kamu işçi maaş

Konu: Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  58

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Merhabalar,

  Sizce Trafik Müşavirliği yapan bir şahıs S.meslek makbuzu mu düzenlemelidir, hizmet faturası mı ? Müşavirlik işi olduğunu düşünerek S.meslek makbuzu onaylatmayı düşünüyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

  Aysen Lisarlı İst.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  673

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sayın aysen,
  Özür dilerim. Trafik müşavirliği işi nedir, ne işler yapılır? Biraz açar mısınız?
  Selamlar.
  Ahmet Akca SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sn. Aysen;

  Gelir V.K. 65. maddesi serbest meslek kazancını şöyle tarif etmiştir.

  Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

  Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.

  Yine GVK nun 66. maddesi de serbest meslek meslek erbabını şöyle tarif etmiştir.


  Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.
  Bu maddenin uygulanmasında:

  1. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;

  2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar;

  3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler;

  4.(4842 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.01.2004) Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları;(*)

  5. (4369 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 1.1.1999) Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.)

  Bu işler dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar.

  --------------

  Bu tarife göre; trafik müşavirleri bu işin (okul düzeyinde) eğitimini almışlarsa, yaptıkları işe takipçilik dışında fikren ve bilgi olarak katkıda bulunabiliyorlarsa, yaptıkları iş sermayeden çok, kişisel emek ve çalışmaya dayanıyorsa ve "trafik müşavirliği" ünvanını kendisine yakıştırmayıp da belli bir prosedüre ve düzenlemeye dayanarak yapıyorsa serbest meslek erbabıdırlar.

  Ben "trafik müşavirleri"nin bu özelliklerden çoğunu taşımadıkları kanısındayım. Bu nedenlerle tarfik müşavirleri serbest meslek erbabı değildirler ve yine bana göre işletme defteri tutmalı ve fatura kullanmalıdırlar.

  Ancak yine de bu konuda defterdarlıktan özelge talep etmenizi öneririm.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sn. Aysen
  Trafik müşavirliği serbest meslek olarak yapılan bir iş olarak düşünmüyorum. Bildiğim kadarı ile bu hizmeti tirafik bölge müdürlüklerinin kendi iç departmanlarında kullandığı ünvan olarak düşünüyorum.
  Ancak sizin trafik müşavirliği olarak kast ettiğiniz trafik tescil işlemleri,ehliyet,ruhsat vs işler olarak düşünüyorum ve bunların iş takib büroları olarak çalışmaktadır ve serbest meslek erbabı olarak nitelendirilemeyeceğini , İşletme defteri tasdik ettirmeniz gerektiğini düşünüyorum.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  aşağıdaki özelgeyi inceleyiniz.kendiniz içinde idareden özelge isteğin. bencede trafik müşavirliği serbest meslek olarak değerlendirilemez.
  gercekcelerini aşağıda meslektaşılarım açıklamışlardır.

  celal elibüyük
  smmm-ist

  Münhasıran trafik takip işi ile iştigal edenlerin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyecekleri hk.
  Tarih 20/11/2001
  Sayı B.07.0.GEL.0.40/4034-544/62498
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü


  TARİH : 20.11.2001
  SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4034-544/62498
  KONU : Münhasıran trafik takip işi ile iştigal edenlerin
  basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyecekleri hk.

  İSTANBUL VALİLİĞİ
  (Defterdarlık : Usul Gelir Müdürlüğüne)

  İLGİ : 10.09.2001 tarih ve 6166 sayılı yazınız.

  İlgi yazınız ve eki ..... Esnaf Odasının yazısının incelenmesinden; Motorlu taşıtların trafik kuruluşlarında yapılan her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin, iş takipçileri, trafik komisyoncuları veya trafik müşavirleri adı verilen kişiler tarafından araç sahiplerince kendilerine verilen vekaletname ile yürütüldüğü, sözü edilen hizmetlerin yasal açıdan tanımının yapılmadığından bahisle kayıt dışı kaldığı belirtilerek konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.
  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

  Ticari faaliyet, bir türlü emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

  Dolayısıyla, anılan faaliyetler neticesinde doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacaktır.

