T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-94/13
Konu : Şirket tarafından vergi mükellefi olmayan
şahıstan makine satın alınması halinde
stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.


İLGİ : Bila tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde, ................... Vergi Dairesinin ..................... vergi kimlik numarasında kayıtlı vergi mükellefi olduğunuzu, mükellef olmayan kişiden 3 adet Yuvarlak Örme Kumaş Makinesi satın alacağınızı belirterek, söz konusu kişiden (...............................) satın alacağınız makinelere gider pusulası düzenlerken stopaj yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 3946 sayılı Kanun?un 22. maddesiyle değişik ?Vergi tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri , iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? denilmektedir.

Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup (4369 sayılı Kanunun 81. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 01.01.1999) 13. bendinde ?Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden? tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, örme kumaş makinası alacağınız kişinin (............................) esnaf muaflığından yararlanmaması ve vergi mükellefiyeti olmaması halinde alacağınız makineler için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması; ancak, şirketiniz tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.