kamu işçi maaş

Konu: YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

  2005 kurumlar e-beyannamesi verilen mükellefin yatırım indirimi istisnası düşüldüğü halde YMM tasdik raporu ibraz edilmediği gerekçesiyle GVK 19.maddesine dayanarak 35 nolu SMSMMMYMM tebliği gereği vergi aslı ve vergi ziyaı cezası birlikte toplam (G.Z.hariç) 90.000 ytl tarhiyat yapıldı. Danıştay kararlarını inceledik. 5 karardan 4 tanesi lehimize 1 tanesi aykırı. uzlaşmaya gitsek vergi aslı ortadan kalkmayacak diye düşünüyorum 45.000 ytl. Olan vergi aslı bile çok fazla. Dava açmayı düşünüyoruz. dayanaklarımız şunlar:

  1)yatırım ind.GVK.19.maddede düzenlenmiş bir istisnadır. şartları arasında YMM raporu ibrazı yoktur.
  2)3568 sayılı kanun meslek mensuplarına ilişkin yasadır. Bu yasa ile vergi mükelleflerine
  yaptırım getirilemez. Kanunun amacına terstir.Üstelik tebliğle mükellefe yaptırım
  getirilemez.
  3) her ne kadar VUK.Mük.227.maddede tasdik raporu ibraz edilmediğinde indirim hakkının
  yok sayılması öngörülüyorsa da kanunla tanınan indirim hakkı idari işlemle yok sayılamaz.
  4) Tebliğler kanunları açıklar yorumlar ve bazı vergisel hadlerdeki artışları belirlerler.
  Tebliğlerle yaptırım ve ceza öngörülemez. Cezalar kanunla kesilir.
  5) YMM tasdik raporu şekli bir şarttır.Şekli şartların yerine getirilmemesine ait yaptırımlar VUK.nda sayılmıştır.Cezası da usulsüzlük olmalıdır. Yatırımın fiilen gerçekleştiğine dair fatura ve belgeler mükellefin elinde var olduğuna göre ve makineler de var olduğuna göre bu konuda vergi dairesince bir tespit yapılmadan yatırımın kabul edilmemesi hukuka aykırıdır.
  6) KDV iadesi ve Gelir vergisi iadelerinde YMM raporu veya vergi inceleme raporu ibraz edilmesini vergi iadesi yapılması için yeterli bulan Maliye bakanlığı Yatırım indiriminde yararlanmak için neden vergi inceleme raporunu öngörmüyor?
  7) Vergi daireleri işlem yönergesinde beyannamelerin kabulu sırasında eklerinin var olup olmadığı kontrol edilecektir denilmektedir.Oysa e-beyan sisteminde eklerin sonradan gönderilmesi ve beyanname gönderme işlemi İKİ ayrı İdari İşleme dönüştürülmüş ve vergi dairesince bu konuda yeterli otokontrol sistemleri mevcut değildir.Mükellefler anında ceza ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

  Bu konuda elinde danıştay kararı veya savunmamıza yardımcı olacak delilleri olan arkadaşlardan bilgi bekliyorum. Selamlar

  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: YMM tasdik raporu ve ibraz etmiyen mükellefe vergi ziyaı cezalı tarhiyat


  Sayın Haydar Turna

  Aşağıda örneğini verdiğim Danıştay Kararında olduğu gibi YMM raporu için Vergi dairesince Yönetmelik gereği süre verilmesi gerekirdi. Konuyu bu yönüyle incelemenizde fayda vardır.

  DANIŞTAY 3. DAİRE
  TARİH : 05.04.2000
  ESAS NO : 1998/3773
  KARAR NO : 2000/1232

  ÖZETİ:187 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Vergi Dairelerince, yıllık beyannamelerin kabulü sırasında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden sözü edilen tasdik işlemini kapsayan raporları istenilecektir.

  187 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Vergi Dairelerince, yıllık beyannamelerin kabulü sırasında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden sözü edilen tasdik işlemini kapsayan raporları istenilecektir.' hükmü karşısında, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi'nin 44. maddesi uyarınca davacıya süre verilmek suretiyle yeminli mali müşavir tasdik raporu noksanlığının tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerekir.

