kamu işçi maaş

Konu: Türk Telekom Bayii

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Türk Telekom Bayii

  Merhaba
  Mükellefin Telekom bayii içerisinde kullandırdığı kontörlü telefon hatlarının müşteriler tarafından kullanılması sonucu Telekom tarafından bayii ye gelen fatura içerisinde yer alan özel işlem vergisini giderleştirip dönem sonunda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlem alıncak olup burdan sonra sorun meydana gelmekte bu konuşmalar sonucu Telekom'a bayii tarafından yapılan görüşmelere mukabil %15 tutarında komisyon faturası kesilmekte ve Telekom tarafından ödeme yapılmaktadır.
  1.Telekom a bayii tarafından kesilen komisyon faturasının matrahı ne olmalı ?
  2.İse Müşterilerin telefon görüşmeleri sonucunda yazarkasa fişi düzenlenmemekte gün sonu kullanılan kontör hesabı yapılarak muhtelif müşteriler adı altında toplu fatura düzenlenmektedir.Düzenlenen bu fatura içerisine Özel işlem vergisini dahil edip mi düzenlemek gerekir yoksa dahil etmeden mi?
  Örnek ile açıklar isem
  Kdv ve Özel işlem vergisi Matrahı =100
  Kdv =18
  ÖİV=15
  Toplam Fatura=133 YTL bu müşterilerin kontörlü telefon ile konuşmaları sonucundan Telekom tarafından bayii gelen bayi adına düzenlenmiş telefon faturası.
  Bu faturayı kayıtlarıma
  770-115
  191-18
  100-133
  950-15
  951-15
  ---------------
  şeklinde kayıtladım şimdi
  Bu kayıtlardan sonra kesilen komisyon faturası matrahı ve muhtelif müşterilere kesilecek olan fatura tutarı ne olmalıdır?
  Muhtelif müşterilere kesilen fatura içerisinde özel işlem vergisini dahil etmelimiyim yoksa etmemelimiyim?
  Yani fatura şu şekilde olduğunu varsayarsak
  600-115
  391-18
  100-133
  şeklinde mi yoksa
  600-100
  391-18
  100-118
  mi olmalı .Telekom tarafından kesilmiş olan telefon faturasındaki özel işlem vergisi hem giderleştirilip hemde kkeg ye yazılarak sıfırlama yapılmış ne kar ne ziyan çıkmıştı ama bu muhtelif müşterilere kesilen faturada özel işlem vergisini dahil etmem sonucundan tahsilatını yapmadığım bir tutarın vergisi ödemek mecburiyetim doğuyor.Acaba nasıl olmalı?
  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  Ynt: Türk Telekom Bayii

  TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNDE BELGE DÜZENİ
  HASAN BOZKURT


  ( Bu makale Mersin SMMM Odasının yayın organı "BÜLTEN" nin Eylül-Ekim 2002 sayısında yayınlanmıştır. )  Yazan:SMMM Hasan BOZKURT ? MERSİN


  213 sayılı V.U.K.nun 227.maddesi uyarınca;bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü

  kişilerle olan ilişki ve işlemlere ait kayıtların belgelendirilmesi zorunludur. Bu belgelerin neler olduğu,hangi bilgileri içereceği,

  kimlerin hangi belgeleri düzenlemek veya almak zorunda olduğu anılan yasanın 229. ve onu izleyen maddelerinde

  düzenlenmiştir. Ayrıca; aynı yasanın mükerrer 242.maddesinde, elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge

  düzenlemenin esaslarını belirlemeye, mükerrer 257.maddesinde de mevcut defter ve belgeler dışında yeni defter ve belge

  ihdas etmeye,bunları kaldırmaya, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak daha önce olmayan yeni iş kolları ve meslekler ortaya çıkmaktadır.

