BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇELER
----------------------------------
Türk Ticaret Kanunun 466/1 fıkrasıyla '' Her yıl safi karın yirmide birirnin ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe ayrılması mecburidir.'' hükmü yer almaktadır.

İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇELER
--------------------------------
Türk ticaret Kanunun 466/2 fıkrası 3.bendinde '' Safi kardan birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda birinin'' ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılacağı belirtilmiş bulunmaktadır.Bu yasa hükümlerindende anlaşılacağı üzere yasal yedek akçelerin ayrılabilmesi için işletmenin ticari bilanço karının ve vergi sonrası dağıtılabilir net karının olması ve buna yetki organlarının(A.Ş genel kurul,LTD'lerde ortaklar Kurulunun)karar vermiş olması gerekmektedir.

TİCARİ BİLANÇO KARLARINDAN YEDEK AKÇELERİN AYRILMASI
----------------------------------------------------------------
A anonim şirketinin 2005 yılı ticari bilanço karı 100.000.-ytl'dir.2004 yılından 30.000.-ytl zararı vardır.ödenmiş sermayesi 200.000.-ytl olup ayrılmış olan I.tertip yedek akçe tutarı 25.000.-ytl'dir.Şirket genel Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine %5 ile kar payından sonra kalan dağıtılabilir net karın tamamının dağıtımına karar vermiştir.

BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇENİN AYRILMASI
-----------------------------------------------
I.TERTİP YEDEK AKÇE MATRAHI

690-Dönem Karı (2005) 100.000.-
580-Geçmiş Yıllar Zararı (2004) 30.000.-
I.TERTİP YEDEK AKÇE MATRAHI 70.000.-
Ayrılması gereken Üst Sınır Ödenmiş Ser.(200.000.-)%20 40.000.-
Ayrılmış olan I.tertip Yedek akçeler Toplamı 25.000.-
2005 yılında ayrılabilir I.terip Yedek akçe 15.000.-
2005 yılı karından ayrılan I.tertip yedek akçe(70.000.-)%5 3.500.-

MUHASEBE KAYITLARI
-------------------------

--------------------------------------30.04.2006-------------------------------------------
570-Geçmiş Yıllar Karları
01-2005 Yılı karı 3.500.-540-Yasal Edekler
01-I.Tertip Yedek Akçe 3.500.-

2005 yılı dönem karından I.tertip yedek akçe arılması

-----------------------------------------/---------------------------------------------------------------

devam edecek. (Gelecek Dönemde II.tertip Yedek Akçe ayrılması,Kar Dağıtımı ve Gelşr Vergisi Tevkifatı işlenecek)

Saygılar

FERHAT