kamu işçi maaş

Konu: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  16

  Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  selam

  belediye tarafından verilen ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muafmıdır.?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Damga Vergisi Kanununun 1'nci maddesiyle bu kanuna ekli I sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3' üncü maddesin de resmi dairelerle kişiler arasında düzenlenecek kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 8'inci maddesinde belediyeler resmi daire olarak sayıldığından damga vergisi ödemesi söz konusu değildir.
  Tabi ki, bu durum yalnızca Beyanname ve bildirgeler için geçerlidir. Diğer tarafdan işçilerden kesilen Damga vergilerinin yatırılması zorunludur.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Sayın Mohicans yaptığınız yasal açıklamalar doğru olmakla birlikte sanırım burada resmi daire(belediye) ile özel şahıs arasında düzenlenen kağıttan ziyade, belediyenin kendi çalıştırdığı personeli için verdiği bildirge ve muhtasar beyanname var, yani tek taraflı olarak düzenlenen bir kağıt. Bu durumda da damga vergisi istisnası sağlayan bir muafiyet veya istisna hükmü yok.

  Ancak örneğin belediye ile bir taşeron firma arasındaki taahhüt sözleşmesi olsaydı örneğimizde çizdiğiniz yasal çerçeve tam olarak uyumlu olurdu.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Koray Bey, bur durum biraz karışık isteyen istediği gibi yorumluyor.
  Nitekim bir özelgede gerek bulunmamaktadır. Şeklinde görüş bildirilmiştir.


  İlgili Kanun : Damga Vergisi Kanunu
  İlgili Madde : 1,3,8
  İlgili Birim : Diğer Vergiler Müdürlüğü
  Özelge Tarihi : 03.04.2009
  Özelge Sayısı : DMG:031-1206

  Kamu işletmesi durumunda bulunan kurumun damga vergisi muafiyeti hak.  KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

  ???????? KANTİN BAŞKANLIĞINA

  İZMİR  İlgi : ?.2009 tarih ve ?.. sayılı yazınız.  İlgide kayıtlı yazınızda; Kamu işletmesi durumunda olan Başkanlığınızın Vergi Dairesine verilen muhtasar beyannamelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirgelerinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmektedir.  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1?inci maddesinde; ''Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.'' 3?üncü maddesinde de; ''Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.'' Hükümlerine yer verilmiştir  8 inci maddesinde (6.6.2008 tarih ve 26898 Mükerrer sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunun 10?uncu maddesinin (a) fıkrası ile değişen hüküm) ise; bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, Hüküm altına alınmıştır.  Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun, ''Resmi İşlerle İlgili Kâğıtlar'' başlıklı I/A bölümünün 1?inci bendinde de; ''Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kâğıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve eklerinin damga vergisinden istisna olduğu'' belirtilmiştir.  Bu nedenle, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8?inci maddesi hükmü gereği, ayrı tüzel kişiliği bulunmadığı sürece resmi daire sayılan ?????.. Kantin Başkanlığınızca, Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen muhtasar beyannamelerden ve Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirgelerinden damga vergisi kesilmemesi gerekmektedir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Aslında özelge doğru ancak bizim olayımıza tam olarak uymuyor. Şöyle ki özelgede her iki taraf ta resmi daire Askeri Kantin-Vergi Dairesi. Oysa bizim örneğimizde sadece belediye tarafı resmi daire, SGK resmi daire değil. Kulağa çok garip geldiğini biliyorum "SGK resmi daire değil" lafının onu da şimdi açıklayacağım.

  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu madde 8;

  Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008)genel ve özel bütçeli idarelerle(*), il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.
  Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.


  Oysa 5018 sayılı Kamu Yönetimi Mali Kontrol Yasasına göre SGK ne genel ne de özel bütçeli kuruluş, bu kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumları arasında sayılmış, yani 488 Damga Vergisi Kanunu uygulaması açısından SGK resmi daire değil Bu nedenle de özelgede yasal dayanak olarak gösterilen "resmi daireler arasında düzenlenen kağıtlar istisnadır" argümanı bizim örneğimizde baştan çöküyor.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

  Kanun No:5502

  Resmi Gazete: 20.5.2006 -26173

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

  Amaç ve kuruluş

  MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

  Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

  Kurum, Sayıştay'ın denetimine tâbidir.
  ---------------------------------------------------
  Kanun No:5502