  Bunlardan birisi de "Türk Telekom Bayiilik Yönetmeliği" ve "Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi" hükümleri çerçevesinde "İzin

  Belgesi"nde yazılı telekomünikasyon hizmetlerini sunan Türk Telekom Bayiiliğidir."Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi", Türk

  Telekomünikasyon A.Ş.(Türk Telekom) adına İl Telekom Müdürlüğü ile Bayiiler arasında düzenlenmekte ve bayiilerin sunacağı

  hizmetler ve yetkileri İl Telekom Müdürlüğünce düzenlenen "İzin Belgesi"nde belirlenmektedir.  ..........Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu bu hizmetlerden dolayı hangi belgeleri düzenlemek

  ve almak zorunda olduğu konusunda tereddütlerin oluşması nedeniyle bu konunun irdelenmesi

  yapılması gerekenlerin ortaya konulmasına gerek duyulmuştur.Bayiilerin hangi belgeleri almak,hangi

  belgeleri düzenlemek zorunda olduğuna geçmeden önce bayiilerin yaptıkları iş ve hizmetlerin neler

  olduğunu ortaya koymak gerekmektedir.  A- TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNİN YAPTIĞI İŞ VE HİZMETLER :

  ..........Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu işleri üç grupta toplamak mümkündür.

  ..........1- Türk Telekom Adına Tahsilat Yapma ve Sözleşme Düzenleme :

  Bu işlemleri sadece tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen

  bayiiler yapabilir. Bayiiler, Türk Telekom tarafından aboneler adına düzenlenen;

  - Sabit telefon faturası(abonman taksidi,konuşma ücreti,bağlantı ücreti,damga vergisini içeren)

  - Kablo TV faturası,

  - Turpak faturası,

  - Data faturası,

  - İnternet ( Ttnet Erişim Paketi) faturası bedellerini Türk Telekom adına tahsil ederek engeç tahsilatı

  izleyen ilk işgünü saat:11.00'e kadar Türk Telekom'un banka hesabına aktarmak zorundadırlar.Ayrıca,

  Türk Telekom adına hareketle Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenlemektedirler.

  Tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen bayiilere;

  - Türk Telekom'a ait POS cihazları aracılığıyla yapmış oldukları tahsilatlar için % 0,3 (Binde üç )

  oranında,

  -Peşin tahsil edilen fatura tutarı üzerinden % 2 (Yüzde iki) oranında,

  - Düzenledikleri her sözleşme için bağlantı ücretinin % 20 'si oranında komisyon ödenmektedir. Bu

  komisyonlar için her ay Bayii tarafından Türk Telekom adına fatura düzenlenmekte ve komisyonlar bu

  faturaya istinaden Bayiiye ödenmektedir.


  ..........2- Kontörlü Telefon,Faks ve İnternet Görüşmesi Hizmetleri :

  Türk Telekom bayiileri, kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlardan kontörlü

  telefon,faks ve internet görüşmesi yaptırıp görüşme bedellerini müşterilerden tahsil etmektedir.Bu

  telefon ,faks ve internet görüşmelerine ait Türk Telekom tarafından tahakkuk ettirilen ücretlere

  ilişkin fatura bayii adına düzenlenmekte ve bu fatura tutarları süresi içerisinde bayii tarafından

  Türk Telekom'a ödenmektedir.Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu fatura tutarları

  toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15 oranında

  komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk Telekom

  adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.


  ..........3- Jeton ve Telefon Kartlarının ( Smart kart vb.dahil) Satışı:

  Bayiiye jeton,telefon kartı (smart kartlar vb.dahil ) satışları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre

  bedeli peşin tahsil edilmek kaydıyla satılmakta ve jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10

  oranında indirim yapılarak indirim tutarı Türk Telekom tarafından bayii adına düzenlenen faturada

  gösterilmektedir.Bayii de jeton ve kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine

  satmaktadır.


  B- DÜZENLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN BELGELER :


  ..........Yukarıda A/1.maddede belirtilen tahsilat yapma ve sözleşme düzenleme yetkisi verilen

  bayiilerce tahsil edilen faturalar,Türk Telekom tarafından müşteriler (yani aboneler ) adına

  düzenlenmektedir. Bu tahsilatlar şekli Türk Telekom'ca belirlenmiş bir "Tahsilat Makbuzu"yla

  yapılmaktadır. Bayiiler yaptıkları tahsilat ve düzenledikleri sözleşmelerden doğan komisyon alacakları

  için Türk Telekom adına fatura düzenlemektedirler. Bu işlemler mevzuata uygun yapılmakta ve

  herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

  ..........A/2.maddede belirtilen kontörlü telefon ,faks ve internet görüşmesi hizmetleri için Türk Telekom

