kamu işçi maaş

Konu: Yapı Kooperatiflerinın Kurulması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  99

  Yapı Kooperatiflerinın Kurulması

  merabalar
  arkadaşlar bir yapı kooperatifi kuracam.ama meslek te yeniyim.yol gösterirseniz çok sevinirim.neler yapmam gerektiğini nerelere baş vuracağım gibi gerekli evraklar hakkında lütfen bilginizi paylaşın.
  çok teşekkür ederim.


 2. #2
  M_Schumacher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  M_Schumacher Guest

  Ynt: yapı kooperatiflerinın kurulması

  Merhaba,

  http://www.alomaliye.com/koop_kurulus_islemi.htm

  1 tanede Örnek ana sözleşme


  S.S. .............................. KONUT YAPI KOOPERATİFİ
  ANA SÖZLEŞMESİ


  İLANA TABİ HUSUSLAR: KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE
  FAALİYET KONULARI:

  KURULUŞ:
  Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikamet-
  gah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen
  kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hüküm-
  lerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı so-
  rumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.

  TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
  Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel ki-
  şilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem
  yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar.
  Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabi-
  dir.

  ÜNVAN:
  Madde 3- Kooperatifin ünvanı Sınırlı Sorumlu ...........
  ............................... Konut Yapı Kooperatifidir.

  MERKEZ:
  Madde 4- Kooperatifin merkezi ...........'dır.

  SÜRE:
  Madde 5- Kooperatifin süresi .. yıldır.

  AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
  Madde 6- Kooperatifin amacı ortakların konut ihtiyaçlarını
  karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:

  1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uy-
  gun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesap-
  ları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.

  2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede ya-
  zılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

  3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını
  kaşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bu tesisleri işletir
  veya kiraya verir.

  4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere
  ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir,
  gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir
  satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis
  eder.

  5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla
  ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır,
  açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını
  sağlayıcı tedbirleri alır.

  6- Konut yapımının mali yetersizlik nedeniyle imkansızlaş-
  ması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel
  kurulca karara bağlanması şartıyla kur'a ile ortaklarına da-
  ğıtır.

  7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

  8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları
  oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve ben-
  zeri faaliyetlerde bulunur.


  İKİNCİ BÖLÜM
  SERMAYE VE PAYLARI

  SERMAYE:
  Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettik-
  leri payların toplam tutarların ibaret olup değişkendir. An-
  cak, sermayenin en az haddi .......liradır. Kuruluşta bu ser-
  mayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi
  zorunludur.

  PAYLAR:
  Madde 8- Bir ortaklık payının değeri .......-liradır. Or-
  taklar en çok ..... pay taahhüt edebilirler. Ancak her orta-
  ğın en az Bir pay taahhüt etmesi zorunludur.

  Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19 ncu maddesine göre dü-
  zenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edil-
  meyen paylar ......... lira üzerinden itibar olunur.

  PAYLARIN ÖDENMESİ:
  Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en
  az 1/4'ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edi-
  lecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde
  ödenir.

  ÇAĞRININ ŞEKLİ:
  Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taah-
  hütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olma-
  yan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır.
  Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da
  mümkündür.

  Çağrının, toplantı gününden en az 30 gün ve en çok iki ay
  içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve
  gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

  Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdir-
  de yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri
  açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada
  ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7
  en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

  Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba ka-
  tılmaz.

  Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak
  duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması
  ile yetinilir.

  KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI:
  Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber
  olması veya kooperatif ilzamı için, kooperatif ünvanı altın-
  da temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

  Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına im-
  za atmaya yetkili şahısları kararla tesbit eder ve bu kararın
  noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil
  edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.

  Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edile-
  rek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

  DENETİM KURULU

  Seçimi ve Süresi:
  Madde 52- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar ara-
  sından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kuru-
  lu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca sü-
  re tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
  Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

  Bu anasözleşmenin 42'nci maddesinin 3'ncü ve 4'ncü fıkraları
  hükümleri Denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

  Seçilme Şartları:
  Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar ara-
  nır:

  1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliye-
  tine sahip bulunmak,

  2. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
  görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hi-
  leli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı
  suçlara ilişkin hükümler ile Kooperatifler Kanunu hükümlerine
  göre mahkum olmamak,

  3. Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, koope-
  ratif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece
  dahil kan ve sıhri hısım (Kendisinin ve eşinin, anne, baba,
  çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze,
  kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle
  aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

  Görev ve Yetkileri:
  Madde 54- Denetim kurulunan başlıca görev ve yetkileri
  şunlardır:

  1. Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu hu-
  sustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir
  raporla bildirmek,
  2. Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli ka-
  yıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az
  üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
  3. En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile
  menkul değerlerini kontrol etmek,
  4. Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
  5. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan
  veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
  6. Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümle-
  ri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret et-
  mek,
  7. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp ta-
  şımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi ha-
  linde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar ye-
  dek üye çağırmak,
  8. Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işleri-
  nin usulüne uygun yürütülmesini teminen bunlarla ilgili hesap
  ve işlemleri denetlemek,
  9. Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve
  kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve
  inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,
  10. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel ku-
  rul toplantıları gündemlerine koydurmak.

  Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yü-
  rütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye
  aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukla-
  rı organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber
  vermekle yükümlüdürler.

  Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme
  ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da
  kullanabilirler.
  Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantıla-
  rına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy
  kullanamazlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sera Kurulması
  Konu Sahibi cntg Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Kasım.2014, 13:54
 2. Veri Borcu LTD Kurulması
  Konu Sahibi btubencokrak Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Mart.2014, 16:31
 3. Sigorta Acentesi Şirket Kurulması
  Konu Sahibi fb1907 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ocak.2007, 21:21
 4. Dernek Kurulması
  Konu Sahibi NİSAN Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Eylül.2006, 15:00
 5. 1. Sınıftan Çıkıp Ltd.Şti. Kurulması
  Konu Sahibi K O N Y A L I Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Aralık.2005, 11:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36