  Resmi Gazete: 20.5.2006 -26173
  MADDE 42- a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "(IV) SAYILI CETVEL

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

  1- Sosyal Güvenlik Kurumu
  ----------------------------------------------------

  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  İKİNCİ KISIM
  Kamu İdare Bütçeleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Bütçe türleri ve kapsamı

  Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak
  üzere, kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir
  kamu idaresinin bütçesidir.
  ------------------------------------------------------------------

  Koray Bey, Yukarıda çeşitli kanunlarda da görüleceği üzere sosyal güvenlik kurumu için sürekli kamu idaresi deyimi geçmektedir. Dolayısıyla resmi daire kapsamına girmektedir.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 7. #7
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Mohicans Damga Vergisi Kanunu madde 8'i tekrar dikkatlice okuyalım isterseniz, "kamu tüzel kişiliği" mi diyor, yoksa "genel ve özel bütçeli idarelerle(*), il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir." ifadesi mi var. SGK genel bütçeli kuruluş değil, özel bütçeli kuruluş değil, il özel idaresi-belediye-köy pek tabiki değil.

  SGK elbette kamu tüzel kişiliğidir,ancak Damga Vergisi Kanunun madde 8'e göre resmi daire değildir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı
  SGK elbette kamu tüzel kişiliğidir,ancak Damga Vergisi Kanunun madde 8'e göre resmi daire değildir.
  Koray Bey, dikkat ederseniz. Yukarıdaki mesajımda Özerk bütçeli kuruluş bölümünü özellikle ilgili kanundan keserek koydum.
  Özel Bütçe : Özel bütçe, kanun niteliğinde olmayıp, diğer bütçeler gibi Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanmaz.
  Özerk Bütçe : Genel ve katma bütçelerden bağımsız olarak hazırlanan ve parlamentonun onayından geçmeden uygulanan bütçelerdir. Özerk bütçeler kendilerine ait özel hukuk ve kuruluş kanunlarına göre düzenlenip, uygulanırlar. Bu bütçeler sayıştay denetimine tabi değildir.

  SGK Bütçesi Özerk bütçe olmasına rağmen sayıştay denetimine tabidir. Özün önceliğini kavramınıda dikkate alırsak şeklen özerk bütçe olarak geçen ifadeyi özel bütçe şeklinde dikkate alabiliriz.

  Diğer tarafdan sizin söylediğiniz gibi olsaydı ve SGK resmi kuruluş olmasaydı dahi, Damga vergisi kanunun 3' üncü maddesin de resmi dairelerle kişiler arasında düzenlenecek kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 8'inci maddesinde belediyeler resmi daire olarak sayıldığından damga vergisi ödemesi söz konusu olmayacaktı.

  Bu konuda farklı düşünüyoruz. Kolay gelsin.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 9. #9
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  1-Özel bütçe-özerk bütçe tanımları sanırım bir Kamu Maliyesi kitabından alınmış, 5018'den sonra özerk bütçe diye bir şey kalmadı. 8'inci maddeye göre SGK resmi daire değilse resmi daire değildir. Kıyas ve benzetme yaparak SGK da resmi daire sayılır diyorsunuz, şimdi vergi hukukunda kıyas yasağı diye bir konuya girmek istemiyorum, bu forum da tartışılmayacak kadar kapsamlı bir konu

  2-3'üncü maddede resmi daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlardan bahsediyor( iki taraflı hukuki işlem), oysa beyanname vermek tek taraflı bir hukuki işlemdir. Ve bu durumda resmi daireden kişiye verilen kağıt var. II sayılı Tabloda da bununla ilgili istisna yok. Ayrıca "özün önceliği" muhasebenin temel kavramlarından biridir, vergi hukukunda özün önceliği gibi bir ilke yoktur.

