taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: ötv

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  150

  ötv

  motorsiklet satışı yapmaktayız.bunla ilgili ötv %8den %22ye çıkmadımı.bu ötv yi 15gün içinde maliyeye yatırmak zorundamıyız.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  ötv

  Resmi Gazete Tarihi 08/04/2006
  Resmi Gazete No 26133
  Kanun No 5479


  GELİR VERGİSİ KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN,
  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
  HAKKINDA KANUN


  MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "MADDE 103 – Gelir vergisine tabi gelirler;

  7.000 YTL'ye kadar % 15
  18.000 YTL'nin 7.000 YTL'si için 1.050 YTL, fazlası % 20
  40.000 YTL'nin 18.000 YTL'si için 3.250 YTL, fazlası % 27
  40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL, fazlası % 35
  oranında vergilendirilir."

  MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 3 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 69 – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

  a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

  b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

  nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  GEÇİCİ MADDE 70 – 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

  MADDE 4 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz." hükmü eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur."

  MADDE 5 – 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 79 – Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.

  Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur.

  Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Menfi tespit davası açılması halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10'u tutarında ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir.

  Bu Kanun uyarınca kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açıp itirazında kısmen veya tamamen haksız çıkan üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit davasının lehine sonuçlanması veya asıl amme borçlusunun takip konusu amme alacağını tamamen ödemiş olması halinde, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

  Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.

  Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır."

  MADDE 6 – 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 79 uncu maddesine göre tebliğ edilen haciz bildirisine süresinde itiraz etmemiş olan ancak haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 79 uncu maddede düzenlenen bir yıllık dava açma süresi geçmemiş bulunan üçüncü şahıslarca, kalan süre içinde menfi tespit davası açılabilir.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kanun uyarınca düzenlenen ödeme emrine itiraz etmiş ve kısmen veya tamamen itirazı reddolunan üçüncü şahıslardan; menfi tespit davası açma hakkı bulunmayanlar ile takip konusu amme alacağının asıl amme borçlusu tarafından ödenmiş olması nedeniyle borçlu sıfatı sona ermiş olanlardan, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanmış ve tahsil edilmemiş olan haksız çıkma zammının tahsilinden vazgeçilir."

  MADDE 7 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez."

  MADDE 8 – a) Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen G.T.İ.P. numaralı mallar vergi tutarları ile birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (I) sayılı listesine eklenmiştir.

  b) 4760 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir."

  MADDE 9 – 4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 11 – 1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

  2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;

  a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

  b) (B) cetvelindeki mallar için perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla,

  uygulanır.

  3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

  4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.

  5. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır.

  Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir."

  MADDE 10 – a) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listeler, ekli (2) ve (3) sayılı cetvellerde, (II) sayılı listedeki 87.11 G.T.İ.P. numaralı mal ve vergi oranı ise ekli (4) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

  b) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,"

  MADDE 11 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir.

  "f) Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksini,"

  "C) Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır."

  MADDE 12 – 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir."

  MADDE 13 – 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 27 – 1/1/2006 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Bu ceza; vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanır."

  MADDE 14 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bu tutar 31/12/2005 tarihine kadar" ibaresi "bu tutar 30/6/2006 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 15 – Bu Kanunun;

  1) 1 inci maddesi 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

  2) 2, 3, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

  3) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

  MADDE 16 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  --------------------------------------------------------------------------------
  (1) SAYILI CETVEL
  (A) CETVELİ
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi
  Tutarı (YTL) Birimi


  3824.90.99.90.54 Biodizel 0,6498 Litre

  (B) CETVELİ
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi
  Tutarı (YTL) Birimi


  3814.00.90 Diğerleri 0,0653 Kilogram

  (2) Sayılı Cetvel

  III SAYILI LİSTE
  (A) CETVELİ
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) (YTL) Asgari Maktu Vergi Tutarı (YTL)


  2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 -

  2203.00 Malttan üretilen biralar 63.3 0,2380

  22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar
  dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer
  alanlar hariç)
  (köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç) 63.3 3,2800

  2204.10 Köpüklü şaraplar 275.6 11,2120

  22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya
  kokulu maddelerle aromalandırılmış)
  (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 275.6 15,6040

  2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az
  olanlar 275.6 12,1700

  2206.00 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut
  şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde
  belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş
  içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle
  alkolsüz içkilerin karışımları 275.6 3,2800

  2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla
  olanlar 275.6 70,9260

  2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre)
  edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen
  diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa
  olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 275.6 70,9260
  22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan
  tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım
  yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer
  alkollü içecekler 275.6 70,9260
  (2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim
  itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)
  edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 2208.50,
  2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)

