kamu işçi maaş

Konu: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  Sürekli eğitim kurumları, okullar yapan kurum,kuruluş arsa alıp para toplamaktadır.Yani alınan arsaya ilerde eğitim kurumu yapmak üzere para toplanmaktadır.(Bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faailiyet gösterecektir).
  Verilen bağış karşılığında nasıl bir belge alınması gerekiyor.Yine bağışı yapan kurumlar vergisi mükellefi açısından, iş inşaat işi sayılıp ödemenin tamamı mı gidere işlenecek,%5 lik sınıra göre mi gidere işlenecek yoksa yıllık beyannamede mi indirim konusu yapılacaktır...
  Değerli forumdaşlara cevapları için şimdiden teşekkür ederim....
  İyi çalışmalar...

  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  15

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  Sorunuzu tam anlayamadım. İnşaatı yapacak olan kim? Bağışı toplayan kim? Ortada bir vakıf mı var? Arsa mı bağışlanıyor, okul mu? Yoksa MEB için okul inşaası mı? Soruyu parça parça ve daha detaylı sorarsanız yardımcı olmak isterim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  Sayın gogredik,

  Velev ki, okulu yapacak olan A Vakfı.Bu vakıf arsa alıyor ve bu arsa için bağış topluyor.Bu arsaya okul yapacak.Yapılacak olan okulun MEB'na bağışlanacağı veya özel okul şeklinde işletileceği konusunda malumatum yok.Her iki durumumda da nasıl olacaktır.
  Beni ilgilendiren kurumlar vergisi olan müşterimizin ödeyeceği bu bağış muhasebe kayıtlarına ve beyannamelerine ne şekilde intikal edecektir.
  Kolay gelsin...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  380

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  merhaba
  kvk madde 10 ç bendi
  tamamı
  İki mahküm hapishane parmaklıklarından dışarı baktılar:Biri çamuru gördü,öbürü yıldızları

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  Sayın zeki bey,
  Cevabınız için teşekkürler.Benim anladığım KVK madde 10'a göre sene içinde gider kaydı yapabileceğiz.
  İyi çalışmalar...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.

  1 Sayılı KVK Genel Tebliğinin ilgili bölümlerine göre hareket edilkesi gerekir.


  10.3.2.2.2. Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar

  Kapsama dahil olan bağış ve yardımların;
  Bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin inşası için yapılan harcama,
  Bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardım,
  Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardım,
  niteliğinde olması gerekmektedir.
  Düzenlemedeki ?okul? ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmekte olup rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilecektir.
  Düzenlemedeki ?sağlık tesisi? ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

  10.3.2.2.3. Kapsam dışında kalan bağış ve yardımlar

  Okul, sağlık tesisi veya öğrenci yurduna ilişkin olarak yapılmış olsa dahi kamu idare ve kuruluşları dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

  10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi

  Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.
  Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.
  Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.
  Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  380

  Ynt: Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.  T.C.

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-Mük.14-


  Konu : Sermaye şirketinin yaptığı bağış ve

  yardımların indirim konusu

  yapılıp yapılmayacağı hk.  ???????????GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE

  ???????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ???????.vergi numaralı mükellefi ??????Tekstil San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. tarafından verilen 24/05/2005 tarihli dilekçede anılan şirketin tekstil ve deri mamulleri boyama, apreleme ve emprime işleri yapmak ile her türlü tekstil konfeksiyon mamullerini imal etmek, alım satımını ve pazarlamasının yapılması alanında faaliyet gösterdiği, Milli Eğitim Bakanlığı adına İstanbul Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) arasında düzenlenen 17/03/2004 tarih ve 04/11 No.lu protokol gereğince İstanbul İli Eyüp İlçesi Silahtarağa Mahallesi?nde kain, 246 pafta, 749 Ada, 2 Parsel sayılı arsa üzerinde bağış yapılmak üzere 16 derslikli ilköğretim okulu inşaatına başlandığı belirtilerek, söz konusu okul inşaatı ile ilgili olarak,

  -Okul inşaatı dolayısıyla yapılan ve yapılacak olan harcamaların kurum kazancından ne şekilde indirileceği,