  İstemin Özeti: Davacı kurumun yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptığı yatırımlarla ilgili 1996 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indirimi tasdik raporu vermediğinden bahisle indirim tutarı üzerinden re'sen salınan kurumlar vergisi, fon payı ile bunlara bağlı olarak kesilen ağır kusur cezalarına karşı açılan davayı; 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda mükelleflerin vergiye ilişkin belgelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunluluğu getirilmediği, öte yandan bir kamu iktisadi teşebbüsü olan davacı şirketin mali tablolarının yetkili makamlarca tasdik edilmiş belge kapsamında olduğu açık olduğundan şirketin yatırım indiriminden yararlanmasının beyannamenin ve indirime ilişkin belgenin yeminli mali müşavire tasdik ettirilme koşuluna bağlanmasının 3568 Sayılı Yasa hükümlerine de aykırı olduğu gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının; Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227. maddesine göre yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmediğinden yatırım indiriminden yararlanılmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.

  Karar: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 4008 Sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen ve 06.07.1994 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 227. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde vergi kanunlarında yer alan muafiyet istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış olup, Maliye Bakanlığı'nın yatırım indirimine ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 03.08.1995 tarih ve 22363 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 187 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de mükelleflerin yatırım indiriminden yararlanabilmeleri, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri koşuluna bağlanmıştır. Ancak, anılan tebliğin (F) bölümünün 'Yeminli Mali Müşavirlere Yaptırılacak Tasdik' başlıklı kısmının 4. paragrafında yer alan '... Vergi Dairelerince, yıllık beyannamelerin kabulü sırasında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden sözü edilen tasdik işlemini kapsayan raporları istenilecektir.' hükmü karşısında, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi'nin 44. maddesi uyarınca davacıya süre verilmek suretiyle yeminli mali müşavir tasdik raporu noksanlığının tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerekirken bunun yapılmamış olması nedeniyle temyiz konusu karar yerinde bulunduğu gibi temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar da vergi mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ynt: YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

  teşekkür ederim osman bey.. danıştay kararlarından sizdeki dahil 5 adet olumlu 1 adet de olumsuz karar var elimde.Ama ben gene de endişeliyim. savunmamızı da özet halinde fırumda sunmuştum. ben eklenebilecek başka şeyler var mı diye foruma açtım konuyu. ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

  Sayın Turna

  Dava açtığınız taktirde ileri süreceğiniz savunma esaslarının karşılaşması mukadder cevapları aşağıda yazdım.

  Bildiğiniz gibi ilk dava dilekçesinde ileri sürülmeyen iddialar sonraki dilekçelerde ileri sürülemez. İddialarınızın çürütülmesi halinde ek iddialar faydasız olacaktır. Bu nedenle çok iddia yerine geçerli iddialarla ortaya çıkmak gerekir. Daha önce verilen Danıştay kararlarını esas alarak savunma yapmak doğru olur. Bu arada aksi yönde karar veren Danıştay kararını görmek isterim.
  .................................................. .................

  C1: VUK?nun ?Yetki? başlıklı mükerrer 257. maddesi ile idareye bu raporu ibraz etme zorunluluğu koyma yetkisi verilmiştir.

  C2: Vergi koyma yetkisi parlamentoya aittir. Burada ise yeni bir vergi konmayıp verginin tahsilatı konusunda usul esasları düzenlenmektedir. Bu düzenleme yetkisi Mükerrer 257. maddesi ile idareye verilmiştir. İdare bu yetkisini Tebliğler ile tespit etmektedir.

  C3: İndirim hakkı mutlak bir hak olmayıp, kanunda belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde mümkün olur. Bu şartları belirleme yetkisi de idareye verilmiştir.

  C4: Cezalar kanunlarla belirlenmekle beraber teşri bu yetkisini yine kanunla icraya devredebilmektedir. VUK?nun mükerer 257. maddesiyle usul esaslarını belirleme yetkisi idareye verilmiştir. İdare bu yetkisini Resmi gazete de yayımladığı tebliğlerle belirler. Bu nedenle tebliğlerin bağlayıcı özelliği vardır.

  C5: Vergi kanunları nevi şahsına münhasır olup bunlarda kıyas usulü geçersizdir. Belirlenen usul esaslarına göre YMM raporu olsa bile bunun 2 ay içinde ibrazı şartı getirilmiştir. (Hikmetinden sual olmaz)

  C6: Vergi kanunlarında kıyas usulü geçersizdir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ynt: YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat


  sayın erol; aksi yöndeki danıştay kararını ekte gönderiyorum. Karar bence yanlı bir karar . olaya tamamen idare açısından bakmış. Daha önce de belirtiğim gibi. olayın özüne bakılmalıdır.Dikkat edilirse yatırımın gerçekleşip gerçekleşmediği değil,YMM raporunun ibraz edilmemesidir.Bu da bir usul eksikliğidir.selamlar.


