2 SERİ NO?LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER


22.04.2008 tarih ve 26855 no?lu Resmi Gazete?de yayınlanan 2 Seri No?lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile 1 Seri No?lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ?de yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.

1- 2007 Yılına ait olarak verilecek Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form (EK-2) 2008/2.Geçici Vergi Döneminde Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 14 Ağustos 2008 tarihine kadar vergi dairesine verilebilecektir.

2- EK-2 Formunda küçük değişiklikler yapılmıştır.Bu değişikliklerin en önemlisi, (EK-2) Form?unun en sonunda bulunan ve ?İlişkili Kişilerden (İştirakler Dahil) Temin Edilen Borçlara İlişkin Bilgiler? Tablosu iptal edilmiş ve bunun yerine ?Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler? Tablosunun altına ilave bir satır açılarak bu satıra, ilgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarın yazılması istenmiştir.

3- Tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2008 tarihinden itibaren yurt dışı şubeleri ve serbest bölgedeki şubeleri dahil serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) hazırlayacaklardır.

Ayrıca, serbest bölgedeki kurumlar vergisi mükellefleri de 01.01.2008 tarihinden itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları Yurt İçi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) hazırlayacaklardır.

Ancak, Yurt Dışındaki veya Serbest Bölgedeki Şubeler ayrıca rapor (EK-3) hazırlamayacaklardır.

4- 2007 yılı için, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı?na kayıtlı mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak 25 Nisan?a kadar hazırlamaları gereken Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) 30 Haziran 2008 tarihine kadar hazırlanabilecek ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilecektir.