Transfer fiyatlandırması formuna ve rapora erteleme"Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında" uygulamaya yönelik açıklamalar konuya ilişkin olarak (1) seri numaralı genel tebliğ ile yapılmış bulunmaktadır. (18 Kasım 2007 gün ve 26.704 sayılı Resmi Gazete)

Söz konusu tebliğin "7.1 Yıllık Belgelendirme" bölümünde öngörüldüğü üzere "Kurumlar vergi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak 'Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu' doldurmaları ve Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir."

Ancak bu formun doldurulması konusunda ortaya çıkan duraksamaları dikkate alan Maliye Bakanlığı yayımlamış bulunduğu (2) seri numaralı genel tebliğ ile yapılan açıklama uyarınca "söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi için ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan ağustos ayının on dördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun ocak, haziran 2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır. (22 Nisan 2008 gün ve 26.855 sayılı Resmi Gazete)

"Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form" örneği konuya ilişkin olarak yayımlanan (1) seri numaralı tebliğin ekinde yer almaktadır.

Bu form, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından doldurulacak olup, formda yer alan transfer fiyatlandırması, kontrol edilen kurum kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin işlemlerin bir veya birkaçının bulunması durumunda sadece bu işlemlere ilişkin kısım doldurulacak, bu bağlamda formda belirtilen söz konusu işlemlerin bulunmaması durumunda bu form doldurulmayacak, dolayısıyla vergi dairesine verilmeyecektir.

Formda yer alan işlemlerin alım ve satımından anlaşılması gereken; alım-satımın yapılması ya da hizmetin alınıp verilmesidir. Örneğin kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler mal veya hizmet alımı ya da satımıdır.

Formda yer alan "alım" sütununa ilişkin kişi tarafından sağlanan işlem tutarı "satım" sütununa ise ilişkili kişiye sağlanan işlem tutarı yazılacaktır.

Formda yer alan gayri maddi haklar/varlıklar; patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınai varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi (know-how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır.

Diğer yandan yine (1) seri numaralı genel tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde "Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurtiçi ve yurtdışı işlemleri ile diğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurtdışı işlemlere ilişkin olarak söz konusu tebliğ ekinde yer alan formata uygun şekilde "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu"nu Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunlu kılınmıştır.

Konuya ilişkin olarak (2) seri numaralı genel tebliğ ile yapılan açıklamayla "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nun 2007 hesap dönemine münhasır olmak üzere, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinin verilme süresinin son gününü takip eden ikinci ayın sonuna kadar" hazırlanması öngörülmüş bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece 2007 yılına ait Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nun en geç 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

* Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurtiçi veya yurtdışı işlemleri,

* Serbest bölgelerde faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurtiçi işlemleri,

* Diğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemleri için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Dolayısıyla;

* Serbest bölgelerde faaliyette bulunan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemleri,

* Diğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemleri,

* Gelir Vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi-yurtdışı işlemlerine,

ilişkin olarak söz konusu raporu hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır.

Veysi Seviğ