  Danıştay
  Dördüncü Daire
  Esas N0: 1999/5623
  Karar N0: 2000/2052
  Tarih: 15.05.2000
  İlgili Madde 3568 : 12 - GVK : Ek.1

  Konu: Yatırım indiriminden yararlanılabilmesi için, yatırım indirimi uygulamalarının YMM. lerce tasdiki gerektiği Hk.

  Temyiz Eden: .... Vergi Dairesi Müdürlüğü
  Karşı Taraf: .... Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti.
  İstemin Özeti: Davacı şirketin 1997 yılı kurumlar vergisi matrahından mahsup ettiği yatırım indirimiyle ilgili yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle, takdir komisyonu kararına dayanılarak yatırım indirimi tutarı üzerinden kurumlar vergisi ve geçici vergi salınmış, fon payı hesaplanmış, kusur cezaları kesilmiştir. .... Vergi Mahkemesi 15.7.1999 günlü ve E: 1999/87, K: 1999/164 sayılı kararıyla; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12 nci maddesinde yeminli mali müşavirlerce tasdik edilecek işlemlerin belirlendiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 inci maddesinin 2 nci fıkrasında Maliye Bakanlığı'nın vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğunun öngörüldüğü, 7 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indiriminden yararlanmaları için aranılan şartları taşıdıklarının yeminli mali müşavirlerce tasdikine tabi tuttuğu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda ve Gelir Vergisi Kanununda istisna ve indirimlerden yararlanma koşulları arasında vergi dışı tutulan işlemlerin yeminli mali müşavirlerin tasdiki koşulunun yer almadığı, 3568 sayılı Kanun'da yükümlülerin vergiye ilişkin belgelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunluluğunun öngörülmediği, bu konuda sağlanan yetkiyle yükümlülerin vergi idaresi karşısındaki durumlarını hafifletici ve açıklayıcı bir imkan sağlandığı, yükümlülerin bir kısım istisna ve indirimlerden yararlanabilmelerini bu tasdik işlemlerine bağlı tutulmasının ilgililere kanunda öngörülmeyen bir külfet yükleme anlamı taşıdığı, kanunda bazı hususların yönetmelikle ve idarece düzenleneceği yolunda hüküm bulunmasının vergi istisna ve indirimlerden yararlanma için kanunda öngörülmeyen bir şartın idari işlemle getirilebileceğinin kabulünü gerektirmeyeceği, bu durumda yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle yatırım indiriminden yararlandırılmayarak yapılan tarhiyatta isabet olmadığı gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki yetkiye uygun olarak yatırım indiriminden yararlanacak mükelleflerden yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmasının yerinde olduğunu ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir.
  Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
  Danıştay Savcısı ....'ın Düşüncesi: Uyuşmazlık, yasal süresi içerisinde verilen 1996 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yatırım indirimine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu olmaması nedeniyle davacı kurumun indirim hakkı kabul edilmeyerek yapılan tarhiyata karşı açılan davayı kabul eden Vergi Mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4108 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 227. madde ile Maliye Bakanlığı, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlandırılmasını yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış maddenin devamında tasdik raporunu, zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları ancak Bakanlığın tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
  Maddede tasdik raporlarının ne zaman ve ne şekilde ibraz edileceği yolunda bir hükme yer verilmemiş, madde hükmünün uygulanmasına açıklık getirilmek amacıyla çıkarılan 187 seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin F/b bölümünde ise, yıllık beyannamelerin kabulü sırasında vergi dairesince yatırım indirimine ilişkin tasdik raporunun istenilmesi gerektiği, istenildiği halde tasdik raporunu ibraz etmeyen mükelleflerin yatırım indiriminden yararlanamayacakları belirtilmiştir.Olayda, yatırım teşvik belgesine uygun olarak yatırımı tamamlayıp yatırım indiriminden yararlanmaya hak kazanan davacı kurumdan yıllık beyannamesini verirken tasdik raporu istenilerek şekli eksikliğin giderilmesi gerekirken bu yola başvurulmadığı anlaşıldığından, Mahkemece tarhiyatın terkini yolunda verilen kararda sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Tetkik Hakimi ....'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
  213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4018 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesiyle eklenen mükerrer 227 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, Maliye Bakanlığı'nın vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu öngörülmüştür. Bu maddenin yürürlük tarihi 6.7.1999 olarak belirlenmiştir.
  7 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12 nci maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca "Yatırım İndirimi" ile ilgili işlemler Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.
  Diğer yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 3.8.1995 tarihli 22363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 187 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin F/b bölümünde ise, mükelleflerin yatırım indiriminden yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerektiği, vergi dairelerince, yıllık beyannamelerin kabulü sırasında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden tasdik işlemini kapsayan tasdik raporlarının istenileceği belirtilmiştir.
  Olayda davacı şirket 15.11.1996 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında gerçekleştirilen yatırımla ilgili olarak 1997 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indirimi tutarını kurum kazancından indirmek suretiyle vergisini hesaplamıştır. Ancak yatırım indirimine ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen rapor ibraz edilmemiştir. Konuya ilişkin olarak yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca yatırım indirimine ilişkin tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle davacı şirketin yatırım indiriminden yararlandırılmaması yolundaki işlemde kanuna aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
  Bu nedenle .... Vergi Mahkemesinin 15.7.1999 günlü ve E: 1999/87, K: 1999/164 sayılı kararının bozulmasına, 15.5.2000 gününde karar verildi.
  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

