kamu işçi maaş

Konu: Sigorta Ve Reasürans Şirketlerince Ayrılan Teknik Karşılıklar

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Sigorta Ve Reasürans Şirketlerince Ayrılan Teknik Karşılıklar

  Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigortasözleşmelerine ait aşağıda belirtilen teknik karşılıklar, belirtilen hesaplama ve şartlardikkate alınarak kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

  --Muallak hasar ve tazminat karşılıkları

  Bu karşılıklar,
  − Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların
  tahmini değerlerinden reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar,

  − Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar,
  − Saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşmaktadır.

  Sigorta kapsamına giren bir hasarın ortaya çıkması, sigorta şirketinin poliçede öngörülen şartlarla hasar bedelini ödemesini gerektirmektedir. Hesap dönemi içinde ortaya çıkmış hasarlarla ilgili tazminat, aynı dönem içinde ilgili kişiye ödenmiş ya da mahiyet ve miktar olarak kesinleşmiş olmasına rağmen henüz ödenmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda ödenmiş veya tahakkuk etmiş olan tazminat bedeli, ticari kazancın tespitine ilişkin esaslar dahilinde aynı dönemde gider olarak dikkate alınabilecektir.
  Bazı durumlarda ise hasarla ilgili gerekli evrakların temin edilememesi, ekspertiz işlemlerinin sonuçlandırılmaması veya sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ödenecek tazminat tutarı hesap dönemi sonuna kadar belirli bir hale gelip kesinleşememektedir. Bu durumda, tazminatın tahmini değeri üzerinden bu madde uyarınca hesaplanacak muallak hasar karşılığı giderlere intikal ettirilebilecektir. Ayrıca, sigorta mevzuatına göre belirlenen gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş olan hasar ve tazminat bedelleri ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farkları da muallak hasar ve tazminat karşılığı kapsamında indirim konusu yapılabilecektir.

  --Kazanılmamış prim karşılıkları

  Bu karşılıklar, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilanço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının %25’ini geçemez. Ayrıca, gün bazlı hesaplama yöntemi uygulamasının istisnası olarak kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde
  1/8 yöntemi uygulanabilir.

  Sigorta ve reasürans şirketlerine münhasır olmak üzere, kurum kazancından, anılan bent hükmüne istinaden karşılık ayrılabilmesi suretiyle istisnai bir uygulamaya yer verilmiştir.Buna göre, sigorta ve reasürans şirketlerinin, tahakkuk esasına göre tespit ettikleri kurum kazançlarından, kazanılmamış prim karşılıklarını ayrıca indirebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

  Örneğin; kesilen poliçe tutarının 100 birim, 2015’e isabet eden gün sayısının 219,2016’ya isabet eden gün sayısının 146, ödenen komisyonun da 20 birim olması halinde,kazanılmamış prim karşılığı (KPK):

  (100 – 20 =) 80 birim [(80 x 146)/365 =] 32 birim olarak hesaplanacaktır.
  Buna göre,

  2015 yılında gider yazılacak tutar; 20 birim komisyon gideri doğrudan gider,
  32 birim KPK olmak üzere,
  Toplam 52 birimdir.

  Dolayısıyla, 2015 yılı net geliri [100 – (20+32)=] 48 birim olacaktır. 81

  2016 yılında ise 32 birim KPK gelire intikal ettirilecektir.
  K/Z KPK (Pasif Hesap)
  Komisyon 20
  KPK 32
  100 Prim 32

  Cari yıl gelirlerinin bir kısmının, karşılık olarak ayrılmak suretiyle izleyen yıla devredilmesi uygulaması sadece sigorta ve reasürans şirketlerince yapılabileceğinden,sigorta acentelerinin, bu hükme istinaden komisyon gelirlerini gün esasına göre tespit ederek ilgili oldukları dönemde gelir yazabilmeleri imkanı bulunmamaktadır.Dolayısıyla, sigorta acentelerince sigorta komisyon gelirlerinin tamamının tahakkuk ettiği dönemde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Sigorta şirketlerince ödenen komisyon giderleri de yukarıdaki örnekte olduğu gibi tahakkuk ettiği dönemde gider olarak dikkate alınacaktır.

  --Hayat sigortalarında matematik karşılıklar

  Hayat matematik karşılıkları her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanacak olup karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr payları giderler arasında gösterilemeyecektir. Sigortacılıkta matematik karşılıklar, sigortalılardan alınan primler üzerinden hesaplanan
  karşılıklar ile bu şekilde ayrılan karşılıklara yürütülen faizler olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile bu karşılıklar, kendine ait giderleri olan bir fondur. Matematik karşılıklar, her sigorta sözleşmesi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere,sigorta aktüerya hesaplarına göre ve belirli istatistiki veriler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sigortacılık mevzuatına göre hesaplanan matematik karşılıklar kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
  Matematik karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş menkul kıymetlere yatırılarak vergiye tabi olmayan kazanç elde edilmesi halinde, matematik karşılıkların kendine ait faiz şeklindeki giderlerinin de vergi matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.Öte yandan, sigorta ve reasürans şirketlerinde, hayat sigorta branşında teminat sağlayan şirketlerin, hayat matematik karşılıklarının yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratları üzerinden yapılan vergi kesintileri Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca söz konusu sigorta şirketlerinin beyannameleri üzerinden
  hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

  --Deprem hasar karşılıkları

  Deprem hasar karşılıkları, kurumlar vergisi uygulamasında indirilecek giderler arasında sayılmıştır. Bu karşılıklar, yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı karşılığında alınan ve şirketlerin kendi saklama paylarında kalan primlerin 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca hesaplanan kısmı ile önceki hesap dönemlerinde ayrılan karşılıkların yatırıldığı fonların gelirleri toplamından oluşmaktadır. Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesine göre, sigorta ve reasürans şirketleri yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı karşılığında aldıkları
  ve kendi saklama paylarında kalan primlerle bu primlerin net gelirlerini on beş yıl süre ile deprem hasar karşılığı olarak ayırmak zorunda olup deprem hasar karşılıkları ayrılmasına esas primler ve prim gelirlerinin hesaplanma usulleri ile karşılık oranı Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir.26/12/1994 tarih ve 22153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde, sigorta ve
  reasürans şirketlerinin, yıl sonu itibarıyla yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verdikleri deprem teminatı karşılığında yazdıkları ve kendi saklama paylarında kalan primlerin üçte birini ödenen komisyon ve diğer masraf payı olarak düştükten sonra kalan tutarın %50’sini 15 yıl süre ile deprem hasar karşılığı olarak ayıracakları; bu hesapta toplanan fonları, taşınmazlar hariç olmak üzere 19 uncu maddede belirtilen kıymetlere yatıracakları; verilen deprem teminatı nedeniyle ödenen hasar ve tazminatları ise deprem hasar karşılıklarından düşecekleri hükmü bulunmaktadır.

  Sigorta Murakabe Kanununda deprem hasar karşılığının öngörülmesindeki amaç, büyük hasarlara yol açan depremlere karşı, sigorta ve reasürans şirketlerinin saklama paylarında kalan deprem teminatları nedeniyle hazırlıklı ve ihtiyatlı olmaları için saklama paylarında kalan primler ile bunların net gelirlerinin karşılık olarak ayrılması; diğer bir deyişle, bu primlerin ve net gelirlerinin ticari kârın tespitinde ve dolayısıyla kâr dağıtımından hariç tutulmasını sağlayarak şirket içinde kullanılmaya hazır bir fon olarak tutulmasını temin etmektir.Deprem hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamasında kazanılmamış prim karşılığı hesaplamasına konu edilmeyecektir. Deprem hasar karşılıklarının kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmasına ilişkin olarak
  deprem primleri üzerinden öncelikle deprem hasar karşılığının ayrılması, deprem hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden kazanılmamış prim karşılığının hesaplanması gerekmektedir.Örneğin; yangın ve mühendislik dallarında verilen deprem teminatına ilişkin primin 100
  birim, ayrılması gereken asgari deprem hasar karşılığının brüt deprem priminin %6’sından az olmayacağı ve deprem teminatına ilişkin primin 2006 yılına ilişkin gün sayısının 183 olduğu varsayıldığında,

  A Yazılan brüt deprem primi .................................................. ................ 100,00
  B Reasüröre devredilen deprem primi .................................................. .... 90,00 83
  C Saklama payında kalan deprem primi (A-B) ....................................... 10,00
  D Masraf payı mahsubu [C x (1/3)] .................................................. ......... 3,33
  E Kalan .................................................. .................................................. ... 6,67
  F Hesaplanan DHK (E x 0,5).............................................. ........................ 3,33
  G Asgari DHK (A x 0,06)............................................. .............................. 6,00
  H DHK hesabına intikal ettirilen ve gider yazılarak matrahtan
  indirilecek prim (F ve G’ den büyük olanı)............................................ . 6,00
  Deprem primleri üzerinden hesaplanarak gider yazılacak net (Saklama payında kalan)
  kazanılmamış prim karşılığı
  I Saklama payında kalan deprem primi .................................................. .... 10,00
  J DHK hesabına intikal ettirilen ve gider yazılarak
  matrahtan indirilecek prim (F ve G’ den büyük olanı) .............................. 6,00
  K Kalan (I-J) .................................................. ................................................ 4,00
  L Deprem primleri üzerinden ayrılacak net (saklama
  payında kalan) kazanılmamış prim karşılığı......................................... ...... 2,00
  M 2006 yılına ilişkin indirilecek toplam gider (H+L)..................................... 8,00

  olacaktır. (Hesaplamalarda komisyonlar ihmal edilmiştir.)

  Ayrılan sigorta teknik karşılıklarının ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi Bir bilanço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıklarının ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi gerekmektedir. Sigorta ve reasürans şirketlerinin, deprem hasar karşılılıklarını da ilgili mevzuat gereği 15 yıl süreyle karşılık hesaplarında tutmaları gerekeceğinden, ayrılan karşılıkları ertesi dönemin başında beyannamede gösterilmek suretiyle mali kâra eklemeleri gerekmektedir. Dönem sonunda hesaplanan ilgili döneme ait deprem hasar karşılığı ise gider olarak dikkate alınacaktır.
  Konu ferhat tarafından (16.Ocak.2015 Saat 15:08 ) değiştirilmiştir.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ortaklıktan Ayrılan Müdürün 4/a Sigorta Başlangıcı
  Konu Sahibi husok Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Eylül.2015, 10:32
 2. Teknik Direktörler
  Konu Sahibi hakkı temel Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Mart.2010, 15:51
 3. Bilgisayar Teknik Servis
  Konu Sahibi NİSAN123 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2008, 14:39
 4. ODTÜ'den Türkçe karşılıklar
  Konu Sahibi nane Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Eylül.2007, 09:10
 5. Teknik Hizmet Bedeli ve 2 Nolu KDV?
  Konu Sahibi Ali PINAR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Kasım.2006, 12:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36