kamu işçi maaş

Konu: özel kreşler, yuvalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  özel kreşler, yuvalar

  özel kreşlerin açılma izinleri nasıldır neler yapılmalıdır, bunların şahıs işletmesi mi,şirket olarakmı açılması avantajlıdır.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: özel kreşler, yuvalar

  sn serhatdurmuş;

  şahıs işletmesi olabilir

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek, çağdaş anlayışa uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerini kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bendi ile 34 ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

  a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

  b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

  c) Kuruluş : Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinin 3 nolu alt bendindeki tanıma uygun olarak fonksiyonunu yerine getiren Kreş ve Gündüz Bakımevlerini, 7 - 12 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendirilen ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan Çocuk Kulüplerini,

  d) Kurucu: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü veya her ikisini bir arada açmak isteyen kişiyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Açma İşlemleri

  Başvuru ve İstenecek Belgeler

  Madde 5 - Kuruluş açmak isteyen kurucular bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Nüfus cüzdanı örneği,

  b) Savcılıktan alınacak Adli Sicil Sabıka Kaydı,

  c) Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,

  d) İkametgah İlmuhaberi,

  e) Sağlık Kurulu Raporu.

  Kurucularda,Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularında Aranacak Şartlar

  Madde 6 - (Değişik madde: 05/10/2000 - 24191 s. RG. Yön/1. md.)

  Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde, sorumlu müdür ve grup sorumlularında aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

  b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

  Özel hukuk Tüzel Kişileri açacağı veya devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişilerin kuruluş binası ile ilgili hazırlayacağı belgelerin yanısıra temsilcisinden de yukarıda belirtilen gerçek kişiler için geçerli şartlar aranır.

  Yetki Belgesi

  Madde 7 - Kuruluş açmak isteyen kişinin 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde tefriş ve donanım çalışmalarına başlayabilmesi için İl Müdürlüğünce Kuruluş Açma Yetki Belgesi verilir. Bu belge kuruluşun işletmeye açılması için alınması gerekli izin anlamında olmayıp kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belirten belgedir.

  Açılış izni İçin Gerekli Belgeler

  Madde 8 - Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeleri ikişer nüsha olarak düzenlemesi istenir;

  a) Sorumlu Müdüre Ait Belgeler

  - Nüfus Cüzdanı Örneği,

  - İkametgah İlmuhaberi,

  - Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge,

  - Savcılıktan alınacak Adli Sicil Sabıka Kaydı,

  - Sağlık Kurulu Raporu,

  b) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili belgeler

  1) Kuruluş binasının iskan durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak iskan raporu örneği,

  2) Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor,

  3) Binanın, müdür odası, yatak odası, oyun odası ve mutfak gibi hizmet bölümleri ile iç tefrişatını, klozet ve lavabolarını, oyun bahçesini ve gereçlerini gösteren ikişer adet fotoğraf,

  4) Binanın tapu senedi veya kira kontratosu,

  5) Kuruluşun bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde, diğer maliklerin oybirliği ile verecekleri ve apartman veya toplu konut yöneticilerinden onaylı izin belgesi,

  6) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,

  7) Kuruluş için Emniyet ve Trafik Müdürlüğünden ayrı ayrı alınacak raporlar,

  8) Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu,

  c) Kuruluş İç Hizmet Yönetmeliği

  Açılış İzni İçin İşlemler

  Madde 9 - Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur;

  a) Kuruluş açma yetki belgesi alındıktan sonra üç ay içinde 8 inci maddede belirtilen Kuruluş Açma İzin Belgesi için gerekli belgeler hazırlanarak ikişer adet dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Üç ay içinde dosyalarını tamamlayamayan kurucuların kuruluş açma yetki belgeleri iptal edilir.

  b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılabilmesi, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir. Açılış Onayının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

  c) Açılış izin belgesi verilen her kuruluşun işveren ve iş yerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, İl Müdürlüğünce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğüne bildirilir.
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Ynt: özel kreşler, yuvalar

  şahısmı daha avantajlı, yada şirketmi daha avantajlı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: özel kreşler, yuvalar

  sn serhat durmuş;

  Tabiki şahıs olarak kurarsanız daha avantajlı hem şirket kuruluşundaki masraflarınız gitmez hemde yarın öbürgün işleriniz ters giderse kapatmak isterseniz rahat kapatırsınız şirketin tasfiye masraflarıyla uğraşmazsınız.Hemde gelir vergisi oranı %15 şirketler bu %20 dir O yüzden şahıs işletmesi yapın.Kolay gelsin..
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Ynt: özel kreşler, yuvalar

  eğitim kurumlarının vergi avantajları yönünden sormuştum,

 6. #6
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.127

  Ynt: özel kreşler, yuvalar

  Vergi avantajları bakımından şahıs yada şirket olması farketmiyor.Eğer şartları taşıyorsa her ikisinde de eğitim kurumlarına tanınan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.  20 Eylül 2004
  Levent Gençyürek

  Maliye Başmüfettişi

  İzmir Defterdar Yardımcısı V.

  gencyurek@yahoo.com  Özel Okul Açacak Olanlara Vergi Avantajı  31 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklik ile 1.1.2004 tarihinden sonra faaliyete geçen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası, ticari kazanç mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından işletilen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde edilen kazançlara uygulanacaktır.  Sağlanan avantajdan sadece ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullar, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullar, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okulları ile engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları yararlanabilecektir. İstisna, okullarda eğitim-öğretim dolayısıyla elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Bu nedenle eğitim tesislerinde yer alan kantin, büfe, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Ancak, yemek ve konaklama hizmetlerinin de okul bünyesinde verildiği ve yemek ve yatma bedelinin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın elde edilen kazanca istisna uygulanacaktır.  Yukarıda belirttiğimiz özel okullar dışında kalan öğrencileri istedikleri derslere yetiştirmek, bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları (üniversiteye veya Anadolu liselerine hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar hakkında istisna uygulanmayacaktır.  Diğer taraftan, Özel eğitim ve öğretim kurumlarının istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2004 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gereklidir. 1/1/2004 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu okulları 1/1/2004 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmakta olup bu okullar eskiden olduğu gibi vergi ödemeye devam edeceklerdir.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özel Fon
  Konu Sahibi cavitk Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Ekim.2016, 21:45
 2. Özel Yap Sat İnşaatı Hk.
  Konu Sahibi cetvel Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Şubat.2015, 17:39
 3. Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!
  Konu Sahibi hanmiroğlu Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 19.Mart.2011, 20:14
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2008, 08:22
 5. Özel İnş.Hk.
  Konu Sahibi unutulan07 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Aralık.2005, 14:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36