  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Belediyenin ssk bildirgesi ve muhtasar beyanname damga vergisinden muaf mıdır

  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı
  1-Özel bütçe-özerk bütçe tanımları sanırım bir Kamu Maliyesi kitabından alınmış, 5018'den sonra özerk bütçe diye bir şey kalmadı. 8'inci maddeye göre SGK resmi daire değilse resmi daire değildir. Kıyas ve benzetme yaparak SGK da resmi daire sayılır diyorsunuz, şimdi vergi hukukunda kıyas yasağı diye bir konuya girmek istemiyorum, bu forum da tartışılmayacak kadar kapsamlı bir konu
  Özerk bütçe ifadesi ilgili kuruluşun kanununda geçiyor." Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk"

  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı

  3'üncü maddede resmi daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlardan bahsediyor( iki taraflı hukuki işlem), oysa beyanname vermek tek taraflı bir hukuki işlemdir. Ve bu durumda resmi daireden kişiye verilen kağıt var. II sayılı Tabloda da bununla ilgili istisna yok.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

  SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/66822
  KONU: Eğitime Katkı Payı ile Özel İşlem ve Damga Vergileri

  7-488 sayılı Kanuna göre resmi daire sayılan Kurum ve Kuruluşlardan ve ilgili kanunlarda vergiden muaf oldukları öngörülen işverenlerden, bu hususu belgelemeleri kaydıyla, bu işyerlerinden verilen prim belgelerinden dolayı damga vergisi tahakkuku yapılmaması,


  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı
  Ayrıca "özün önceliği" muhasebenin temel kavramlarından biridir, vergi hukukunda özün önceliği gibi bir ilke yoktur.
  Diğer tarafdan özün önceliği kavramı, kavram olarak vergi mahkemelerinin kararlarında vardır. Yine yeni TTK ile birlikte vergi hukuku kuralı halinde gelmiştir.
  Bu davalara örnek olarak;
  "Vergi Mahkemesi nin 25.10.1996 gün ve E:1996/575, K:1996/1264 sayılı kararıyla yapılan inceleme sonucu, davacı şirketin 1991 yılı sonu itibariyle pörtföyünde bulunan alacak senetleri ve borç senetlerini reeskonta tabi tuttuğu , ancak borçlar hesabında görülen vadeli çekleri reeskonta tabi tutmadığının tesbiti üzerine borç senedi gibi kabul edilen çeklere Merkez Bankası nca belirlenen %48 iskonto faiz haddi üzerinden hesaplanan reeskonta tutarının beyan edilen ticari kazanca ilavesi suretiyle saptanan matrah üzerinden tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı , davacı dava dilekçesinde her ne kadar çek ve senedin kanunlarda farklı müeyyide ve hükümlere bağlandığının ve bunların aynı şekilde uygulamaya tabi tutulmasının Danıştay içtihatlarına aykırı düştüğünü, çekler için yasada herhangi bir uygulama öngörülmediğini iddia etmekte ise de, 31.12.1991 tarihi itibariyle davacı şirketin ..Anonim Şirketine verdiği çeklerin vade tarihlerini ve tutarlarını belirten listenin incelenmesinden, verilen bazı çeklerin vade tarihlerinin 1992 yılı Temmuz ayının ortalarına uzadığı ve vadeli olarak verildiği, vade tarihinden önce de tahsil edilmediği, yani fiilen vadeli olarak kullanıldığının anlaşılması ve şirket yetkilisinin de vadeli çeklerin fonksiyon ve amaç olarak borç senetlerinden bir farkı kalmadığının ifade edilmesi karşısında tespit edilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatın yerinde olduğu, ayrıca alınan veya verilen ileri tarihli çekler muhasebe sisteminde ?özün önceliği kuralı, gereğince alacak ve borç senedi olarak kabul edilerek reeskonta tabi tutulduğu, davacının faaliyetinin vergi dairesinin bilgisi dahilinde bulunması ve matrah farkının defter ve belgeler üzerinden saptanması ve bu olayın özelliği itibariyle vergi kaçırma kastı bulunmaması nedeniyle olaya kaçakçılık cezası uygulanmayacağı gerekçesiyle vergi aslı yönünden davanın reddine, kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine karar verilmiştir. "
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Muhtasar Beyanname İle Sgk Aylık Bildirgesi Birleştirildi
  Konu Sahibi erhangenc Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2017, 13:38
 2. Kurumlar Vergisinden Muaf Olandan Fatura Alma
  Konu Sahibi aygunh34 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 05.Nisan.2016, 08:58
 3. Gelir Vergisinden Muaf İşletmede Ölç Kullanımı
  Konu Sahibi elit Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Ocak.2016, 23:32
 4. Bahçıvanlarda Kapıcılar gibi Gelir Vergisi ve damga vergisinden muaf mı ?
  Konu Sahibi ysnacar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2009, 14:54
 5. Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalılar
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Haziran.2009, 11:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36