yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç ilgili hesaba alacak , avans alanın ibraz ettiği harcama veya ücret tahakkukuna dayanılarak bu hesaba alacak ilgili hesaba borç kaydedilir.
  b-hesabın detaylandırılması
  196 personel avansları
  196.01.ücret avansları
  196.02 yolluk avansları
  c-(196 hesabın) gelir ve damga vergisi karşısındaki durumu:
  1-personele faiz karşılığı olmaksızın verilen borç paraların daha sonraki ücretlerinden mahsup edilmek üzere verilmiş avans niteliğinde olması halinde, gelir vergisi kanunu 94. madde uyarınca tevkifata tabi tutulur. ancak içinde bulunulan ayda hakettiği ücretinden avans alıyorsa kesinti uygulanmaz.
  2- damga vergisi karşısındaki durum: içinde bulunulan aya ait avans ödemesi yapılıyorsa damga vergisi kesilmez, ancak ileriki aylara mahsuben avans verilirse % 0.6 damga vergisi kesintisi yapılır.
  3- yolluk avansları işle ilgili bir seyahati gerektiren durumlar nedeniyle yapılan bir işlem olduğu için yönetim kurulu, başkan, müdür ve hizmet erbabına verilen avanslar damga vergisine ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulmaz.
  d-(196 hesabın) işleyişi :
  örnek: hizmet üretimi yapan bir işletmede personel (a) ya kasım ayı ücretinden mahsup edilmek üzere 15 kasım günü 30.000.000.-tl ücret avansı verilmiştir.
  a- verilen avansın muhasebe kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  196 personel avansları 30.000.000.-
  196.01 ücret avansları
  100 kasa 30.000.000.-
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  b-verilen ücret avansının kapanış kaydı
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  740-hizmet üretim maliyetleri 330.000.000.-
  740.05 personel brüt ücretleri
  740.07 ssk işv.payları
  740.08 işs.sig işv.payları
  335- personele borçlar 196.000.000.-
  196- iş avansları 30.000.000.-
  360- ödenecek vergi ve fonlar 39.500.000.-
  360.1 gelir v.
  360.2 d.v
  361- ödenecek sos.güv.kesintileri 64.500.000.-
  361.1 öd.ssk pr.
  362.1 öd.işs.sig.pr.
  ücret tahakkuku (hesaplardaki rakamlar örnek olarak verilmiştir.)
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  c- verilen avans yolluk avansı ise kapanış. yevmiye kaydı.
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------
  770- genel yön.giderleri 30.000.000.-
  196-personel avansları 30.000.000.-
  (ilgili avansa ait harcama belgeleri ekinde)
  (kdv varsa indirim konusu yapılabilir.)
  ------------------------------------------------ / --------------------------------------------------


  yukarıda açıklanan avans hesapları görüldüğü üzere aktif karakterli hesaplardır. bu hesapların dışında yine aktifte yer alan 25, 26 ,27 no.lu gruplar çerçevesindeki varlıkların edinilmesinde yapılan avans ödemelerinin izlendiği avans hesapları ile ilgili açıklamalar ise kısaca şöyledir.

  259- verilen avanslar hesabı
  yurt içinden veya yurt dışından, demirbaş, makine tesisat v.b gibi sabit kıymet alımı ile ilgili verilen siparişlerde yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır bu hesabın borç bakiyesi teslim alınmamış maddi duran varlıklar için yapılmış ödemeleri gösterir. işleyişi 159 verilen sipariş avansları? nda anlatıldığı gibidir.

  269- verilen avanslar hesabı
  maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans niteliğindeki ödemelerin izlendiği hesaptır. maddi olmayan duran varlıkların edinilmesi için avans verildiğinde bu hesaba borç ilgili hesaba alacak kaydedilir. maddi olmayan duran varlık işletmeye fatura v.b belgelere istinaden intikal ettiğinde ilgili hesaba borç 269 hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.

  279- verilen avanslar
  özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin takip edildiği hesaptır. işleyişi yine diğer avans hesaplarında olduğu gibidir.  alıntıdır...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

  Arkadaşlar avanslarda damga vergisi kalkmış olabilir mi ?
  SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

  bu nereden çıktı?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Müteahide ödenen avans ödemelerinde damga vergisi

  İlgide kayıtlı yazınız ile şirketinizin 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulduğunu ve ??????.. Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığı olarak hizmet verdiğini, 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliğinin 3-G maddesine istinaden mal alımına ilişkin ihale sonucunda ????????. firması ile "Dizel Tren Seti Komponentleri" alımına ilişkin sözleşmenin imzalandığını, sözleşmeye göre ihale bedelinin % 10?una tekabül eden avans ödemesinin banka aracılığıyla anılan firmaya transfer edileceğini belirterek, gönderilecek olan avans ödemesinden damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği ile yine ???????..firması ile aranızda "Dizel Tren Seti Lisansı Alımı" sözleşmesinin imzalandığını, şirketinizin lisans alımına ilişkin ithalatta karşılaşacağı vergi yükümlülüklerinin neler olduğu hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

  Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 17/10/2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.62/6208-400/101100 sayılı yazıda;

  "Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 5766 sayılıKanunla değişik 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
  Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, "Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler"in binde 7,5 nispetinde; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak 02/12/1985 tarihinde kurulan ?????. Sanayi A.Ş., 488 sayılı Kanunun 8 inci madde hükmünde belirtilen resmi daireler kapsamında yer almamaktadır.

  Buna göre, daha önce 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-g fıkrasına göre vergilendirilen avans makbuzlarının, 5281 sayılı Kanunla 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisine tabi kağıtlar arasından çıkartılmış olması ile aynı Kanunun IV/1-a fıkrasına göre sadece resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelere ilişkin kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekeceği gözönünde bulundurulduğunda, kişiden kişiye ödeme niteliğinde olan ?????Sanayi A.Ş. tarafından ????????..firmasına ihale bedelinin %10'u tutarında banka aracılığıyla yapılacak olan avans ödemesine ilişkin kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerekeceği tabiidir.

  Bu itibarla, söz konusu firmalar arasında lisans alımı nedeniyle imzalanan "Dizel Tren Seti Lisans Alımı" sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü uyarınca binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, bu sözleşmeye istinaden yapılacak ödemelerin ise yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.


  Öte yandan, Başkanlığımızca vergi uygulaması bakımından tereddüte düşülen hususlar hakkındaki görüş taleplerinin değerlendirilmesi, ancak intikal ettirilen somut bir olayın olması ve bu olaya dayanan işlemlerle ilgili bilgi ve belgeler dahilinde inceleme yapılması suretiyle konuya ilişkin bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmekte olup, ?????.Sanayi A.Ş.'nin ithalat aşamasında karşılaşacağı yükümlülüklerle ilgili genel mahiyetli bir görüş bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır." Denilmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Notere Ödenen Damga vergisi
  Konu Sahibi acc1 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Şubat.2014, 12:29
 2. Fazla ödenen damga vergisi
  Konu Sahibi antalyalı Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Ocak.2012, 11:18
 3. Personel maaş avansı ödemelerinde damga vergisi
  Konu Sahibi cargocu_muh Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 22.Eylül.2010, 13:30
 4. Fazla Ödenen Damga Vergisi
  Konu Sahibi muh1111 Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2009, 10:57
 5. Avans Ödemelerinde Stopaj Kesintisi
  Konu Sahibi bozger Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Eylül.2006, 14:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36