  Sayın Turna

  Konu ile ilgili (aleyhte) bir karar daha var. Karar Aşağıda.

  .................................................. ..........................

  DANIŞTAY 4. DAİRE
  ESAS NO: 2000/127
  KARAR NO: 2000/4967
  KARAR TARİHİ: 29.11.2000

  Özü: Yatırım indirimi, yeminli mali müşavir raporu olmadan uygulayan mükellef adına salınan verginin yerinde olduğu hk.

  İstemin özeti: Davacı şirketin 1997 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterdiği yatırım indirimiyle ilgili yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle adına düzeltme yolu ile indirilen yatırım miktarı üzerinden re'sen kurumlar vergisi ve geçici vergi salınıp, fon payı hesaplanmış, kusur cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; kurumların yatırım indiriminden yararlanabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu'nun Ek 2'inci maddesinde belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi ile mümkün olabileceği, şartların herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde ise yatırım indirimi uygulanmasından yararlanılmasının mümkün olmayacağı, Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi Kanunlarında yatırım indiriminden yararlanabilmek için aranılan şartlar arasında yatırım indirimi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik ettirilmesi gibi bir şart yer almadığı 7 ve 20 nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile yatırım indiriminden yararlanılabilmesi için yeminli müşavir tasdik raporunun vergi dairesine verilmesi zorunluluğunun getirilmesi yatırımcıya kanunda tanınan indirimin hakkının İdarece, kanunda öngörülmeyen bir sebeple engellenmesi anlamına gelmemesi nedeniyle, yatırım indirimi şartlarını kaybetmeyen ve istenilmesi halinde ibrazı mümkün bulunan yeminli mali müşavir tasdik raporunun zamanında verilmemesi üzerine yatırım indirimine isabet eden matrah üzerinden yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinde öngörülen yetkiye uygun olarak yatırım indiriminden yararlanacak mükelleflerden yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmasının yerinde olduğunu ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, Maliye Bakanlığı'nın vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu öngörülmüştür.

  7 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12'nci maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Konuları ve Tasdike ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca "Yatırım İndirimi" ile ilgili işlemler Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

  Diğer yandan Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 187 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin F/b bölümünde ise, mükelleflerin yatırım indiriminden yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerektiği, vergi dairelerince, yıllık beyannamelerin kabulü sırsında yatırım indirimi uygulayan mükelleflerden tasdik işlemini kapsayan tasdik raporlarının istenileceği belirtilmiştir.

  Olayda davacı şirket 16.12.1996 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla ilgili olarak 1997 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indirimi tutarını kurum kazancından indirmek suretiyle vergisini hesaplamıştır. Ancak yatırım indirimine ilişkin olarak Yeminli Mali Müşevirlerce düzenlenen rapor ibraz edilmemiştir. Konuya ilişkin olarak yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca yatırım indirimine ilişkin tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle davacı şirketin yatırım indiriminden yararlandırılmaması yolundaki işlemde kanuna aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla aksi yöndeki Mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

  Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına 29.11.2000 gününde karar verildi.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Eylül.2016, 10:24
 2. Kur Farkları Nedeniyle Cezalı Tarhiyat
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 30.Aralık.2010, 22:45
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Eylül.2009, 10:48
 4. Bir Rica 'YMM Tasdik Raporu Örneği'
  Konu Sahibi 1907 Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2009, 23:34
 5. Vergi Ziyaı
  Konu Sahibi mes_ar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 19.Nisan.2007, 17:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36