2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA İNCE NOKTALAR2007 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren 25 Nisan 2008 Tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan kurumlar Vergisi beyannamesinde aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, kazançları Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.

Bu kurumları sırasıyla;

-Sermaye şirketleri (Anonim, limited, sermayeleri paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar)


-Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler-İktisadi kamu kuruluşları


-Kooperatifler

-İş ortaklıkları, olarak sıralamak mümkündür.

Ayrıca, kurumlar vergisi uygulamasında sendikalar dernek, cemaatler vakıf hükmündedir. Kurumların gelirleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde yedi bent halinde sayılan gelir unsurlarından oluşur ve tamamı kurum kazancı olarak adlandırılır.

BEYANNAME VERİLECEK HALLER

Tam mükellefiyette, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde sayılan mükellefler, bir hesap dönemine ilişkin beyannamelerini, KVK?nın 14. maddesi uyarınca hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar, kendilerine özel hesap dönemi tanınan kurumlar ise özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

Dar mükellefiyette ise Türkiye?de ticari ve zirai faaliyette bulunan yabancı kurumlar mutlaka, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermek ve bütün gelir unsurlarını beyannamede toplamak zorundadırlar.

SAFİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ

Safi kurum kazancı;

KVK?nun 6. maddesi gereğince kurumlar vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı ise GVK?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit edilmektedir. (Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançların tespitinde GVK?nın 59. maddesinin son fıkrası hükmü de dikkate alınır)

Dolayısıyla kurum kazancı GVK?nın 40 ve KVK?nın 8,9,10 ve 11. maddeleri göz önünde bulundurularak, GVK?nun 38. maddesinde ön görülen bilanço esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca belirlenmektedir.

Ayrıca VUK?nun değerleme hükümleri ile diğer kanunlardaki özel hükümler de göz önünde bulundurulacaktır. Belirlenen kurum kazancına indirim ve istisnalar uygulanarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılır.

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı;

Kurumlar vergisi mükelleflerinin altında yurt dışı iştiraklerinin kazancı, bazı koşulların varlığı halinde, Türkiye?de kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Öncelikle yurt dışı iştirakin ?kontrol edilen yabancı kurum? olması gerekir. Bu ise doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte, sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde 50?sine sahip olması anlamına gelmektedir. Bu oranın hesabında Türkiye?deki tam mükellef gerçek kişi ve kurumların sahip olduğu payların toplamı dikkate alınacaktır.

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

a)Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri

b)İlk tesis ve taazzuv (kuruluş ve örgütlenme) giderleri

c)Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle,birleşme,fesih ve giderleri

d)Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar

e)Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesi

f)Ar-Ge indirimi

g)Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları

h)Kurum çalışanlarına ödenen temettü ikramiyesi


KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

1.Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler

2.Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faiz, kur farkları ve benzeri giderler

3.Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar

4.Ayrılan Yedek Akçeleri

5.Dar Mükellef Kurumların Ana Merkeze veya Türkiye Dışındaki Şubelerine Yaptıkları Bazı Ödemeler

6.Hesaplanan Kurumlar Vergisi İle Her Türlü Cezalar ve gecikme zamları

7.Menkul Kıymet Pazarlama Komisyonları

8.Esas Faaliyetleri Konusu İle İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri

9.Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminatlar

10.Diğerleri

-Ödenmeyen sigorta primleri (işveren sigorta primleri dahil),

-Binek otomobillerine ait motorlu taşıtlar vergisi,

-Tevsik edilemeyen giderler,

-Yurt dışı inşaat,onarma,montaj,ihracat ve taşımacılık işlerinde;döviz olarak elde edilen hasılatın %0,5?ini aşan tutarda hesaplanan götürü giderler,

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan amortismanlar,

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan karşılıklar (kıdem tazminatı karşılığı,menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı vb.),

