Miras kalan işletme için değer artışı kazancı hesaplanmazReddi mirasta bulunmayan varisler, miras kalan işletmeyi ilk etapta aynen devir almak zorundadır. Bu işlemin ardından ikinci aşamada söz konusu işletme limited şirkete dönüştürülebilir.

SORU: Kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonucu ölen bir yakınımız karayolu ile yolcu taşımacılığı (bilanço usulü) işi ile iştigal ediyordu. Söz konusu mükellefin işinde kullandığı ve aktifine kayıtlı yedi adet midibüsü bulunmaktaydı. Ölen mükellefin mirası reddetmemiş biri eşi olmak, biri kızı ve iki oğlu olmak üzere dört mirasçısı bulunmaktadır. Mirasçılardan eşi ev hanımı, kızı hizmet akdi ile çalışan işçi ve diğer iki oğlu birbirinden ayrı olarak gerçek usulde (bilanço esasına tabi) gelir vergisi mükellefidir. Mirasçılar, ölen mükellefin ticari işletmesine devam etme kararı almışlardır. Bu durumda;
1) Mirasçılar ticari işletmeyi yeni kuracakları bir limited şirket ile devam ettirmek istemektedirler. Bu mümkün müdür?
2) Limited şirket şeklinde devam edilmesi durumunda Gelir Vergisi Kanunu'nun 81/1 ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-c hükümlerinden yararlanılabilinir mi?
3) Adi ortaklık şeklinde devam edilmesi halinde diğer iki oğlunun vergi mükellefiyetinde bir sorun çıkar mı? (F.Saraç)

YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın 81/1. maddesi hükmü gereği olarak "Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle aynen devir alınması" halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacaktır.
Bu tür devirlerin mantığı, işletmenin aynen devamı fakat sadece sahiplerinin zorunluluk olarak değişmesi halinde değer artışı kazancının hesaplanmamasına dolayısıyla bu aşamada herhangi bir vergisel işlemin yapılmamasına dayanmaktadır.
Ölüm nedeniyle, ölüm tarihi itibariyle işletmenin değerleri tutulan kanuni defterlerde hangi bedelle kayıtlı ise, mirasçılara o bedelle intikal etmiş kabul edilmektedir.
Gelir Vergisi Yasası'nın 81.maddesinde değer artışı hesaplanmayacak işlemler ayrı ayrı sayılmış bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle ölüm halinde vefat edenin işine kanuni mirasçıların aynen devam etmesi halinde değer artışı kazancının hesaplanmayacağı hususu hükme bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak öncelikle mirasçıların ölen kişinin işini aynen sürdüreceklerini kabullenmeleri ve bu durumu vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
İkinci aşamada söz konusu işletmenin limited şirkete dönüştürülmesi mümkün olabilecektir. Bu konu Gelir Vergisi Yasası'nın 81/2. maddesindeki hükme göre değerlendirilecektir.
Söz konusu yasa maddesine göre "kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması" gerekmektedir.
Yasa maddesinde yer alan ferdi işletmenin sahiplerinin devir sırasında sağ olması gerekmekte olup, bunlara hisse paylarının verilmesi yasa maddesi ile öngörülmüştür. Bu husus söz konusu yasa maddesi ile Anonim Şirketlerde verilecek hisse senedinin nama yazılı olması koşuluna bağlanmıştır.
Sonuçta;
* Öncelikle mirasçılar söz konusu işletmeyi aynen devir almak zorundadırlar. Bu takdirde Gelir Vergisi Yasası'nın 81/1. maddesindeki koşuldan yararlanabileceklerdir.
* Bilahare söz konusu ortaklığı limited şirket halinde dönüştürebilirler. Bu dönüşümde Gelir Vergisi Yasası'nın 81/2 ve Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17/4-c hükmünden yararlanmak mümkündür.
* Ölüm nedeniyle ferdi işletmenin devamının öngörülmesi halinde, ölenin mükellef olan iki oğlunun durumu vergi dairesine bildirmeleri, mirasçı eş ile kızının mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.


ferhat

kaynak:Veysi Seviğ