  Bayiilerinin kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlar kullanılmaktadır. Bu

  telefonların aylık görüşme bedellerine ilişkin faturalar Türk Telekom tarafından bayiiler adına

  düzenlenmekte ve bedelleri bayiilerden tahsil edilmektedir.İsteyen bayiiler bu telefon hatlarına her

  abone gibi indirimden yararlanmak veya gelecek zamlardan etkilenmemek için Türk Telekom'dan

  peşin kontör satın alma yoluna da gitmektedir. Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu

  fatura tutarları toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15

  oranında komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk

  Telekom adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.Buraya kadar yapılan işlemler

  mevzuata uygun olup, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

  ..........Ancak; bayiiler müşterilerden tahsil ettikleri kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için

  genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel gelir kaydetmekte veya toplu

  fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda farklı uygulamaların olduğu

  gözlenmektedir. Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde büyük rol oynamakta ise

  de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri hükümlerine aykırıdır. Çünkü;

  bayiiler müşterilerden aldıkları kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için her müşteriye ayrı ayrı

  fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal zorunluluktur. Bu

  konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye fatura ya da

  perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu fatura

  düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu anda

  yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde

  cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla

  karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana

  kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

  her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.  ..........A/3.maddede belirtilen jeton ve telefon kartlarının ( Smart kart vb.dahil) satışına gelince; Türk

  Telekom bu kartları bayiilere "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre bedeli peşin tahsil ederek

  satmaktadır.Türk Telekom jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10 oranında indirim

  uygulamakta ve indirim tutarını bayii adına düzenlenen faturada göstermektedir.Bayii de jeton ve

  kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine satmaktadır.Ancak,Türk Telekom'un

  bayiilere jeton ve telefon kartları için kestiği faturalar mevzuata aykırıdır.Çünkü, 3065 sayılı Katma

  Değer Vergisi Kanunu'nun 23.maddesinin (f) bendinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı'nın

  yayınlamış olduğu 85 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ( C ) bölümünde "ön ödemeli

  hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre

  vergilendirilmesi "nin uygun görüldüğü açıklanmıştır.Bu genel tebliğ 19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı

  Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Türk Telekom

  bayiilere kestiği jeton ve telefon kartı faturalarını eski usule göre düzenlemektedir. Oysa,bu

  faturaların özel matrah şekline uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Buna göre, perakendeci bayiiler

  tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait KDV'nin bayi karına (olayımızda % 10) isabet

  eden KDV'yi de içerecek şekilde perakendeci bayiilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan toptancı

  kuruluş (Türk Telekom) tarafından hesaplanıp beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Bu

  durumda, perakendeci bayiiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca KDV

  hesaplamayacaklardır. Ayrıca, telefon kartı ve jeton satışları da dahil bütün işlemleri özel matrah

  şekline göre vergilendirilen perakendeci bayiilerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine ve KDV

  beyannamesi vermelerine de gerek yoktur. KDV mükellefiyetini gerektirecek başka faaliyetleri varsa,

  özel matrah şekline tabi işlemler KDV beyannamesinde gösterilecektir. Özel matrah şekli uygulanan

  işlemlere ait tutar, beyannamenin 6.satırına yazılarak teslim ve hizmet bedeli içerisinde gösterilecek,

  ancak aynı tutar 7.satıra da ithal edilerek özel matrah şekli uygulanan tutarın KDV matrahına dahil

  olmaması ve üzerinden KDV hesaplanmaması sağlanacaktır. Bu işlemler nedeniyle toptancı kuruluş

  (Türk Telekom) 'un kestiği faturada gösterilen KDV ise perakendeci bayiiler tarafından asla indirim

  konusu yapılmayacaktır. Çünkü, bu işlemlerle ilgili perakendeci bayiiye ait KDV, toptancı aşamada

  vergi dairesine ödenmektedir. Özel matrah şeklini bir örnekle açıklayalım.


  ÖRNEK: Türk Telekom, tarifeye göre herbirinin perakende satış bedeli KDV dahil 4.500.000.-TL olan

  smart kartlardan 100 adet (X No'lu ) Bayiisine satmıştır. Türk Telekom'un düzenleyeceği faturanın

  aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.


  Malın Cinsi.........Miktarı..........Fiyatı(TL)......... ............................................Tutarı (TL )

  Smart Kart..........100 adet........4.500.000............................. ........................450.000.000.-

  % 10 Bayii İndirimi......(450.000.000 X 0,10) = 45.000.000.-TL

  Smart Kart Satış Bedeli............................................ ..(405.000.000 / 1,18 )=343.220.339.-

  Özel Matrah (450.000.000 / 1,18 ) = 381.355.932

  Hesaplanan KDV............................................... ..........(381.355.932 X 0,18 )=68.644.068.-

  TOPLAM...411.864.407.-

  Yalnız"DÖRTYÜZONBİRMİLYONSEKİZYÜZALTMIŞDÖRTBİNDÖRT YÜZYEDİ"TL'dır.


  ..........Bayii de bu kartları satarken herbirini 4.500.000.-TL dan (KDV Dahil olarak) satacaktır. Bayii

  kendisine Türk Telekom tarafından yukarıda belirtilen şekilde kesilecek fatura tutarının tamamı olan

  411.864.407.-TL 'yı defterine gider kaydedecektir. KDV 'ni indirim konusu yapmayacaktır. Bayii telefon

  kartı veya jeton satışları için düzenleyeceği fatura veya perakende satış fişlerinde herhangi bir KDV

  hesaplamayacaktır.Bedelin tamamını defterine gelir olarak kaydedecektir.


  ..........Diğer taraftan; bayiiler sattıkları jeton ve telefon kartları için her müşteriye ayrı ayrı fatura ya

  da fatura yerine geçen perakende satış fişi vermeleri gerekirken bu yasal zorunluluğa

  uymamaktadırlar.Bunlar için genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel

  gelir kaydetmekte veya toplu fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda

  da farklı uygulamalar söz konusudur.Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde

  büyük rol oynamakta ise de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri

  hükümlerine aykırıdır. Çünkü; bayiiler müşterilerine sattıkları jeton veya telefon kartları için her

  müşteriye ayrı ayrı fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal

  zorunluluktur. Bu konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye

  fatura ya da perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu

  fatura düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu

  anda yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde

  cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla

  karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana

  kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

  her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.


  ..........Bilindiği üzere;Türk Telekom Bayiileri, eğer başka faaliyetleri yoksa ödeme kaydedici cihaz

  kullanmak zorunda değildir.Gerek muhasebe kayıt ve belgelerinin yasal zemine oturtulması, gerekse

  her müşteriye belge düzenlemenin zorluklarından kurtulmaları ve gerekse ceza ve vergiye muhatap

  olma riskinden kurtulmaları için bayiilerin biraraya gelip sorunu Maliye Bakanlığı'a ileterek toplu fatura

  vb. bir kolaylığın sağlanmasını istemeleri yararlı olacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Ynt: Türk Telekom Bayii

  Şu faturanın kayıtı nasıl olmalı peki
  Mükellefimin aldığı fatura içeriği şu şekildedir;
  Prepaid10(Akıllı Kart), Adet 25 , birim fiyat 7,52
  Prepaid5(Akıllı Kart) ,Adet 25 , birim fiyat 3,56

  Ara toplam 282,00
  Bayi komisyon ücreti 28,24
  Toplam 253,76
  Kdv 45,68
  Öiv 38,06
  Genel toplam 337,50
  Bu tutarlara göre yapılması gereken muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Türk Telekom E-faturaları Hk.
  Konu Sahibi selbyerol Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Kasım.2014, 13:41
 2. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
  Konu Sahibi NİSAN Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Şubat.2007, 11:52
 3. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
  Konu Sahibi HASAN100 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Ocak.2007, 17:43
 4. Türk Telekom Faturaların Girilmesi
  Konu Sahibi bymkoksal Forum KDV
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 13.Aralık.2006, 11:39
 5. Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?
  Konu Sahibi guwes Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 25.Ekim.2005, 08:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36