cfo-bmi

Konu: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  70

  Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  kooperatifimiz 2007/4-6 , 2007/7-9 dönemlerine ait kurum geçici vergi beyannamelerini unutmuş ve kanuni süresinden sonra her iki dönemide 15.02.2008 tarihi itibariyle e-bayanneme internet ortamından göndermiştir.bu duruma istinaden vergi dairesi v.u.k.nun mükerrer 355/1 maddesi gereğince her dönem için ayrı ayrı 1.390.00 ytl öucz kesmiştir.bu konuyu daha önceden araştırdım ve aşağıdaki dava örneğini buldum.bizim kooperatifin konusu kanuni süresi içinde elden verilmesi değil süresi dışında internet ortamında gönderdiğimizdir.aşağıdaki dava örneğine göre v.dairesine elden veyahut posta ile verilmiş olsa aşağıdaki dava dilekçesine göre ankara 2005 mahkemesinde cezanın kaldırılmasının kesin bir kararı var.

  yazıda böyle başlıyor...

  Konu: Elektronik Ortamda Verilmeyen Beyanname

  Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Elektronik ortamda Beyanname alınmasına ihtiyari olarak Eylül/2004 Tarihinden itibaren başlamıştır. Mart/2005 tarihinden itibaren Yıllık Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergi Beyannameleri için belli limitlerin üzerinde olan mükelleflere zorunluluk getirmiştir.
  Bazı üyelerimizin işlerinin yoğunluğu, yeni teknolojiye uyum ve diğer nedenler ile zorunlu olan beyannameleri Elektronik ortamda veremediklerini öğrendik.
  Vergi Daireleri gerek süresi içinde gerekse Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesmektedirler.
  Bu konu Türmob ve Odamızın girişimi ile Maliye Bakanlığı?na iletilmiş, maalesef sorun çözümlenememiştir. Uygulamanın bu şekilde sürmesi ile müşterilerimiz ve meslek mensuplarımız mağdur edilmiştir.
  Mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi için Danışma Birimimizce hazırlanan örneği ekte olan Dava dilekçesi ile, Ceza İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesine dava açmanızda yarar olduğu kanaatindeyiz.
  Konu ile ilgili olarak TBMM ?nin gündeminde olan ?Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısında ö 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 257. ve Mükerrer 355. Maddelere ilave fıkralar eklenmiştir. Eklenen fıkralar aşağıdaki gibidir.
  MADDE 4.- Vergi Usul Kanunu?nun;
  a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki ibare, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  "kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna, veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye,"
  "6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye,"
  "Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer."
  b ) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  "Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde ¼ oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanır."  İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ
  SAYIN BAŞKANLIĞI?NA
  BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL  DAVACI :


  ADRESİ :


  VERGİ KİMLİK NO :


  DAVALI :???..????.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ


  VERGİ / (TARİHİ :
  CEZA (NUMARASI :
  İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ :  (NEVİ : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  CEZANIN,
  (MİKTARI : 1.180 YTL


  VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 2005


  DAVANIN KONUSU :

  2004 Takvim Yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.


  OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :


  1)- Kurumumuz 2004 Takvim yılına ait Yıllık kurumlar Vergisi beyannamesini ?/04/2005 Tarih ve ???????..........Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesmiştir.  2)-213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 257/4?ncü maddesi ?Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir? şeklinde düzenlenmiştir.

  Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 Tarih ve 25599 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 340 no?lu VUK GT ve 03/03/2005 Tarih ve 25744 no?lu Resmi Gazete?de yayımlanan 346 no?lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no?lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.
  346 no?lu VUK GT?nin 3?ncü bölümüne göre; ?elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 355?nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.?
  Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK?nun Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle, VUK?nun Mükerrer 355?nci maddesine göre 1.180 YTL özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.
  3)-VUK?nun Mükerrer 355?nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde ?bilginin? verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı ?bilgi? verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Buna göre, Mük. 355?nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen ?bilgi? olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
  Mükerrer 355. Maddede elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi ?Bilgi ?kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

  4)-213 Sayılı VUK?nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde ?İradi Beyan? sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir.

  ?Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.
  Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.
  Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.?


