Transfer fiyatlandırması rapor süresi uzatıldı-Serbest bölgelerle olan işlemler için de rapor düzenlenecek"
13.04.2008 tarih ve 26846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31.03.2008 tarih ve 2008/13490 sayılı kararla transfer fiyatlaması uygulamasında değişiklikler yapıldı.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'ın bazı maddeleri değiştirilerek serbest bölge işlemleri de ön anlaşma yapılabilecek işlemlere dahil edildi, serbest bölge işlemleri rapor kapsamına alındı, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nun hazırlanma süresi de iki ay uzatıldı.

Mükellefler belgeleme yükümlülüklerinin azaltılması, ilişkili kişi tanımında daha gerçekçi bir tanıma gidilmesi, Türkiye içindeki işlemlerde transfer fiyatlaması hükümlerinin hiç uygulanmaması veya rapor, belge, form düzenleme yükümlülüğü getirilmemesi, belgeleme yükümlülüklerinin hafifletilmesi beklentisindeydi.

Ancak Bakanlar Kurulu kararı ile süre konusunda uzatma yoluna gidilmekle birlikte rapor vereceklerin kapsamı genişletildi.

1. Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına yeni alınan mükellefler 27.11.2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'ın 15. maddesiyle;

- Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri alınmış,

- 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin, 1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda idareye başvurabilmeleri öngörülmüştü.

2008/13490 sayılı kararla, 2007/12888 sayılı kararın yukarıda belirtilen maddesine eklenen hükümle, 01.01.2009 tarihinden itibaren, serbest bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak da belirlenecek yöntem konusunda idareye başvurmaları mümkün kılınmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, ilişkili kişilerle yurtdışı işlemi olan kurumlarda olduğu gibi, serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleriyle ilişkili kişi kapsamında işlemi bulunan kurumlar da 01.01.2009 tarihinden itibaren yöntem konusunda idareye başvurabileceklerdir.

Ön fiyat anlaşmasına, bu kararname kapsamında, sadece Türkiye'deki bir kurumlar vergisi mükellefi ile serbest bölgedeki ilişkili kurumlar vergisi mükellefi arasındaki işlemler için başvurulabilecektir. Taraflardan biri gelir vergisi mükellefi ise bu kararname kapsamında ön fiyat anlaşması için başvuru mümkün olmayacaktır.

2. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin olarak yıllık transfer fiyatlandırması raporu düzenleme zorunluluğu

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi) kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir.

3. Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları ilişkili işlemler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'na dahil edilecek

İşlemin rapor kapsamına girmesi için serbest bölgedeki şirketin ille kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmemektedir. İşleme serbest bölgede taraf olan şirket gelir vergisi mükellefi de olsa Türkiye deki şirketin transfer fiyatlaması raporunda bu işleme de yer verilecektir.

4.Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nun, 2007 hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, 30 Haziran 2008 tarihine kadar hazırlanabilmesine olanak sağlanmıştır

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, 2007 hesap dönemine münhasır olmak üzere, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin son gününü takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanabilecek.

Bu süre takvim dönemine göre faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri için 30 Haziran 2008 anlamına gelirken özel hesap dönemli mükellefler için farklıdır.

Ö. hesap d. sonu. Beyan ayı TF rapor hazırlık son süre

Ekim Şubat Nisan 2008 sonu

Kasım Mart Mayıs 2008 sonu

Görüleceği üzere kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş şirketlerden sadece kasım ayında dönemi bitenler için rapor hazırlama süresi bir ay uzamış olmaktadır.

Buna göre 2007 yılı raporu bu tarihe kadar hazırlanabilecek ve hazırlama süresi sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilecektir.

5. Yürürlük

Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle 2007 döneminde yaptıkları işlemler, bu yıla ilişkin olarak hazırlanacak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'na dahil edilecek,

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerince 2007 yılına ilişkin olarak hazırlanacak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nda, bunların ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine ilişkin bilgiler de yer alacaktır.

6. Formun verilme süresi uzatılacak mı?

Formun verilme süresinin de ikinci geçici vergi beyan süresinin sonuna kadar uzatılması beklenmektedir. Ancak henüz bir değişiklik yapılmamıştır.Zeki GÜNDÜZ

Dünya online / 15.04.2008