http://www.gib.gov.tr/sites/default/...rTebTaslak.pdf

“e) Elektronik defter dosyaları ile bunlara ilişkin beratların (bu bendin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle oluşturulmuş olanlar da dahil)
elektronik defter saklama hizmetleri yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde
ikincil kopyalarının gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde 1/1/2019 tarihinden itibaren
asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.