  Vergi Ziyıa?na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK?nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.
  Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK?nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.180 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini ;

  Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. / / 2005


  DAVACI

  Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
  -İmza sirküleri 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  9

  Ynt: kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerde 1.390.00 ytl özcz

  benzer bir olayı geçen yıl yaşadım.. cezayı siz de vergi dairesine dilekçe ile müracat ederek kaldırabilirsiniz

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  sayın nesa dilekçemizde nasıl bir yol izleyeceğiz. belirtirmisiniz.
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  111

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  maalesef bizde bu tuzağa düştük. Ocak 2008 dönemine ait Boş KDV beyannamesini mayıs 2008 döneminde internet ortamında verdik. Bize 355/1 e göre 1.490,00 YTL ceza kesildi. Bunun düzeltme yolu varmı. Bu kadar ağır bir ceza mı olur. Cinayet işleyenler bile böylesine ağır para cezası ödemiyorlar.
  Bu konuda acil yardımlarınızı bekler saygılarımı sunarım.
  Bana anlatırsanız&nbsp; &nbsp; UNUTURUM<br />Bana gösterirseniz HATIRLAYABİLİRİM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Beni dahil ederseniz&nbsp;&nbsp; ANLARIM<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Çin atasözü

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  141

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  evet arkadaşlar bunun bir çözümü olmalı yokmu dava açan arkadaşımız yada çözüme kavuşturan

  Benimde başımda mükellefin umursamazlığı yüzünden 3 aydır beyannameleri verilmedi. Dolayısı ile sonra verdik 2*680 ve 1*170 özusc kesildi bunun iptalini yapmam gerek zaten maddi açıdan çöküntüde olan mükellefe bu ceza çok ağır gelecek
  Paylaşımlarınızı bekliyorum
  &quot;Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner&quot;

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  eskiden ssk nın cezaları ağır diyorduk sağolsun maliye bakanı kendi hedeflerini gerçekleştirmek hırsından gelir idaresini cezaların yüksekliğiyle en populer hale getirdi...
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH&#39;a İnanmaktır...[/b][/color]

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  292

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  Bu Adaletsizlikten Başka Birşey Değil

 8. #8
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  Merhaba ;

  Bir işleme birden fazla ceza.

  Bunun neresi adalet.

  Sadece bizim değil tabi tüm mükelleflerin hakkını arayacak ,Türmob,Esnaf Odaları,Ticaret Odaları ...v.s. aranıyor.

  Gören var mı ?
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  yaww anlamadığım insanın taziyesi olur hastalığı olur geçerli bi sebepten dolayı beyannamesini veremeycek durumda olur ama sen gel vermedin diye en ağır cezayı kes pes walla usulsüzlük kes tamam ama vuk.mük.355 maddeye göre ne hakla kesiyorsun insanları uğraştırıyorsun.

  Madde çok açık diyorki önce mükellefe sen bu beyannameyi vermedin 15 gün içinde ver diye tebliğ edilmesi gerekmektedir.Mükellef bu süre içinde vermezse eğer sen cezayı kes ama onlar kesiyorlar millet gitsin mahkemelerde uğraşsın diyorlar
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH&#39;a İnanmaktır...[/b][/color]

 10. #10
  barbarosbsdgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  barbarosbsdgn Guest

  Ynt: Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz

  merhaba arkadaşlar. bu konuyla ilişkin bizde 2 eczane mükellefimiz adına dava açmıştık. gecen hafta mahkeme sonucu elimize ulaştı.cezanın iptaline ve masrafların daire tarafından ödenmesine ilişkin karar verilmiş.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Mart.2014, 09:20
 2. Kanuni Süresinden sonra verilen ba bs
  Konu Sahibi calculator Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2010, 12:05
 3. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Muhtasar Beyannameler
  Konu Sahibi bcrende Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Nisan.2009, 09:45
 4. Kanuni Süresinden Sonra verilen e-beyanname
  Konu Sahibi NECATİ AVCI Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Haziran.2008, 12:21
 5. Kanuni Süresinden Sonra Pişmanlıkla Verilen Beyanname.
  Konu Sahibi ZİYACOŞKUN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2008, 08:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36