  -Döneme ilişkin faaliyetin zararla neticelenmesi halinde, söz konusu harcamaların zarar olarak addedilip, gelecek yıllarda oluşacak kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği,

  -Geçici vergi dönemlerinde söz konusu harcamaların dönem geçici vergi beyannamelerinde beyanname tarihine kadar oluşan harcama tutarları üzerinden zarar yazılıp yazılamayacağı,

  -Konuya ilişkin harcamalar için ödenen katma değer vergilerinin dönem katma değer beyannamelerinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, yapılmaması halinde bu dönem giderlerine dahil edilip edilemeyeceği konularında görüşümüz sorulmaktadır.

  Kurumlar Vergisi Kanunu?nun ?İndirilecek Giderler? başlıklı 14/6 maddesinde; (4962 sayılı Kanun 17/F maddesiyle değişen ibare. Yürürlük 07/08/2003) okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilir. ?hükmü yer almaktaydı.  Aynı konu; 31/07/2004 tarihinden itibaren, aynı Kanunu?nun ?Zarar Mahsubu ve Diğer İndirimler? başlıklı Mükerrer 14/1.maddesinde; (5228 sayılı Kanunun 32.maddesiyle eklenen mükerrer madde. Yürürlük; 31/07/2004) Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, kurum kazancından aşağıdaki indirimler yapılır.

  ?

  b) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5?ine kadar olan kısmı,

  c) (b) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı?nın kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir, şeklinde düzenlenmiştir.

  Diğer taraftan konu ile ilgili olarak, 21 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri?nin ?Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu? başlıklı 8.Bölümünde; Gelir vergisi mükellefleri yapacakları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim konusu yapabilmektedirler. Dolayısıyla, zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

  ?

  Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi ise mümkün değildir.? açıklamaları yer almaktadır.

  27/12/1998 tarih ve 23566 Resmi Gazete?de yayımlanan 217 Seri No.lu Tebliğ?in ?Bağış, Yardım ve Sigorta Primi İndirimi? başlıklı 4.5.Bölümünde; ?Geçici vergi mükellefi gerçek kişiler, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89.maddesinde belirtilen bağış, yardım ve sigorta primi indiriminden, kurumlar ise Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 14.maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken yararlanabileceklerdir.?Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı, gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilecek, kurumlar vergisi mükelleflerince gider olarak dikkate alınacaktır.? açıklamaları yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, adı geçen firma tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı?na bağışlanacak olan okul inşası için yapılan söz konusu harcamaların sınırsız indirimini düzenleyen ilgili kanun (gerek 14/6 gerekse Mükerrer 14/1-c) maddeleri uyarınca, söz konusu harcamaların;

  31/07/2004 tarihinden önce yapılması halinde, tamamının kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesi gerekmekte olup, harcamaların 31/07/2004 tarihinden sonra yapılması halinde de; yine tamamının ve kazancın mevcut olması durumunda harcamanın yapıldığı yıla ait verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Ayrıca, dönemin zararla kapanması halinde; söz konusu bağış ve yardımların indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi de mümkün olmamaktadır. Zarar halinde bağış ve yardımlar zarar artırıcı bir unsur olamaz. Ancak gelirden indirilebilir.

  Öte yandan, geçici vergi beyannamelerinde 31/07/2004 tarihinden önce gider olarak indirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra ise yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi beyannamesinden de indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesi ile Müdüriyetinizi ilgilendiren hususların da yanıtlandırılarak Müdüriyetimizin görüşü ile birlikte sonucundan adı geçen mükellefe görüş verilmesini rica ederim.

  İki mahküm hapishane parmaklıklarından dışarı baktılar:Biri çamuru gördü,öbürü yıldızları

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ünvanda Faaliyet Sadece "İMALAT" veya "MONTAJ" diye Olabilir mi?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Eylül.2014, 15:53
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2013, 11:08
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Ocak.2013, 17:42
 4. Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı
  Konu Sahibi DMM Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2012, 13:31
 5. "Borcu yoktur" ve "Mükellefiyet yazısı"
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Konu Dışı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2009, 10:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36