kamu işçi maaş

Konu: Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

 1. #1
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

  Bu konu forumda öncedende işlenmişti,fakat sorunumu tam anlamıyla çözemediğim için tekrar sormak istiyorum.
  okul aile birliği ile kantin işletmecisi arasında sözleşme yapılmıştır.buna istinaden kantinci gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak işe başlamıştır.Kantincinin kira ödemesinden dolayı,muhtasar beyan değil,kdv2 beyanı vermesi gerektiğini öğrendim.

  1- okul aile birliği ,kantine tevkifatlı faturamı kesecek.tevkifat oranı nedir?hangi madde?
  2- sorumlu sıfatı ile verilen kdv2 yimi verecez?
  3- tam tevkifatımı,kısmi tevkifatımı işaretleyecez?
  4- kdv2de ödetilen tutarı,kdv1de hangi satırda indirim konusu yapacaz?
  bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan cevap rica ediyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

  Okul aile birliği, gerçek usulde KDV mükellefi ise, kiracıya fatura kesecek kdv yi gösterecek, başka bir şeye gerek yok (Kdv2 gibi).

  Okul aile birliği Kdv mükellefi değil ise, kiracıda gerçek usulde Kdv mükellefi ise, kiralayan (kiracı) tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Kiracı Kdv2 yi düzenleyecektir.

  ---------------------------------------

  30 nolu Kdv Gn.Tebliğinden bir bölüm:

  ?1. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :

  Katma Değer Vergisi Kanununun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.

  Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;

  a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,

  b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

  Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

  Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.?
  -------------------------------------------

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  Kurumlar Vergisi Sirküleri/11

  Konusu : Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulama

  Tarihi : 05.08.2004
  Sayısı : KVK-11/2004-9/ Okul Aile Birlikleri-1
  İlgili Olduğu Maddeler : 5422 sayılı KVK 1ve 4 üncü maddeleri, 193 sayılı GVK 94 üncü maddesi, 3065 sayılı KDVK 1/3-f maddesi

  1- Giriş
  Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeterya, bahçe, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esaslar, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 15.03.2004 tarihli protokolle düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 277 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

  Anılan Protokol ve Genel Tebliğe göre;

  - Söz konusu yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi halinde işletilen yerin gayri safi hasılatının %1?i,

  - Üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde okul aile birliklerince elde edilecek gayri safi gelirin %3?ü,

  Üçer aylık dönemler itibariyle, takip eden ayın yirmisine kadar, Hazineye arz bedeli olarak okul aile birliklerince ilgili defterdarlık veya malmüdürlüklerine ödeneceği,

  - Bu yerlerin okul aile birliklerince işletilmemesi veya kiraya verilmemesi halinde söz konusu yerlerin defterdarlık veya mal müdürlüklerince kiraya verileceği ve kira gelirlerinin genel bütçeye irat kaydedileceği,

  belirlenmiştir.

  Bu sirkülerin konusunu, anılan yerlerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili vergisel yükümlülüklerin açıklanması oluşturmaktadır.

  2- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından İşletilmesi

  Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (C) bendinde; iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinde de Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ile müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müesseseleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği yer almaktadır.

  Bu hükme göre, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup devamlı olarak ticari, sınai ve zirai konularda faaliyet gösteren işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.

  Okul aile birlikleri, Milli Eğitim Temel Kanununa göre çıkarılan yönetmelik uyarınca kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan amacı; okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması olan ve bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birliklerdir.

  Buna göre, bulunduğu okul bünyesinde ve okul adına faaliyet gösteren anılan birliklerin söz konusu yerleri işletmeleri halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 1/C ve 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirmesi gerekir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden okul aile birliği yönetiminde bulunanlar sorumludur.

  3- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi

  Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı okul ve kurumlardaki kantin açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işlemi Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f bendine göre genel oranda katma değer vergisine tabidir.

  Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin ?F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması? alt başlığında ? ...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği...? açıklanmıştır.

  Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğ?de yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.


  4-Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerince Kiraya Verilmesi

  Söz konusu yerlerin defterdarlık veya malmüdürlüklerince kiraya verilmesi halinde kiracılar tarafından ödenecek kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

  Duyurulur.

  Osman ARIOĞLU
  Bakan a.
  Gelirler Genel Müdürü
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 3. #3
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

  gürbüz bey,cevabınıza teşekkür ederim.
  okul aile birliği vergi mükellefi değil.
  bu durumda benim mükellefim sorumlu sıfatıyla kdv2 verecek.
  bu beyanı verirken,tam tevkifat işaretlenecek ve %18 orandan hesaplanacak kdv doğrumudur?
  birde arkadaşların dediği gibi,kdv2de hesaplanan kdv tutarı,kdv 1 beyanında indirim konusu olabiliyormu?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

  http://www.turmob.org.tr/dosya/2007/kdv_tevkifat_oranlari.doc adresinde:

  KDV TEVKİFAT ORANLARI
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Tevkifata Tabi Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Düzenlemelerin
  Mal veya Hizmet Olanlar Yapıldığı Katma
  Değer Vergisi
  Genel Tebliğleri

  KDV mükellefi olanların, İşlem üzerinden *Kiraya verenin başka
  KDV mükellefi olmayanlardan, hesaplanan faaliyetleri nedeniyle
  ticari işletmeye dahil olmayan katma değer gerçek usulde katma 30 ve 31
  ve Gelir Vergisi Kanunu?nun vergisinin değer vergisi
  70?nci maddesinde sayılan TAMAMI mükellefiyetinin
  mal ve hakları kiralama bulunmaması,
  işlemleri *Kiralayanın gerçek
  usulde katma değer
  vergisi mükellefi
  olması,

  şartlarının birlikte
  varolması halinde,
  kiralayan tarafından
  --------------------------------------------------------------------------------------------------  Kantinci mükellefiniz için, e-Beyandaki şu 3 Kdv beyannamesinden 2. sıradakini kullanacaksınız.

  KDV1 01.07.2006 Katma Değer Vergisi Beyanname 1
  KDV2 01.07.2006 Katma Değer Vergisi Beyanname 2
  KDV901501.07.2006 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

  Beyannamenin Vergi Bildirimi bölümünde,
  ?TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM? tablosu dolacak.

  KDV2 ile Vergi Dairesine yatırdığınız, ama Okul Aile Birliğine ödemediğiniz Kdv tutarının tamamı,
  İşletmede indirilecek Kdv. hesabına makbuzuna dayanarak tabiatiyle işlenecek.
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 5. #5
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı

  cevabınıza gerçekden çok teşekkür ederim.çok makbule geçdi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kantin Açmak
  Konu Sahibi smmmdcy Forum Diğer Makaleler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Mart.2017, 14:03
 2. Acentelerde işgücü temini ve kdv2 beyanı
  Konu Sahibi aylin24 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Eylül.2010, 10:47
 3. Sehven Verilen KDV2 Beyanı?
  Konu Sahibi hamitt Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ocak.2009, 20:56
 4. Kantin İşletmeciliğinde KDV
  Konu Sahibi kafkasm Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Eylül.2007, 14:34
 5. kantin işletmelerinde kdv
  Konu Sahibi semam75 Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2005, 17:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36