Hüseyin Hamamcılar
SMMM
İZMİR SMMM ODASI
Denetleme Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Apartman görevlilerinin ücretleri Gelir Vergisi Kanununun 23/6 maddesi gereğince gelir vergisinden istisna olduklarından ücret bordrolarında gelir vergisi kesintisi yapılmamakta sadece damga vergisi kesintisi yapılmakta, kesilen damga vergileri de Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde vergi dairelerine beyanname ile beyan edilerek ödemeleri yapılmak suretiyle işlemler yapılmakta bu durum apartman yöneticileri için sıkıntılar yarattığı gibi İdare açısından da sıkıntılar yaratmakta ve iş yoğunluğuna neden olmaktadır. Bunun önlenmesini ve cüz’i miktarda bulunan damga vergisinin apartman görevlisinin ücretlerine yansıtılmasının amaçlandığını tahmin ettiğimiz apartman görevlisi ücretlerinden damga vergisi kesintisinin kaldırılmasına ilişkin yasa değişikliği hakkında yaptığımız açıklamaları içeren bu yazımız ile meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

GİRİŞ:
08 Temmuz 2006 tarih 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan, 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunda yer alan“ Madde 8 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar." ibaresi eklenmiştir hükmü gereğince Apartman görevlilerinin ücretlerinden 08.07.2006 tarihinden itibarenDamga Vergisi kesintisi yapılması uygulamasına son verilmiştir. Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablo “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlığını taşımakta ve bu tabloda yer alan IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümündeki “34.[ 1]Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).şeklinde olan 34. numaralı fıkranın sonuna 5535 sayılı yasanın 8.maddesi ile yapılan "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar." ibaresi eklenmiştir şeklinde yapılan yeni düzenleme sonucunda, Gelir Vergisi Kanununun 23.üncü maddesindeki Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir: başlığı altında yer alan 6.fıkrasındaki;

“6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);” hükmü gereğince Apartmanlarda görev yapmakta olan apartman görevlilerinin Gelir Vergisinden istisna olan ücretleri 5535 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince 08.07.2006 tarihinden itibaren Damga Vergisinden de istisna edilmiştir.

SONUÇ:
Bu itibarla, Apartman görevlilerinin ücret bordrosunu düzenlerken bundan böyle Damga Vergisi kesintisi yapılmayacağı hususunda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini amaçlayan yazımızın yararlı olmasını ümit eder, iyi çalışmalar dilerim.