  2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması
  yolu ile elde edilen alkollü içkiler 275.6 51,3660

  2208.50 Cin ve Geneva 275.6 41,4230

  2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 275.6 41,423

  2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
  (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla
  olanlar) 275.6 70,9260

  2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
  (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla
  olanlar) 275.6 70,9260

  2208.70 Likörler 275.6 56,9940

  2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 275.6 70,9260

  2208.90.48.00.11 Rakı 275.6 35,8480

  2208.90.71.00.11 Rakı 275.6 35,8480


  III SAYILI LİSTE
  (B) CETVELİ
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) (YTL) Asgari Maktu Vergi Tutarı (YTL)


  2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve
  sigarillolar 58 0,0600

  2402.20 Tütün içeren sigaralar 58 0,0600

  2402.90.00.00.00 Diğerleri
  (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış
  purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve
  sigaralar) 58 0,0600

  2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine
  geçen maddeleri içersin içermesin) 58 0,0600

  2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 58 0,0600  (3) Sayılı Cetvel

  IV SAYILI LİSTE
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)


  1604.30 Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler 20

  3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç) 20

  33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 20

  3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları 20

  3305.30.00.00.00 Saç Spreyleri 20

  (Saç Losyonları, boyaları, v.b)
  3305.90 Diğerleri 20

  33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar,
  vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar
  (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 20

  Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi 6,7

  43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri
  (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları,
  kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası,
  aksesuarları ve diğer eşya hariç) 20

  49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)
  (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre
  poşetlenerek satılanlar) 20

  49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin
  içermesin)
  (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre
  poşetlenerek satılanlar) 20

  (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
  7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 20

  (Kurşun kristalden el imali bardak)
  7013.21.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20

  (Kurşun kristalden el imali bardak)
  7013.21.19.00.00 Diğerleri 20

  (Kurşun kristalden makine imali bardak)
  7013.21.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20

  (Kurşun kristalden makine imali bardak)
  7013.21.99.00.00 Diğerleri 20
  (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
  7013.31.10.00.00 El imali olanlar 20
  (Bardak hariç)

  (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
  7013.31.90.00.00 Makine imali olanlar 20
  (Bardak hariç)

  (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)
  7013.91.10.00.00 El imali olanlar 20

  (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)
  7013.91.90.00.00 Makine imali olanlar 20

  71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun
  olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci
  veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak
  ipliğe dizilmiş) 20

  71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
  (Sanayide kullanılanlar hariç) 20

  71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya
  tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış
  veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar
  (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici
  olarak ipliğe dizilmiş) 20

  (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli
  veya yarı kıymetli taşlar)

  7104.90.00.00.19 Diğerleri 20

  71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
  (Sanayide kullanılanlar hariç) 20

  71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan
  eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 20

  8214.20.00.00.00 Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) 20

  (Kaşık, çatal vb. takım halinde)
  8215.10.20.00.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20

  (Tek kaşık, çatal vb.)
  8215.91.00.90.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20

  84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus
  tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6.7
  (Yalnız 8415.10.10.00.00; 8415.10.90.00.00; 8415.81.00.90.19;
  8415.82.00.90.19; 8415.83.00.90.19)
  [(Tek bir gövde halinde (Self-contained); bir soğutucu ünite ve soğutma-
  ısıtma çevirimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevirimli ısı
  pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer
  karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); (Bir soğutucu ünite içeren sivil
  hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına
  mahsus olmayan pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar
  için kullanılmayan klima cihazı)]

  84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima
  cihazları hariç)
  (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) 6.7

  8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6.7

  (Katı yakıtlı)
  8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 6.7

  (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan
  anında veya depolu su ısıtıcıları)

  8419.19.00.00.19 Diğerleri 6.7

  (Çamaşır kurutma makinaları)
  8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar 6.7


  (Bulaşık yıkama makinaları)
  8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 6.7

  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

  8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 6.7

  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

  8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 6.7

  (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
  8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler 6.7

  (Çamaşır yıkama makinası)
  8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 6.7

  (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı
  olmayan çamaşır yıkama makinası)
  8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 6.7

  (Elektrikli olmayan çamaşır makinası)
  8450.19.00.00.19 Diğerleri 6.7

  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
  8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar 6.7

  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen
  kurutma makinaları)
  8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar 6.7

  (Elektrik süpürgesi, yer cilalama makinaları, öğütme makinaları,
  mikser, blender vb.)
  85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar 6.7

  (Elektrikli)
  8510.10.00.00.00 Traş makinaları 6.7
  85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;
  herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına
  mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar
  (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını
  ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler;
  ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı
  rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (Elektrikli ütüler hariç) 6.7

  8517.11 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 20

  85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte
  edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar
  (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya
  daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,
  takım halindeki ses amplifikatörleri 20

  85.19 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar
  vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan) 6.7

  85.20 Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen
  sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın) 6.7
  (8520.32.91.00.00, 8520.32.99.00.00, 8520.39, 8520.90 hariç)
  (Makara tipi, makara tipi olmayan, numerik ve kaset tipi olmayanlar hariç)

  85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) 6.7
  (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)
  8523.11.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7

  (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)
  8523.11.00.00.14 Diğer video bantları 6.7

  (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
  8523.12.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7

  (Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
  8523.12.00.00.14 Diğer video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.13 Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.14 Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.23 Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.24 Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.33 Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.34 Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları 6.7

  (Manyetik)
  8523.13.00.00.42 Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları 6.7

  (Manyetik olmayan)
  8523.90.10.00.11 Lazer diskler 6.7
  (Manyetik olmayan)
  8523.90.30.00.11 Lazer diskler 6.7

  (Manyetik olmayan)
  8523.90.90.00.11 Lazer diskler 6.7

  (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)
  8524.39.20.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD) 6.7

  (Dijital çok yönlü olmayan diskler)
  8524.39.80.00.00 Diğerleri 6.7

  (Diğer manyetik bantlar)
  8524.51.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7

  (Diğer manyetik bantlar)
  8524.51.00.00.14 Diğer video bantları 6.7

  (Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
  8524.52.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7

  (Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)
  8524.52.00.00.14 Diğer video bantları 6.7


  (Eni 6.5 mm.yi geçenler)
  8524.53.00.00.13 Kasetli video bantları 6.7

  (Eni 6.5 mm.yi geçenler)
  8524.53.00.00.14 Diğer video bantları 6.7

  8525.10.20.90.18 Amatör telsiz telefon verici cihazlar 20

  8525.20.20.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları 20

  8525.20.20.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları 20

  8525.20.20.00.13 Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları 20

  8525.20.80.90.18 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü
  (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları 20

  8525.20.80.90.21 Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları 20

  8525.20.80.90.24 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları 20

  8525.20.80.90.25 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları
  (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar) 20

  8525.20.80.90.26 Telsiz alarm cihazları 20

  8525.30 Televizyon kameraları 20

  8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 20

  (Cep tipi radyo kaset çalarlar)
  8527.12.10.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20

  (Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalarlar)
  8527.12.90.00.00 Diğerleri 20
  (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
  birlikte olan diğer cihazlar)
  8527.13.10.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20

  (Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
  birlikte olan diğer cihazlar)
  8527.13.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20

  (Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye
  mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)
  8527.13.99.00.00 Diğerleri 20

  (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı
  diğer cihazlar)
  8527.19.00.00.00 Diğerleri 6.7

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20

  (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu
  taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.59.00.00 Diğerleri 20

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.21.98.00.00 Diğerleri 20

  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan
  türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
  8527.29.00.00.00 Diğerleri 20

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.31.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6.7

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.31.19.00.00 Diğerleri 6.7

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.31.91.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6.7

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.31.93.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6.7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.31.98.00.00 Diğerleri 6.7

  8527.32.10.00.00 Çalar saatli radyolar 6.7

  (Saatli radyolar)
  8527.32.90.00.00 Diğerleri 6.7

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.39.20.00.00 İçinde amplifikatör bulunmayanlar 6.7

  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
  8527.39.80.00.00 İçinde amplifikatör bulunanlar 6.7

  8527.90.20.00.00 Şahıs aramada, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları 20

  8527.90.80.90.21 Amatör telsiz alıcı cihazları 20

  8543.89.97.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 20


  85.28 Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü
  kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü)
  monitörler ve projektörler 6.7
  9113.90.80.20.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan
  mamül olanlar 20

  9302.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) (93.03
  tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki
  yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç) 20

  93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar
  (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece
  işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra
  fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus
  sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 20
  9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 20

  95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane
  oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik
  bowling oyun ekipmanları 20
  96.01 İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef
  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden
  eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) 20
  NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
  (4) Sayılı Cetvel
  G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)


  87.11 Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
  Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler 22
  Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler 37

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  ötv

  Sayın abdsis,
  aşağıda kırmız ile belirttiğim açıklamayı siz kendinize göre yorum yapıp açabilirmisiniz?
  Burada geçen sepetle ilgili ifadeden ne anlamak gerekiyor?


  87.11 Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler 22
  Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler 37

  Saygılarımla

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  ötv

  Yukarıdaki sorumu herkes cevaplayabilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36