Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturmaktadır.

I. Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine ?XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları? bölümü eklenmiştir. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.?XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl : 30.000 TL

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL?den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5?i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildiği yıl : 15.000 TL

bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL?den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5'i


2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 1800 TL

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 900 TL

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 450 TL


Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2?den az, binde 10?dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.?

Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6322 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.?

Yapılan düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik ruhsatları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ve denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harç kapsamına alınmıştır. Buna göre, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ilk alındıklarında maktu harca tabi olacaklardır. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise ilk alındığında maktu harca daha sonraki yıllarda, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak nispi harca tabi olacaktır.

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi üzerinden alınacak nispi harç, bu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verecekleri bildirim üzerine hesaplanacaktır. Ancak yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak harç ilgili bentlerde belirtilen tutarlardan az olamayacaktır. Dolayısıyla verilen bildirim üzerine hesaplanan harç tutarı ile asgari harç tutarı mukayese edilecek ve yüksek olan tutar tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

Denetim kuruluşlarının ilk defa alacakları yetkilendirme belgelerine ilişkin harçlar ile yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat harçları ve bağımsız denetim yetkilendirme belgeleri harçları, söz konusu belgelerin alınmasından önce, belgeleri vermeye yetkili birimin bulunduğu yerdeki süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairesine ödenecektir.


Mesleğimizde bazı şeyler artık şaka gibi gelmeye başladı bana.Bu kadar yüksek harç olur mu bağımsız denetim firmalarına? Kaç kişi bu yüksek harçları göze alıp hali hazırda sürdürdüğü Mali Müşavirlik mesleğini bırakıp Bağımsız Denetçiliğe geçecek?Kaçımız bu riski üstlenmeyi göze alacak.Göze alan meslektaşlarımız bu kadar firmanın denetimini sağlıklı olarak yapabilecekler mi? Muamma üstüne muamma.Doktorlar,avukatlar,Mühendisler ve mimarlar böylesine harç ödüyorlar mı devlete heryıl? Ayrıca,yıllarca devlet ve vatandaş arasında vergi tahsilatı,vergi bilinçlendirmesi gibi bir görevi üstlenen onbinlerce meslek mensubuna bunu mu layık görüyor bu hükümet? Bizim onlarca mesleki sorunumuzu görmezden gelenler kendi menfaatlerini ne kadar da güzel savunuyorlar.Mesleki faaliyettinden dolayı KDV öde,hatta tahsilat yapmasan bile öde,Gelir Vergisi öde,odana aidat öde,odana nisbi aidat öde.Bir de devlete nisbi oranda harç öde.Amaç ne ki,üzüm yemek mi,bağcıyı dövmek mi?
Saygılar,sevgiler...