SERBEST MESLEK ERBABININ, YANINDA ÇALIŞAN EŞİNE

ÖDEDİĞİ ÜCRET GİDER YAZILABİLİR Mİ?Eğitim Komisyonu üyesi bulunan Ö. A., Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktan dolayı Gelir Vergisi mükellefi olduğunu, eşinin kendi yanında ücretli olarak çalıştığını, dolayısıyla eşinin ücreti ile ilgili olan SSK priminin ve Gelir Vergisi stopajının da ödendiğini belirterek, bu ücreti ve ödenen SSK işveren hissesinin gider yazılıp yazılamayacağı konusunu komisyonumuza getirmiş idi.
Bunun üzerine komisyonumuz bu konuda kısa bir çalışma yapmış, sonuç olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/2.maddesi gereğince, ticari kazancın tespitinde, teşebbüs sahibinin eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar gider olarak kaydedilememekte, ancak aynı yasanın Serbest Meslek Kazancı ile ilgili hiçbir maddesinde bu hususta bir hüküm bulunmadığından, Serbest Meslek Erbabının eşine ödenen ücretin ve SSK işveren hissesinin gider yazılabileceği, ancak yine de bu hususta bir özelge alınmasında fayda bulunduğuna dair bir karar almıştık.

Bunun üzerine Komisyon üyemiz bulunan Ö.A., Adana Vergi Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili bir özelge istemiş, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Gurup Müdürlüğü) da bu konuda 25.04.2008 tarihli ve B.07.1.GIB.4.01.16.01/2008-1281 sayılı bir özelge vermiştir. Özelgeye göre;
?..........Gelir Vergisi Kanununun 41?inci maddesinde sayılan ?Gider Kabul edilmeyen Ödemeler? sadece ticari ve zirai kazançların tespitinde gider olarak indirilmesi kabul edilmemektedir. Bu ödemeler, serbest meslek kazançlarında gider kabul edilmeyen ödemeler anılan kanunun 68?inci maddesinin son fıkrasında ayrıca düzenlendiğinden ve bu düzenlemede de 41?inci maddeye atıfta bulunulmadığından, serbest meslek kazançlarının tespitinde indirilmeyecek gider olarak dikkate alınmayacaktır. Başka bir ifadeyle, Gelir Vergisi Kanunu?nun 41?inci maddesinde sayılan gider kabul edilmeyen ödemeler, sadece ticari ve zirai kazançların tespitinde dikkate alınacak olup; serbest meslek kazançlarının tespitinde indirilemeyecek gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Diğer taraftan,Gelir Vergisi Kanunu?nun 94?üncü maddesi gereğince; gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan serbest meslek erbabları, yanlarında çalıştırdıkları hizmet erbablarına ödedikleri ücretler ile anılan kanunun 61?inci maddesinde yazılı olan ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104?üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapmak ve bu tevkifatları 98?inci maddeye göre de muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 238?inci maddesi uyarınca; işverenler her ay ödedikleri ücretler için.(GVK?ya göre vergiden muaf olan ücretler ile diğer ücretl üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri hariç) ücret bordrosu tutmak zorundadırlar.
Bu hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek erbabının işyerinde çalıştırdığı eşine ödenen ve yukarıda yer verilen hükümler gereğince, ücret bordrosunda gösterilerek tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilen ücretlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak yazılması, mümkün bulunmaktadır.
Bunun yanında, serbest meslek erbablarının Gelir Vergisi Kanunun?nun 61?inci maddsinde tanımlanan anlamda; yanlarında çalıştırdıkları eşlerine nakden veya hesaben ücret ödendiğinin vergi dairesince tespit edilmesi ya da bu durumun serbest meslek erbabı tarafından ispat edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim? Şeklindedir.

Saygılarımızla.


Hasan Taslakçı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir