kamu işçi maaş

Konu: Sakatlık İndirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Sakatlık İndirimi

  193 sayılı Gv kanunun 31.maddesinde, sakatlık indirimi, çalışma gücünün asgari %80 ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 1.derecede, asgari %60 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat, asgari % 40 ını kaybetmiş hizmet erbabı ise üçüncü derecede sakatlık indiriminden faydalanırlar. denilmekte ve yılın iki devresi için rakamlar belirtilmektedir.

  işçilerimizden birinin çocuğu % 99 çalışma kaybı vardır. kendisi ise normal biri olarak işyerimizde çalışmaktadır.

  fakat, gelir idaresi başkanlığı istanbul vergi dairesi başkanlığı, mükellef hizmetleri gelir vergileri grup müdürlüğünce tarafımıza şu sonuçlu bir yazı gelmiştir.

  .....................................
  .....................................

  bu nedenle, rapor aslı ilişikte gönderilmiş olup rapor aslının ücretliye tebliğ edilmesine ve adı geçen ...... .............. bakmakla yükümlü olduğu (çocuğu:........ ................) dan dolayı başvuru 01.06.07 tarihinden itibaren(birinci) derecede sakat himzet erbabı için tespit edilmiş bulunan sakatlık indiriminden faydalandırılması ve gereken işlemlerin yapılmasını rica ederim.

  .............
  Başkan a.
  Müdür V.


  şeklinde bir yazı tarafımıza ulaşmıştır.

  bu yazıya göre; bizden personele sakatlık indirimi uygulamamız ve akabinde lehimize ortaya çıkan gelir vergisini, personele ödememiz istenmektedir.

  fakat yasa da belrtildiği gibi bu sakatlık indiriminin sadece personele özgü olduğunu düşünmekteyim.

  yani vergi dairesi bu isteğinde haklı mı? bilmediğim veya gözden kaçıkrdığım birşey mi var?

  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5

  Ynt: Sakatlık indirimi

  GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ -222-
  Resmi Gazete No 23621
  Resmi Gazete Tarihi 24/02/1999


  1. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine yönelik hükümlerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

  1. AMAÇ

  2. Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla öteden beri vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler yer almıştır. Bunlardan birisi de özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan sakatlık indirimi uygulamasıdır.

  3. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş, aşağıda da açıklanacağı üzere sakatlık indiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde vergilenen bazı esnaf ve sanatkar da dahil edilmiştir.

  2. SAKATLIK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ KANUN MADDELERİ

  4. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi ile ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir:

  Madde 31

  ?...
  2. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 80?ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60?ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40?ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.

  Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;

  - Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
  - İkinci derece sakatlar için dört katı,
  - Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.

  Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

  Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.

  Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.?

  Madde 89

  ?Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler:
  ?..
  3. Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır. İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.?

  3. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

  5. Sakatlık indirimi;

  - Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabına,

  - Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabına,

  - Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlülere,

  uygulanmaktadır.

  4. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

  6. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  7. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:

  Özürlü hizmet erbabı için;

  a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;

  a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
  c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

  Özürlü serbest meslek erbabı için;

  a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

  Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için;

  a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,
  c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

  Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için;

  a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

  5. MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILACAK İŞLEMLER

  8. Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin(1) eki Yönetmelik 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. eki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakınına sevk edeceklerdir.

  9. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Bununla birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ödevlilerce ilgili müdürlüklere müracaat etmeden alınan raporların, yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilmesi, sağlık kurulunun iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanından oluşması halinde bu raporlar işleme konulacak ve varsa diğer eksikliklerinin de tamamlaması şartıyla incelenmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir.

  10. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Defterdarlığa gönderilecektir.

  11. Sakatlık derecelerine veya raporlarda yer almayan bulgular gibi sebeplere dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir.

  6. SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI

  6.1. Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Hizmet Erbabında Uygulama

  12. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari;

  - % 80?ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece,
  - % 60?ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece ,
  -% 40?ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece ,

  sakat sayılmakta ve sakatlık indirimi, özel indirim tutarının(2)

  - Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
  - İkinci derece sakatlar için dört katı,
  - Üçüncü derece sakatlar için iki katı,

  olarak uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınacaktır.

  13. Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin aylık tutarının hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir. Sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği açıktır.

  14. Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır.

  15. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde çalışan özürlü hizmet erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel indirim tutarı(3) dikkate alınacaktır.

  6.2. Özürlü Serbest Meslek Erbabı İle Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında ve Basit Usülde Vergilendirilenlerde Uygulama

  16. Özürlü serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde bir önceki bölümde açıklanan şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin yıllık tutarı, serbest meslek erbabının beyan edeceği serbest meslek kazancından düşülecektir. İndirimden yararlanma hakkına sahip basit usülde vergilendirilen özürlülere uygulanacak sakatlık indiriminin yıllık tutarı ise, 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde esasları belirlenen vergi tarhına esas kazançlarından indirilecektir. İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

  17. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde faaliyet gösterenlerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

  7. SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASINDA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA TABİRİ VE BU DURUMUN BELGELENDİRİLMESİ

  18. Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

  19. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan;

  - Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  - Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak ilgili müdürlüklere verecektir.


  Tebliğ olunur.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakatlık İndirimi


  Hakkaten varmış demek ki, teşekkür ederim.

  o zaman bu personel çocuğundan dolayı 1.derece sakatlık indiriminde faydalanacak, oluşan gelir vergisi farkını da biz personele ödeyeceğiz.

  mesela gelir vergisi matrahı 1000 ytl ise vergisi 150 ytl
  1. derece sakatlık indiriminde dolayı 1000-570 ytl=430 ytl ve vergisi 64,50 ytl olacaktır.

  ve 150-64,50 ytl=85,50 ytl sı personele bakmakla yükümlü olduğu 1. derece sakat çocuğundan dolayı ödenecektir.

  doğru mu?

  teşekkürler.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakatlık İndirimi

  1.DERECE SAKATLIK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN ÇOCUĞU İÇİN
  VERGİ İNDİRİMİNDEN DOĞAN FARKIN ÖDEME İCMALİ
  DÖNEM gv matrahı gv ver.ind. v.mart. g.v. ödn.v.ind.
  2007/6 1.127,01 169,05 570,00 557,01 83,55 85,50
  2007/7 1.155,02 198,67 570,00 585,02 100,63 98,04
  2007/8 1.198,07 239,61 570,00 628,07 94,21 145,40
  2007/9 1.198,07 239,61 570,00 628,07 94,21 145,40
  2007/10 1.198,07 239,61 570,00 628,07 94,21 145,40
  2007/11 1.198,07 239,61 570,00 628,07 94,21 145,40
  2007/12 1.198,07 239,61 570,00 628,07 94,21 145,40
  TOPLAM 8.272,38 1.565,77 4.282,38 655,23 910,54
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakatlık İndirimi

  beceremedim tabloyu kusura bakmayın,

  vergi dairesinden bana gelen yazı tarihi 20.10.2007
  tebliğ tarihi 03.11.2007

  ben ise personelin 12. ay bordosunda bunu düzenleyip yukarıdaki tablo yardımı ile yapabilirmiyim. bunun da gelir vergisinden düşüp muhtasarda o şekilde gösterebilirmiyim. ve bununla ilgili bir belgeyi herhangi bir kuruma vermem gerekir mi? teşekkürler.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: Sakatlık İndirimi

  2004 yılına kadar GVK 31. maddesi kapsamında sakatlık indirimi hesaplanırken çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sakatlık derecesi de hesaba katılıyordu. 2004 yılından itibaren bu maddeden çalışanın bakmakla yükümlü oldukları kişiler çıkarıldı. Bu sebeple artık sakatlık indiriminden sadece hizmetlinin kendisinin işgücü kaybı söz konusu olduğunda faydalanması mümkün.
  hOŞÇAKALIN

 7. #7
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Ynt: Sakatlık İndirimi

  Alıntı Kızıldereli Nickli Üyeden Alıntı
  2004 yılına kadar GVK 31. maddesi kapsamında sakatlık indirimi hesaplanırken çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sakatlık derecesi de hesaba katılıyordu. 2004 yılından itibaren bu maddeden çalışanın bakmakla yükümlü oldukları kişiler çıkarıldı. Bu sebeple artık sakatlık indiriminden sadece hizmetlinin kendisinin işgücü kaybı söz konusu olduğunda faydalanması mümkün.
  hOŞÇAKALIN
  Merhaba,
  Sayın Kızıldereli, 2004 yılında 31. madde kapsamından çıkarıldı ama, 89/3. maddede yapılan değişiklikle aynı şekilde devam etmesi sağlandı.

  Alıntı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu" Nickli Üyeden Alıntı
  Diğer indirimler
  Madde 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
  1.....
  2.....
  3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakatlık İndirimi


  üstadım, yukarıda belirtmiş olduğum uygulamam doğru mudur? bilgi verirseniz sevinirim.

  iyi çalışmalar dilerim.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

 9. #9
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Ynt: Sakatlık İndirimi

  Alıntı zarha Nickli Üyeden Alıntı

  üstadım, yukarıda belirtmiş olduğum uygulamam doğru mudur? bilgi verirseniz sevinirim.

  iyi çalışmalar dilerim.
  Merhaba,
  İlk ay için hesaplamanın doğru olduğunu söyleyebilirim. Çalışanın Mayıs ayı sonundaki toplam birikmiş matrahını bilmediğim için diğer aylar için bir yorum yapamayacağım. Ama ilk ayı doğru hesapladığına göre diğer hesaplamalarında doğru olduğunu düşünüyorum.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  470

  Ynt: Sakatlık İndirimi


  Üstadım, mükellef hizmetleri gelir vergileri grup müdürlüğü bana 03.11.07 de tebliğ ettiği bu işlem için personelin başvuru tarihini esas alıyor ve 01.06.2007 den itibaren hesap edilip buna göre ödeme yapılmasını istiyor.

  dolayısıyla ben personele ödeyeceğim bu tutarının tamamını mı 12. ay muhtasarından mahsup edeceğim ya da 12. aya düşen kısmını muhtasardan düşüp gerisini KKEG olarak mı dikkate alacağım.
  Keser döner sap döner, gün olur hesap döner. Bir gün hesabın döneceğini unutmayalım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sakatlık İndirimi hk.?
  Konu Sahibi ÖZGÜR TURAN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Mart.2010, 16:12
 2. Sakatlık İndirimi
  Konu Sahibi mustafaay Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Ocak.2009, 08:41
 3. Sakatlık İndirimi Hk.
  Konu Sahibi MeGa52 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ocak.2009, 12:05
 4. Sakatlık İndirimi
  Konu Sahibi YAZ Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 16.Haziran.2006, 10:08
 5. Sakatlık İndirimi
  Konu Sahibi huseyin610 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Haziran.2006, 10:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36