  Diğer taraftan, münhasıran trafik takip işi ile iştigal edenlerden, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşıyanların basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Merhaba,

  Sayın Aysen Lisarlı,

  Ben de işletme esasına göre defter tutmalıdır diyorum. Gerekçeleri ile görüşümü aşağıdaki linkte belirtmiştim.

  trafik müşavirliği

  İyi çalışmalar dileklerimle,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  673

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sayın Aysen Lisarlı,
  Burada yazılanlardan anlaşılacağı üzere, trafik müşavirliği işi ticari faaliyet olarak değerlendirilip, işletme hesabı defteri kullanılması, buna bağlı olarak gerekli belgelerin bastırılıp kullanılması gerekir.
  Sizi trafik müşavirliği işinin müşavirlik kelimesi yanıltıyor, sanırım.
  Kolay gelsin.
  Ahmet Akca SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  49

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sn Aysen,

  Arkadaşlarımın görüşüne katılıyor, yapılan işin serbest meslek faaliyeti değil bir hizmet ifası olduğunu düşünüyorum.

  Saygılarımla

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  merhabalar,

  Arkadaşlar verdiğiniz cevaplar çok mantıklı,mantık yürütmek zorundayız çünkü henüz bir özelgeye ulaşabilmiş değiliz.

  Trafik müşavirliği yada takipçiliği neden serbest meslek erbabı olamaz sorusunun cevaplarında genelde serb.meslk.erb.nın tariflerinden hareketle cevap verilmeye çalışılmış.

  Sn Onursal Taştan demişki:

  Bu tarife göre; trafik müşavirleri bu işin (okul düzeyinde) eğitimini almışlarsa, yaptıkları işe takipçilik dışında fikren ve bilgi olarak katkıda bulunabiliyorlarsa, yaptıkları iş sermayeden çok, kişisel emek ve çalışmaya dayanıyorsa ve "trafik müşavirliği" ünvanını kendisine yakıştırmayıp da belli bir prosedüre ve düzenlemeye dayanarak yapıyorsa serbest meslek erbabıdırlar.

  Ben "trafik müşavirleri"nin bu özelliklerden çoğunu taşımadıkları kanısındayım. Bu nedenlerle tarfik müşavirleri serbest meslek erbabı değildirler ve yine bana göre işletme defteri tutmalı ve fatura kullanmalıdırlar.
  Ama sayın Taştan GV 65 den alıntı yaparken 5.maddeyi gözardı etmiş.Şöyleki Arzuhalci bu mesleği icra etmek için acaba hangi eğitimi almak zorunda yada bir rehber yabancı dili olmasından başka bir eğitim yada prosedürü ver mı?

  Sayın Celal Elibüyük ise paylaştığı özelgeden hareketle serbest meslek olarak kabul edilemeyeceği düşüncesini paylaşmıştır.Oysa özelgenin bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.Özelge içeriğinde ticari kazancın tarifi yapılmış ancak takipcilerin bu hüküme göre sınıflandırılacağına dair bir açıklama bulunmamaktadır.Özelgenin yanlış yoruma sevkedeceğini düşünüyorum.

  Sayın Nur Arslan da yine serbest meslek tarifinden hareketle yorum yapmış ve ticari faaliyet olarak nitelendirmiştir.

  Oysa ben takipçinin aynı arzuhalcilerde olduğu gibi serbest meslek erbabı olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum.Sermaye istemiyor,emek veriliyor,herhangibir işverene tabi olmadan şahsi sorumluluğu altında kendi nam ve hesabına işi yürütüyor.Sadece mesleki bilgi ve ihtisasa dayalı bir faaliyet değil tıpkı Arzuhalcilerde olduğu gibi.

  Örnek:Büromun alt katında bulunan 3 Arzuhalci,ilçede bulunan 4 takipçi serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tescil ettirmişlerdir.
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 10. #10
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?

  Sayın Fatih Başdemir

  özelgeyi yeniden okuyunuz. :!: maliye b. ggm.'nün görüşü açık:
  "Dolayısıyla, anılan faaliyetler neticesinde doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacaktır. "

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
  Konu Sahibi S.Zabun Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 08.Mart.2012, 15:04
 2. Serbest Meslek Makbuzu
  Konu Sahibi ELENOR Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Kasım.2011, 22:30
 3. Serbest Meslek Makbuzu
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2010, 14:04
 4. Serbest Meslek Makbuzu
  Konu Sahibi sinsit Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 20.Kasım.2009, 16:42
 5. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
  Konu Sahibi yasmaliye Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ekim.2009, 09:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36