Kambiyo işlemlerinde BSMV sıfıra indirildiKatma Değer Vergisi Yasası'nın 61/a maddesi ile 01.01.1985 tarihi itibariyle Gider Vergileri Yasası'nın banka ve sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Gider Vergileri Yasası'nın "Hizmet Vergileri" başlıklı kısmının "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi"ne ilişkin hükümleri içeren birinci bölümünde yer alan hükümler halen yürürlüktedir.

Söz konusu bölümde yer alan "Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay" başlıklı 28'inci madde gereği olarak "Banka ve Sigorta Şirketlerinin Finansal Kiralama Yasası'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne tabidir.

Bu bağlamda bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ile kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar da söz konusu vergiye tabi tutulmaktadır.

Yasal düzenleme gereği "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni banka ve sigorta şirketleri" ödemekte olup, bu vergi yansıtılabilir niteliktedir. Söz konusu verginin oranı yüzde 15'tir. Bakanlar kurulu vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile Sermaye Piyasası Yasası'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası işlemleri ve diğer banka ve sigorta işlemleri için ayrı ayrı veya birlikte yüzde bire, kambiyo işlemlerinde ise sıfıra kadar indirmeye veya yasal oranı aşmayacak şekilde yeniden belirleme yetkisine sahip bulunmaktadır.

Bakanlar kurulunun 31.3.2008 gün ve 2008/13459 sayılı kararı ile kambiyo muamelelerinde daha önce binde bir oranında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı 01 Mayıs 2008 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren geçerli olmak üzere sıfıra indirilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren bankalar ve döviz büfeleri tarafından yapılacak döviz satışlarında artık bu vergi sıfır oranında uygulanacak, bu nedenle de döviz satışlarında artık söz konusu vergi hesaplanmayacaktır. (15 Nisan 2008 gün ve 26.848 sayılı Resmi Gazete)

Bu değişiklik sonucunda yapılacak işlem türlerine göre uygulanması öngörülen "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" oranları şöyledir:

* Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1,

* Bankalar ile Sermaye Piyasası Yasası'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası işlemleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1,

* Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1,

* Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1,

* Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden 30.4.2008 tarihi de dahil olmak üzere binde 1, mayıs ayı başından itibaren binde sıfır oranında, (01.5.2008 tarnihinden itibaren kambiyo işlemleri vergi dışı kalmaktadır.)

* Bankalar arası kambiyo satış işlemleri ile arbitraj işlemlerinde satış veya değişim tutarı üzerinden binde sıfır,

* Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 5'tir.

Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere yönelik olarak vergi matrahlarının tespitinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kurlar dikkate alınmaktadır.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri bir ay içinde yapmış oldukları işlemler üzerinden hesapladıkları söz konusu vergiyi ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar vergiye tabi işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek ve aynı süre içinde de hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

Ancak Maliye Bakanlığı vergilendirmede kolaylığı ve güvenliği sağlamak amacı ile tarh yerini belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Veysi Seviğ

29.04.2008