kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni
 • 2 Post By ferhat

Konu: Tasfiye

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.520

  Tasfiye

  Tasfiye dönemi

  Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır.
  Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer.

  Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonrakiher takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir.

  Örnek 1:

  Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali:

  Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ : 18/1/2006
  Tasfiyenin bitiş tarihi ......................................... : 12/12/2006
  Tasfiye dönemi............................................ ....... : 18/1/2006-12/12/2006

  Örnek 2:

  Tasfiyenin bir yıldan fazla devam etmesi hali:

  Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ : 15/4/2006
  Tasfiyenin bitiş tarihi ......................................... : 4/6/2008
  I. Tasfiye dönemi ............................................... : 15/4/2006-31/12/2006
  II. Tasfiye dönemi ............................................. : 1/1/2007-31/12/2007
  III. Tasfiye dönemi............................................ . : 1/1/2008-4/6/2008

  Tasfiyenin zararla kapanması halinde düzeltme

  Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz
  konusu olmaz.Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.


  Örnek 3:

  3/6/2006 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiye 15/4/2009 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kurumda 3/6/2006 – 31/12/2006 tarihleri arasındaki dönem birinci tasfiye dönemini, 2007 ve 2008 yılları ikinci ve üçüncü tasfiye dönemlerini, 1/1/2009 –
  15/4/2009 tarihleri arasındaki dönem dördüncü ve son tasfiye dönemini oluşturacaktır.

  Kurum;

  I. Tasfiye döneminde .................................. 20.000.- TL Kazanç,
  II. Tasfiye döneminde ............................... 150.000.- TL Kazanç,
  III. Tasfiye döneminde ............................... 50.000.- TL Zarar,
  Son tasfiye döneminde ise .......................... 25.000.- TL Zarar,

  bildirmiştir.

  Bu beyanlara göre ilk iki dönemde (4.000 + 30.000 =) 34.000.- TL kurumlar vergisi
  ödenmiştir.

  Oysa tasfiyenin kesin ve nihai sonucuna göre kâr; [(20.000 + 150.000) – (50.000 +25.000) =] 95.000.- TL’dir. Bu matrah üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisiise 19.000.- TL olacaktır.

  Bu durumda (34.000 – 19.000 =) 15.000.- YTL kuruma iade olunacaktır.

  Tasfiyede zamanaşımı

  Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan başlar.

  Örnek 4:

  11/2/2002 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiyenin 4/6/2006 tarihinde sonuçlanmış olması halinde tarh zamanaşımı 1/1/2007 tarihinden itibaren başlar ve31/12/2011 tarihine kadar 11/2/2002 – 4/6/2006 tarihlerini kapsayan tasfiye dönemleri için tarhiyat yapılabilir.

  Tasfiyeden vazgeçilmesi

  Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Bu durumda tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı tasfiye döneminin başından itibaren geçerli olacak, tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçecektir.Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri de tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlayacaktır.

  Örnek 5:

  Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................ : 14/2/2006
  Tasfiyeden vazgeçme tarihi................................ : 15/4/2008
  I. Tasfiye dönemi............................................ .... : 14/2/2006-31/12/2006
  II. Tasfiye dönemi .............................................. : 1/1/2007-31/12/2007
  Normal beyan dönemi ........................................ : 1/1/2008-31/12/2008

  Örnekten de anlaşılacağı üzere, tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu yıl başı itibarıyla normal beyan dönemine geçilmekte ve söz konusu tasfiyeden vazgeçme kararına ilişkin tarihin (15/4/2008) içinde bulunduğu üç aylık geçici
  vergi döneminin başından (1/4/2008) itibaren geçici vergi yükümlülüğü başlamaktadır.

  Tasfiye beyannameleri

  Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde,tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

  Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

  Örnek 6:

  Kurumun tasfiyeye giriş tarihi............................................ .................: 4/6/2006
  Tasfiyenin sonuçlandığı tarih............................................. .................: 15/4/2008
  Kıst dönem için beyanname verme süresi (1/1/2006 - 3/6/2006)........: 1-25/10/2006
  I. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (4/6/2006– 31/12/2006) : 1-25/4/2007
  II. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2007–31/12/2007) : 1-25/4/2008
  III. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2008–15/4/2008) : 15/5/2008

  Bu şekilde verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi de eklenecektir.

  Tasfiye kârı

  Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.

  Tasfiye kârı hesaplanırken;

  − Ortaklar veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,
  − Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar da tasfiye döneminin başındaki servet değerine eklenecektir.

  Bununla birlikte, hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değerleri dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması
  yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecektir.

  Ayrıca, tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kanunun indirilecek giderler, zarar mahsubu, diğer indirimler ve kabul edilmeyen indirimlerle ilgili madde hükümleri de dikkate alınacaktır. Özel kanunlarında tasfiye işlemlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanların mükellefiyeti, şahıs işletmelerinde olduğu gibi işin bırakılmasıyla sona erecektir. Bu tür işletmelerde tasfiye, mevcut iktisadi kıymetler, ya satılmak ya da bağlı olduğu kurum, dernek veya vakfa fatura edilerek işletmeden çekilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda işi bırakan mükelleflerin ilgili döneme ait kurumlar vergisi beyannameleri ise Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen
  sürede verilecektir.

  Servet değeri

  Tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla sürentasfiyelerde; izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir önceki dönemin
  son bilançosunda görülen servet değeridir.
  Aşağıda belirtilenler dışında kalan her çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir:
  − Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları,
  − Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak olan kazanç kısmı.

  Tasfiye memurlarının sorumluluğu

  Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin
  dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

  Yukarıda belirtilen vergiler ile tasfiye işleminin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan aranacağı gibi tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan ortaklardan da aranabilecektir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmayacaktır.

  Tasfiye memurları, Kanunun 17 nci maddesi gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiye sırasında kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara rücu edebilirler. Ortakların aldığı bu değerlerin vergileri karşılamaya
  yetmemesi durumunda ise İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacakları tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara da rücu edebileceklerdir.

  Tasfiye işlemlerinin incelenmesi

  Tasfiye işlemlerinin incelenmesi talebini içeren dilekçenin vergi dairesine verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanacak, vergi incelemesinin bitmesini takip eden otuz gün içinde de vergi dairesi, söz konusu vergi incelemesinin
  sonucunu tasfiye memurlarına bildireceklerdir. Buna göre, kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının Kanunun 17 nci maddesine göre varolan sorumlulukları devam edecektir.

  Maliye Bakanlığı; mükelleflerin hukuki statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir.
  meltemm ve aşkınbulduk bunu beğendi.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  106
  Teşekkür ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tasfiye Sürecinde Tasfiye Memuruna İmza Sirküsü Çıkarılır mı ?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2015, 09:34
 2. Tasfiye
  Konu Sahibi Hacı Güler Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Ekim.2012, 14:23
 3. Tasfiye halinde olan şirketin tasfiye sonu kapanış bilançosu
  Konu Sahibi BUSEGAYE Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Kasım.2011, 14:05
 4. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
  Konu Sahibi Pekkara Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Şubat.2009, 01:41
 5. tasfiye halideki koop. ve tasfiye memuru
  Konu Sahibi stajer Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2005, 11:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36