T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

SAYI :B.07.1.GİB.4.42.16.01/ 21.03.2007
GVK-2/ 747
KONU: Gider Pusulası


....................................


İLGİ : 15.03.2007 tarih ve 720 kayıtlı dilekçeniz.

İlgi kayıtlı dilekçenizde, nihai tüketicilerden alacağınız ikinci el eşyalar için (beyaz eşya, halı, mobilya vs.) düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılıp yapılmayacağı, tevkifat yapılacak ise, tevkifat oranına dair bilgi istemektedir.

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ?Vergi tevkifatı' başlıklı 94'üncü maddesinde; ?(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisad' kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisad' işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zira' işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifatyapmaya mecburdurlar...' hükmü yer almaktadır.

Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13'üncü bendinde ise ?..4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden' gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, ikinci el eşyalar için (beyaz eşya, halı, mobilya vs.) esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketiciden almanız durumunda, ödeyeceğiniz bedel için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup; bu bedel üzerinden gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılmasına gerek yoktur.Ancak esnaf muaflığından yaralananlardan ikinci el eşya alımları karşılında yapılan ödemeler için düzenlenen gider pusulalarında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapılacağı tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.