-Kanunen kabul edilmeyen giderler için yüklenilen KDV,

-Değerleme hataları

-Alınan vadeli çek reeskontları,

-İstisna kazançların giderleri,

-İşle ilgili olmayan özel harcamalar,

-Mükerrer kaydedilen giderler,

-Dönemsellik ilkesine uymayan gider kayıtları,

Kanunen kabul edilmeyen giderler,enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde VUK mükerrer madde 298/A-5 gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınacaktır.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KANANÇ DAĞITIMI (Tıklayınız)

BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER

1.Ticari kardan mali kara geçişte oluşan zararlar ile yurt dışı zararları

2.Bağış ve yardımlar

3.Sponsorluk harcamaları

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNA KAZANÇLAR

Kurumlar vergisinde istisna kazançlar, kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, GVK?nın 19. maddesinde (24.04.2003 tarihinden önce GVK?nın md. 1-6 da) yer alan yatırım indirimi istisnası ile özel kanunlarda veya kurumların kuruluş kanunlarında yer alan istisnalar da mevcuttur. Bunları;

1-İştirak kazançları istisnası ve yurt dışı iştirak kazançları istisnası (KVK md. 5/1-a-b)

2-Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları istisnası (KVK md 5/1-c)

3-Emisyon primi kazancı istisnası (KVK md 5/1-ç)

4-Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-d)

5-Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları kazanç istisnası (KVK md 5/1-e)

6-Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlara tanınan istisna (KVK md 5/1-f)

7-Kurumların yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-g)

8-Yurtdışı inşaat, onarma, montaj işleriyle teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK md 5/1-h)

9-Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kazanç istisnası (KVK md 5/1-ı)

10-Risturn istisnası (KVK md 5/1-i)

11-Kaldırılan yatırım indirimi ve geçiş dönemi uygulamaları

12-Vergi kanunları dışındaki kanunlarda yer alan istisna hükümleri

13-Diğer istisnalar, olarak sıralayabiliriz.

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI

Bilindiği üzere 01.01.1994 tarihinden itibaren ?Tek Düzen Hesap Planı? uygulamasına geçilmiştir

Hesap planına göre tespit edilen ticari kar ile vergi mevzuatına göre tespit edilen karın farklı olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenecek mali tablolarda yer alacak dönem karı (ticari kar) veya zarar ile vergiye matrah olacak kar (mali kar) veya zarar bilanço ya da gelir tablosu üzerinde giderilmeyecek; vergiye tabi safi kazanç, mükellefler tarafından mali tablolar dışında hesaplanacaktır.

Kurumlar vergisi mükellefleri, gelir tablosunda yer alan ?Dönem Karı veya Zararı?nı Ticari Bilanço Karı veya Zararı olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ilgili satırına aktarılacak ve kanunen kabul edilmeyen giderler ile kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç ve iratları beyanname üzerinde göstereceklerdir.


KURUMLAR VERGİSİ ORANI VE GEÇİCİ VERGİ

Kurumlar vergisi kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınır. Kurumlar vergisi mükelleflerince cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara göre cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenecektir.KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER İLE KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ

Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti (Ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının önceki dönem sütunları da doldurulacaktır)

2007 Yılı aktif toplamı 7.949.700- YTL'yi veya net satışları toplamı 17.666.000-YTL'yi (parasal hadler 10 sıra nolu MSUGT uyarınca bir önceki yıla ilişkin parasal hadlerin yeniden değerlendirme oranında arttırılması suretiyle hesaplanmıştır) aşan mükellefler ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu yanı sıra ek mali tabloları düzenleyecekler ve bu tablolardan 'kar dağıtım tablosunu' beyannamelerine ekleyeceklerdir.

Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar bir defada (Tek taksit) ödenecektirE-BEYANNAME UYGULAMASI

367 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (tebliğin yayım tarihi olan) 01.02.2007 tarihi itibariyle kurumlar vergisi mükellefleri için hiç bir hadle sınırlı olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle de 2007 ve müteakip yıllara ait kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin, aktif toplamı veya net satışlar toplamına bakılmaksızın elektronik ortamda (E-beyanname) gönderilmesi gerekmektedir.


Eyup YÜCELİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Uluslararası Rekabet Uzmanı